Long An bàn giải pháp nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên

Đại biểu dự hội nghị

Theo báo cáo của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Long An, từ năm 2015 đến tháng 8-2018, toàn tỉnh xem xét, quyết định kết nạp 7.041 đảng viên, đạt 88,1% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra. Sau khi kết nạp, các đảng viên thể hiện được tính gương mẫu, chấp hành nghiêm túc chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội phát huy vai trò, thực hiện khá tốt việc lựa chọn, giới thiệu đoàn viên, hội viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp. Các cấp ủy thường xuyên quan tâm công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện, kết nạp đảng viên; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác phát triển, kết nạp và quản lý đảng viên ở cơ sở.

Tuy nhiên, công tác kết nạp đảng viên của tỉnh hiện còn một số hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới: Công tác kết nạp đảng viên không đồng đều giữa các loại hình, giữa các tổ chức cơ sở đảng; việc quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng ở một số nơi chưa được tăng cường; nhiều đảng viên mới bị hủy quyết định kết nạp, xóa tên, xử lý kỷ luật, xin ra khỏi Đảng,...

Sau kết nạp, nhiều đảng viên thể hiện tích cực học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Hữu Lâm yêu cầu, thời gian tới, cấp ủy lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội cần đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, thường xuyên quan tâm bồi dưỡng đoàn viên, hội viên ưu tú để giới thiệu cho tổ chức đảng xem xét, kết nạp.

Tỉnh ủy Long An tiếp tục triển khai, quán triệt, tuyên truyền thực hiện đầy đủ nội dung các nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác kết nạp đảng viên; đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục chính trị tư tưởng gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác kết nạp đảng viên;...

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất