Đồng Tháp chú trọng công tác phát triển đảng viên
Lễ kết nạp đảng viên tại Chi bộ cơ sở Báo Đồng Tháp. (Ảnh: TL)

Sau Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2010-2015, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Kế hoạch số 16-KH/TU ngày 1-7-2011 về kết nạp đảng viên đến năm 2015; các cấp uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ căn cứ Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và tình hình thực tế xây dựng kế hoạch thực hiện tại đơn vị, địa phương mình. Qua đó đã tạo sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các tổ chức đảng với các đơn vị, tổ chức đoàn, nhà trường trong công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên.

Tính đến tháng 8-2015 toàn tỉnh Đồng Tháp đã kết nạp 16.301 đảng viên (đạt 125,39% mục tiêu đề ra), nâng tổng số đảng viên toàn tỉnh lên 54.682 đồng chí, chiếm 3,26% dân số (vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ tỉnh đề ra). Cụ thể: Năm 2011 kết nạp được 4.314 đồng chí, năm 2012 kết nạp 3.884, năm 2013 kết nạp 3.706, năm 2014 kết nạp 3.529 và đến tháng 8-2015 kết nạp 868 đồng chí. Trong số đảng viên mới kết nạp, nữ có 6.945 (42,6%), đoàn viên 12.246 (75,12%), trình độ chuyên môn nghiệp vụ từ cao đẳng trở lên 7.606 (46,66%). Nhiều đơn vị thực hiện đạt sớm và vượt chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ như thị xã Hồng Ngự, thành phố Sa Đéc, huyện Thanh Bình, Cao Lãnh, Lấp Vò… Đa số đảng viên được kết nạp là người có đủ tiêu chuẩn, có động cơ vào Đảng đúng đắn và được rèn luyện, thử thách trong quá trình công tác, lao động, học tập.

Các cấp uỷ, tổ chức đảng thực hiện tốt công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên, khắc phục dần tình trạng đưa đi học xong nhưng không kết nạp được hoặc sau khi kết nạp phải xoá tên đảng viên khi còn dự bị. Nhiều cấp uỷ đã khắc phục tốt việc kết nạp đảng viên chạy theo số lượng, xem nhẹ chất lượng.

Bên cạnh những việc làm được còn một số hạn chế như: Một số cấp uỷ xây dựng kế hoạch tạo nguồn kết nạp đảng chưa cụ thể; công tác phối hợp giữa cấp uỷ với các ngành liên quan trong việc tạo nguồn, giáo dục, bồi dưỡng cho quần chúng còn nhiều hạn chế. Việc nâng cao chất lượng đảng viên có lúc, có nơi chưa được quan tâm đúng mức; công tác quản lý, phân công nhiệm vụ cho đảng viên có nơi thiếu chặt chẽ, đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật, khai trừ, xoá tên, cho ra khỏi Đảng hằng năm còn ở mức cao. Một số đảng bộ xã, thị trấn chưa quan tâm đúng mức tới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên nhất là đảng viên trẻ, đảng viên mới kết nạp. Do thiếu rèn luyện, một bộ phận đảng viên sa sút ý chí phấn đấu, ý thức kỷ luật kém, vi phạm về phẩm chất đạo đức, lối sống; vai trò tiên phong, gương mẫu của người đảng viên chưa được đề cao. Chưa tạo điều kiện thuận lợi cho đảng viên, nhất là đảng viên trẻ tham gia sinh hoạt.

Cơ cấu đảng viên mới nhiều nơi kết nạp chưa hợp lý, nhận thức của đảng viên mới kết nạp còn hạn chế, có không ít trường hợp đảng viên mới có động cơ vào Đảng chưa rõ ràng. Cá biệt có nơi xem xét đề nghị chuyển đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức chưa kịp thời, chưa đúng thời gian theo quy định của Điều lệ Đảng. Công tác kết nạp đảng viên mới trong ngành y tế, giáo dục, khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước và kết nạp những người là chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn vào Đảng còn gặp nhiều khó khăn.

Nguyên nhân là do một số cấp uỷ, tổ chức đảng, nhất là chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kết nạp đảng viên, quan tâm chưa đúng mức hoặc tổ chức thực hiện còn lúng túng, bị động. Công tác triển khai, quán triệt, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện chưa có giải pháp khả thi, phân công thiếu rõ ràng; chưa kết hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội trong khâu tạo nguồn, bồi dưỡng. Có nơi có biểu hiện thoả mãn với kết quả kết nạp đảng viên của cơ quan, đơn vị mình, thiếu quan tâm tạo nguồn hoặc quan tâm chưa đúng mức việc bồi dưỡng, giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên trẻ, đảng viên dự bị. Có lúc, có nơi tập thể hoặc cá nhân trong đấu tranh xây dựng nội bộ còn thiếu mạnh dạn, một bộ phận cán bộ, đảng viên thiếu phấn đấu rèn luyện, không gương mẫu. Vai trò các tổ chức chính trị - xã hội chưa đủ mạnh, thiếu giải pháp tập hợp, thu hút đối tượng, chưa chủ động tạo nguồn, bồi dưỡng, giới thiệu những quần chúng ưu tú để tổ chức đảng xem xét.

Một bộ phận quần chúng thanh niên chỉ lo kinh tế gia đình, không muốn bị ràng buộc trong tổ chức, sức phấn đấu thấp. Một bộ phận cán bộ cốt cán của ấp, khóm, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên trình độ học vấn chưa đủ điều kiện vào Đảng. Một số đảng viên thiếu phấn đấu, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, vi phạm pháp luật, chưa làm gương cho quần chúng noi theo, ảnh hưởng đến công tác kết nạp đảng viên...

Để phát huy kết quả đạt được và khắc phục những hạn chế, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong công tác xây dựng đảng nói chung, phát triển đảng viên nói riêng, trong thời gian tới các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của các cấp ủy, cán bộ, đảng viên về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kết nạp đảng viên trong giai đoạn hiện nay. Coi công tác kết nạp đảng là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Kết nạp đảng viên mới phải chú trọng động cơ vào Đảng, giác ngộ lý tưởng cách mạng của Đảng, có cơ cấu hợp lý, bảo đảm chất lượng, không chạy theo số lượng đơn thuần. Quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, nhất là giáo dục mục tiêu, lý tưởng của Đảng, động cơ vào Đảng đúng đắn cho quần chúng ưu tú, các lớp bồi dưỡng cho đảng viên mới kết nạp và tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ cơ sở.

Quan tâm công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên. Tổ chức thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn công tác kết nạp đảng viên với phong trào thi đua xây dựng TCCSĐ, cơ quan, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh. Tập trung các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng hoạt động của mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Kịp thời triển khai các chương trình trọng tâm, đề án về phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội đến đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân, từ đó tạo phong trào hành động cách mạng để tập hợp quần chúng tham gia.

Căn cứ chỉ tiêu nghị quyết đại hội cấp mình và tình hình cụ thể, các huyện ủy, thị uỷ, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy hằng năm chủ động xây dựng kế hoạch về công tác kết nạp đảng viên và chỉ đạo cấp uỷ cơ sở triển khai thực hiện có hiệu quả ở đơn vị, địa phương mình. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện; định kỳ sơ, tổng kết kịp thời, phát huy các đơn vị làm tốt, uốn nắn những nơi làm chưa tốt công tác kết nạp đảng viên; đồng thời quan tâm kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tham mưu của các cơ quan chuyên môn.

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất