Phát triển đảng viên ở các đơn vị kinh tế ngoài khu vực nhà nước – Kinh nghiệm của Lạng Sơn
Cán bộ Ban Tổ chức Huyện ủy Bắc Sơn (trái) hướng dẫn cán bộ cơ sở khai bổ sung lý lịch của người xin vào Đảng. Nguồn: Báo Lạng Sơn

Lạng Sơn là tỉnh miền núi, biên giới phía đông bắc của Tổ quốc. Tính đến ngày 11-10-2018, Đảng bộ tỉnh có 15 đảng bộ trực thuộc, trong đó có 10 đảng bộ huyện, 1 đảng bộ thành phố, 3 đảng bộ lực lượng vũ trang, 1 Đảng bộ Khối Các cơ quan; có 791 TCCSĐ (trong đó có 462 chi bộ, 329 đảng bộ) và 3.665 tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy cơ sở với 62.398 đảng viên. 

Hiện toàn tỉnh có 34.738 đơn vị kinh tế tư nhân đang hoạt động với 105.003 lao động. Các đơn vị kinh tế tư nhân đang từng bước khẳng định được vị trí, vai trò của mình trong nền kinh tế, có nhiều đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh. Năm 2017, các đơn vị kinh tế tư nhân trên địa bàn đã nộp ngân sách nhà nước được 600,5 tỷ đồng. Cơ bản các đơn vị kinh tế tư nhân chấp hành nghiêm túc nghĩa vụ nộp thuế, chủ động tự kê khai và nộp thuế kịp thời, đúng quy định. Tỷ trọng đóng góp trong GRDP năm 2017 của các đơn vị kinh tế tư nhân là 62,15%. Với những kết quả đạt được trong sản xuất - kinh doanh, các đơn vị kinh tế tư nhân đã góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của người lao động; thu nhập bình quân của người lao động là 4,5 triệu đến 5 triệu đồng/người/tháng; có 846 doanh nghiệp tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho 12.726 người lao động.

Bên cạnh những đóng góp của các đơn vị kinh tế tư nhân đối với các lĩnh vực kinh tế, xã hội trên địa bàn, đội ngũ doanh nhân đã từng bước tham gia vào các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội, một số trở thành đại biểu HĐND các cấp, góp phần quan trọng trong xây dựng, thực hiện chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Hầu hết doanh nhân tham gia vào HĐND các cấp đều phát huy tốt trí tuệ, kinh nghiệm thực tiễn của mình trong xây dựng và thực hiện chính sách phát triển kinh tế - xã hội. Kinh nghiệm thương trường của doanh nhân đã tạo nên những góc nhìn, nhận định và khuyến nghị có giá trị thực tế khi tiến hành các hoạt động giám sát các cơ quan chính quyền trong việc thi hành pháp luật, thực hiện vai trò giám sát của HĐND. 

Kết quả phát triển tổ chức đảng và đảng viên

Tính đến 1-10-2018 toàn Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn có 43 tổ chức đảng ở các đơn vị kinh tế tư nhân với 575 đảng viên. Trong đó có 39 tổ chức đảng trong loại hình doanh nghiệp tư nhân, 543 đảng viên; 1 tổ chức đảng trong loại hình doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, 7 đảng viên; 2 tổ chức đảng trong loại hình hợp tác xã, 12 đảng viên; 1 tổ chức đảng trong loại hình đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, 13 đảng viên.

Kết quả triển khai thực hiện Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW, toàn Đảng bộ tỉnh đã bồi dưỡng, kết nạp được 9 người là chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng. Trong đó có 4 giám đốc và 1 thành viên hợp danh thuộc loại hình doanh nghiệp tư nhân; 3 giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn và 1 giám đốc công ty cổ phần. Các đảng viên là chủ doanh nghiệp tư nhân được kết nạp vào Đảng đều gương mẫu chấp hành tốt mọi chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa... thực hiện tốt vai trò là người chủ sử dụng lao động đối với người lao động trong doanh nghiệp.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc rà soát lại các tổ chức đảng ở các đơn vị kinh tế tư nhân để tổ chức lại cho phù hợp. Qua rà soát, đã tiến hành sắp xếp lại một số tổ chức đảng về trực thuộc đảng bộ cấp huyện để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức đảng hoạt động có hiệu quả, các tổ chức đảng đủ điều kiện thành lập đảng bộ cơ sở theo quy định đều đã được thành lập. Đến nay, toàn Đảng bộ tỉnh đã thành lập được 1 đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ TP. Lạng Sơn với 7 chi bộ trực thuộc; 35 chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ cấp huyện.

Các cấp ủy, tổ chức đảng đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, chăm lo xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng ở các đơn vị kinh tế tư nhân vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; kịp thời kiện toàn bổ sung đầy đủ cấp ủy viên, bí thư cấp ủy khi khuyết thiếu, củng cố những tổ chức đảng yếu kém hoặc có biểu hiện yếu kém; thường xuyên bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới nhằm không ngừng nâng cao trình độ mọi mặt cho đội ngũ cấp ủy viên, đảng viên. Các cấp ủy, tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân đã chủ động phối hợp với hội đồng quản trị (hội đồng thành viên), tổng giám đốc (giám đốc) xây dựng và lãnh đạo thực hiện điều lệ công ty, các quy định, quy chế phối hợp, trong đó xác định rõ mối quan hệ công tác, bảo đảm vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng, chức năng tập hợp, vận động, giáo dục quần chúng của các tổ chức chính trị - xã hội, chức năng quản lý của hội đồng quản trị (hội đồng thành viên) trong chỉ đạo, điều hành sản xuất - kinh doanh. Đồng thời thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động chủ sở hữu và người lao động chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, doanh nghiệp và người lao động; thực hiện hợp đồng và các thỏa ước lao động đã ký kết. Lãnh đạo xây dựng cấp uỷ và đội ngũ đảng viên, các đoàn thể có đủ phẩm chất, năng lực và hoạt động có hiệu quả. Thường xuyên chú trọng bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên theo quy định của Đảng; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, giữ gìn đoàn kết thống nhất nội bộ, góp phần xây dựng doanh nghiệp ngày càng phát triển bền vững.

Một số kinh nghiệm     

Một là, các cấp ủy, tổ chức đảng phải kịp thời tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt sâu sắc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên về phát triển tổ chức đảng, đảng viên và các tổ chức chính trị - xã hội ở các đơn vị kinh tế tư nhân. Đồng thời gắn với thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, hướng dẫn có liên quan của Trung ương, của tỉnh đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, để mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nắm vững chỉ thị, nghị quyết, từ đó nâng cao nhận thức, góp phần tham gia phát triển tổ chức đảng, đảng viên, các tổ chức chính trị - xã hội ở các đơn vị kinh tế tư nhân trên địa bàn.

Hai là, đội ngũ cấp ủy viên và bí thư chi bộ các tổ chức đảng ở các đơn vị kinh tế tư nhân phải nắm vững chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ mình; nắm vững các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng; tổ chức thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt đảng. Thường xuyên củng cố, kiện toàn chi ủy đủ số lượng, bảo đảm chất lượng, nhất là đồng chí bí thư chi bộ có đủ phẩm chất, năng lực.

Ba là, Các cấp ủy, tổ chức đảng phải thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động, thuyết phục, tạo sự thống nhất về nhận thức trong cán bộ, đảng viên, người lao động, chủ đơn vị kinh tế tư nhân về nhiệm vụ xây dựng tổ chức đảng, phát triển đảng viên ở các đơn vị kinh tế tư nhân.

Bốn là, các tổ chức đảng ở các đơn vị kinh tế tư nhân phải thực sự phát huy được vai trò lãnh đạo, đóng góp thiết thực, hiệu quả vào sự phát triển bền vững của đơn vị kinh tế tư nhân. Đội ngũ đảng viên, nhất là cấp ủy viên, bí thư chi bộ của tổ chức đảng ở các đơn vị kinh tế tư nhân phải thực sự tiền phong, gương mẫu trong việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, trong lao động, sản xuất; trong việc chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Năm là, cấp ủy cấp trên, nhất là cấp ủy cấp trên trực tiếp của TCCSĐ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kịp thời uốn nắn những sai sót, lệch lạc và giải quyết những khó khăn, vướng mắc của đơn vị. Thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho đội ngũ cấp ủy viên và bí thư chi bộ.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất