Công tác phát triển đảng viên ở Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh
Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng đảng viên mới khoá 1 của ĐUKDN Bắc Ninh năm 2011

Phát triển đảng viên là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cho các tổ chức đảng. Nhận thức rõ vấn đề này, từ khi  thành lập (năm 2009) đến nay, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh đã coi trọng công tác xây dựng đảng, thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên theo Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 23-11-1996 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về “Tăng cường công tác xây dựng đảng, các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài”.

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh hiện có 53 tổ chức cơ sở đảng (gồm 20 đảng bộ và 33 chi bộ trực thuộc), với 2.340 đảng viên, lãnh đạo 52 doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế.
Thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thường xuyên chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ cơ sở xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên, phân công cấp uỷ viên phụ trách, chú trọng các khâu tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp, giao nhiệm vụ để rèn luyện, thử thách, quan tâm đối tượng là cán bộ lãnh đạo doanh nghiệp, đoàn thể, cán bộ các phòng, ban, phân xưởng và cán bộ khoa học kỹ thuật, những công nhân giỏi... Coi nhiệm vụ phát triển đảng viên là chỉ tiêu xét xét tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh.

Kết quả, năm 2009, Đảng bộ kết nạp được 73 đảng viên, năm 2010 kết nạp 161 đảng viên. Tính đến hết tháng 9-2011 đã kết nạp được 131 đảng viên, đạt 131% kế hoạch năm; trong đó có 39 đảng viên nữ, 74 đảng viên trong độ tuổi đoàn. Các đồng chí được kết nạp đều đảm bảo về phẩm chất chính trị, trình độ học vấn, chuyên môn và đang phát huy vai trò, vị trí trong các tổ chức cơ sở đảng.
Những đảng bộ làm tốt công tác phát triển đảng viên là: Đảng bộ Viễn thông Bắc Ninh kết nạp 14 đảng viên, Đảng bộ Công ty cổ phần LILAMA 69-1 kết nạp 10 đảng viên, Đảng bộ Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO kết nạp 9 đảng viên…

Bên cạnh đó, từ đầu năm 2011 đến nay,
Đảng ủy Khối đã tổ chức 1 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 96 đồng chí và tổ chức 1 lớp bồi dưỡng đảng viên mới cho 60 đồng chí. Đồng thời, Đảng ủy Khối đã phối hợp với Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tổ chức 1 lớp bồi dưỡng trình độ trung cấp lý luận chính trị cho 103 đồng chí trong Đảng bộ.
Để làm tốt công tác phát triển đảng viên trong thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh xác định một số giải pháp chủ yếu sau:

Một là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo thống nhất về nhận thức trong cán bộ, đảng viên và chủ doanh nghiệp về nhiệm vụ xây dựng, phát triển tổ chức đảng, các đoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp theo tinh thần Chỉ thị 07-CT/TW của Bộ Chính trị.

Hai là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra của các cấp ủy đảng, nhất là cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng.

Ba là, tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các đảng bộ, chi bộ trong doanh nghiệp; tích cực xây dựng, phát triển tổ chức đảng và làm tốt công tác phát triển đảng viên.

Bốn là, củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của các đoàn thể trong các doanh nghiệp. Chăm lo xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp.

Năm là, thường xuyên sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, nhân rộng điển hình tiên tiến, biểu dương các tổ chức đảng, các doanh nghiệp làm tốt công tác phát triển đảng viên.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất