Kinh nghiệm phát triển đảng viên ở Đảng bộ huyện Thủy Nguyên
Lễ kết nạp đảng viên tại Trường THPT Quang Trung, huyện Thủy Nguyên.

Đảng bộ huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng hiện có 76 chi đảng bộ trực thuộc (trong đó có 55 đảng bộ cơ sở và 21 chi bộ cơ sở), 690 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở với tổng số 11.959 đảng viên. Từ năm 2016 đến hết tháng 9-2018, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020, huyện Thủy Nguyên đã kết nạp được 811 đảng viên. Cụ thể, năm 2016 kết nạp 319 đảng viên, đạt 128% kế hoạch; năm 2017 kết nạp 282 đảng viên, đạt 113% kế hoạch; 9 tháng 2018, kết nạp được 210 đảng viên, trong đó có 10 đảng viên là học sinh THPT, đạt 84% kế hoạch. Nhìn chung chất lượng đảng viên kết nạp được nâng lên, 98% đảng viên có trình độ THPT, chuyên môn đại học, cao đẳng là 68%, trong đó thạc sỹ 1%; đảng viên là đoàn viên, thanh niên 50%; nữ 63%; nông dân 26%; trong các doanh nghiệp 12%; học sinh THPT 1%.

Giải pháp

Công tác kết nạp đảng viên của Đảng bộ huyện Thủy Nguyên 2 năm vừa qua luôn vượt chỉ tiêu, góp phần không nhỏ vào việc xây dựng TCCSĐ và đội ngũ cán bộ, đảng viên của TP. Hải Phòng. Đạt được kết quả trên là do công tác bồi dưỡng, dự nguồn, phát triển đảng viên gắn với nâng cao chất lượng đảng viên được các cấp ủy quan tâm; được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên, có tính nguyên tắc trong công tác xây dựng đảng; bảo đảm sự kế thừa, phát triển, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ lãnh đạo toàn diện của Đảng trong giai đoạn hiện nay.   

Trên cơ sở tham mưu của Ban Tổ chức Huyện ủy, ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Huyện ủy đã giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên cho từng TCCSĐ, phù hợp với điều kiện đặc thù của mỗi đơn vị; triển khai thực hiện đề án về phát triển đảng viên là đoàn viên học sinh khối THPT.  

Ban Thường vụ Huyện ủy Thủy Nguyên đã thực hiện phân công từng ủy viên thường vụ, ủy viên huyện ủy phụ trách các xã, thị trấn; các cơ quan giúp việc phụ trách các TCCSĐ còn lại; phân công chuyên viên của các cơ quan tham mưu giúp việc theo dõi đôn đốc cơ sở thực hiện tốt các chỉ tiêu được giao, bám sát cơ sở để nắm chắc tình hình; đồng thời tham dự sinh hoạt với các chi bộ tại đơn vị mình được phân công theo dõi, hằng tháng có báo cáo kết quả về Thường trực Huyện ủy. Chỉ đạo Ban Tổ chức Huyện ủy giao ban với phó bí thư thường trực đảng ủy 1 lần/quý để trao đổi tình hình và giải đáp về nghiệp vụ công tác xây dựng đảng.  

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác phát triển đảng viên mới của Thủy Nguyên, ở cơ sở, nhất là ở chi bộ thôn, tổ dân phố vẫn còn những hạn chế nhất định như tỷ lệ quần chúng ưu tú được kết nạp vào Đảng còn thấp, chưa đồng đều, nhiều chi bộ liên tục mấy năm liền không phát triển được đảng viên mới. Bên cạnh đó, ở các xã và thị trấn, một số thanh niên khi tốt nghiệp THPT đi học nghề, làm công nhân, học đại học hoặc làm việc tại các địa phương khác; số thanh niên còn lại ở địa phương thì điều kiện kinh tế gia đình khó khăn nên ít tham gia sinh hoạt tại các tổ chức chính trị xã hội, chưa có ý thức phấn đấu, chưa coi trọng tư tưởng cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng nên việc kết nạp những đối tượng này vào Đảng chưa đạt kết quả.

Nguyên nhân của những tồn tại trên là do ở thôn, tổ dân phố, số lượng cán bộ không chuyên trách hầu hết chưa đạt chuẩn về trình độ học vấn, quá tuổi kết nạp; việc hướng dẫn làm thủ tục kết nạp đảng của cấp ủy cơ sở vẫn còn hạn chế; năng lực lãnh đạo của nhiều chi bộ còn hạn chế, coi nhẹ công tác phát triển đảng viên. Bên cạnh đó, một số tổ chức đoàn thể, nhất là đoàn thanh niên ở các thôn, tổ dân phố cũng chưa tạo được nhiều phong trào để thu hút, tập hợp đoàn viên tham gia vào những hoạt động để rèn luyện, phấn đấu vào Đảng. Do đó, công tác tạo nguồn phát triển đảng viên đang gặp nhiều trở ngại và khó khăn. Việc chi bộ phân công công tác cho đảng viên chính thức giúp đỡ quần chúng chưa được quyết liệt, thường xuyên.  

Việc kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng ở Thủy Nguyên còn không ít hạn chế, khó khăn do một số doanh nghiệp tư nhân hoạt động thiếu hiệu quả, chưa thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước, chế độ chính sách đối với người lao động. Một số chủ doanh nghiệp tư nhân gặp vấn đề về lịch sử chính trị. Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp kinh doanh đa ngành nghề, đăng ký văn phòng, chi nhánh hoạt động sản xuất kinh doanh ở các địa phương khác, gây ra sự khó khăn trong việc xác định cấp ủy nào có nhiệm vụ thẩm tra, xác minh lý lịch cho quần chúng là chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng.

Một số chủ doanh nghiệp thường xuyên đi công tác nước ngoài, không có  mặt tại nơi cư trú hoặc nơi đặt trụ sở đã tạo nên tâm lý cho một số cấp ủy không muốn hoặc không dám xác nhận lý lịch cho đối tượng. Việc thẩm tra xác minh về thân nhân của người xin vào Đảng làm trong các doanh nghiệp nhất là doanh nghiệp có vốn nước ngoài gặp nhiều khó khăn; một số quần chúng vừa tham gia phong trào ở địa phương vừa làm việc tại các doanh nghiệp không có tổ chức đảng; có nguyện vọng vào Đảng nhưng cơ sở đảng nơi cư trú không kết nạp được do có quy định về thời gian hợp đồng lao động.  

Kinh nghiệm


Từ thực tế công tác phát triển đảng viên của huyện Thủy Nguyên thời gian qua, có thể rút ra một số kinh nghiệm sau:  

Một là, các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên cần có trách nhiệm trong việc tuyên truyền, giáo dục, phát hiện, tạo nguồn bồi dưỡng phát triển đảng viên; coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên; đưa việc kết nạp đảng viên là một trong những tiêu chí thi đua và xét duyệt chi, đảng bộ trong sạch, vững mạnh xuất sắc hằng năm. Đặc biệt, TCCSĐ ở xã, thị trấn đã thực hiện tốt Nghị quyết số 02-NQ/HU ngày 17-10-2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy về phân công công tác cho đảng viên tại các chi bộ thôn, tổ dân phố càng cần phải coi trọng hơn.  

Hai là, các TCCSĐ trực thuộc đã thực hiện tốt vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức đoàn thể hoạt động. Thực hiện việc giao chỉ tiêu cho các đoàn thể chính trị - xã hội của huyện để các đoàn thể đăng ký và tăng cường tập hợp, giáo dục đoàn viên, hội viên; rà soát, nắm chắc số lượng, chất lượng đoàn viên, hội viên để phát triển những nhân tố có khả năng, triển vọng, từ đó tạo nguồn đoàn viên, hội viên để phát hiện những nhân tốt có khả năng, triển vọng, từ đó tạo nguồn phát triển đảng viên là hội viên, đoàn viên của các đoàn thể chính trị - xã hội.  

Ba là, hằng năm sau khi khảo sát tình hình nguồn phát triển đảng viên của cơ sở, Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng kế hoạch và giao chỉ tiêu kết nạp cho các TCCSĐ trực thuộc; quan tâm kết nạp vào Đảng những quần chúng ưu tú trong nông thôn và các doanh nghiệp ngoài nhà nước, là học sinh THPT. Huyện ủy thường xuyên kiểm tra, đôn đốc cấp ủy cơ sở trong việc thực hiện công tác phát triển đảng viên; phân công chuyên viên của các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy theo dõi, đôn đốc cơ sở thực hiện tốt các chỉ tiêu được giao, bám sát cơ sở để nắm chắc tình hình. Ban Tổ chức Huyện ủy với vai trò là cơ quan trực tiếp tham mưu cho Huyện ủy trong công tác phát triển đảng viên mới đã giao ban định kỳ với cán bộ phụ trách công tác phát triển đảng và lãnh đạo các cơ sở đảng nhằm giúp cơ sở tháo gỡ nhanh những vướng mắc, khó khăn, tập trung cho công tác tạo nguồn.  

Bốn là, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện và đội ngũ giáo viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền, giáo dục Chính trị Mác –Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, góp phần xây dựng niềm tin với Đảng, tạo nên ý chí, động lực, tinh thần trách nhiệm và nguyện vọng của các quần chúng ưu tú phấn đấu vào Đảng; phối hợp chặt chẽ Ban Tổ chức Huyện ủy để kịp thời mở các lớp bồi dưỡng nhận thức cho đối tượng đảng và đảng viên mới. 

Năm là, chi bộ, đảng bộ các trường THPT trên địa bàn cần tạo điều kiện thuận lợi để những đoàn viên ưu tú là học sinh giỏi được tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng nhằm nâng cao nhận thức chính trị, lập trường, quan điểm, động cơ phấn đấu đúng đắn để các cấp ủy xem xét, kết nạp vào Đảng theo đề án và kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy về phát triển đảng viên trong đoàn viên học sinh các trường THPT.  

Sáu là, thực hiện đúng quy trình, nguyên tắc, thủ tục kết nạp đảng viên; tăng cường giáo dục, bồi dưỡng, giúp đỡ đảng viên dự bị để 100% đảng viên dự bị được công nhận đảng viên chính thức. Gắn trách nhiệm của đảng viên chính thức được phân công giúp đỡ đảng viên dự bị khi đảng viên dự bị không được công nhận thành đảng viên chính thức.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất