Kinh nghiệm phát triển đảng viên ở Đảng bộ xã Nậm Lầu (Thuận Châu, Sơn La)
Giao ban giữa Thường trực Đảng ủy và các tổ chức chính trị - xã hội của xã
Nậm Lầu là một xã vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, với 1.414 hộ và 7.638 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái, Mông, Khơ Mú. Cơ sở hạ tầng, giao thông liên bản, liên xã còn khó khăn, đời sống nhân dân còn nhiều vất vả, chất lượng đội ngũ cán bộ còn nhiều mặt hạn chế; tuy nhiên, với sự quan tâm lãnh chỉ đạo sát sao của Đảng bộ huyện Thuận Châu, sự nỗ lực của Đảng ủy xã, công tác xây dựng, củng cố tổ chức đảng nói chung và công tác phát triển đảng viên nói riêng đã đạt được những thành tích đáng phấn khởi, Đảng bộ xã Nậm Lầu là đơn vị tiêu biểu, dẫn đầu trong số các đảng bộ thuộc xã vùng III của huyện Thuận Châu hằng năm có số lượng kết nạp đảng viên cao nhất. Tính từ năm 2015 đến nay, Đảng bộ đã kết nạp được 37 quần chúng ưu tú vào Đảng, nâng tổng số đảng viên trong Đảng bộ là 259 đảng viên, sinh hoạt tại 30 chi bộ trực thuộc (24 chi bộ bản, 5 chi bộ trường học, 1 chi bộ trạm y tế).

Thực tế những năm trước đây, công tác phát triển đảng viên ở Đảng bộ xã Nậm Lầu gặp nhiều khó khăn, trong đó nguyên nhân chủ yếu là thiếu sự quan tâm của các chi bộ trong việc tạo nguồn phát triển đảng viên; Đảng ủy không xây dựng kế hoạch cụ thể về công tác phát triển đảng viên; các tổ chức chính trị - xã hội chưa phát huy được vai trò của mình, trong khí đó đời sống nhân dân cũng còn nhiều khó khăn với tỷ lệ hộ nghèo luôn chiếm tỷ lệ trên 50%, ý thức để được đứng trong hàng ngũ của Đảng chưa được quan tâm đúng mức. Vì thế, trước năm 2010, toàn xã vẫn còn 6 bản chưa có tổ chức đảng và đảng viên, số lượng kết nạp mới đảng viên hằng năm thấp, chỉ từ 4 đến 6 đảng viên/năm.

Ngay sau Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy xã Nậm Lầu đã ban hành nghị quyết về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ, trong đó công tác phát triển đảng viên được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, trên cơ sở tổ chức quán triệt sâu sắc các quan điểm chỉ đạo, quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác phát triển đảng viên, đặc biệt là Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 10-2-2006 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La về phát triển đảng viên ở bản, trường học, trạm y tế chưa có đảng viên và tổ chức đảng. Trong đó, tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp:  Đảng ủy xã thường xuyên cử quần chúng ưu tú tham gia các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng (năm 2015, cử 23; năm 2016, cử 28; 6 tháng đầu năm 2017 cử 17 quần chúng). Đảng ủy chọn cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho đội ngũ bí thư, phó bí thư, chi uỷ viên chi bộ; qua đó, cung cấp thêm kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ này trong việc hướng dẫn, giúp đỡ quần chúng ưu tú có nguyện vọng phấn đấu vào Đảng, cũng như nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ.

Đồng thời, Đảng ủy xã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch tạo nguồn kết nạp đảng viên, đưa chỉ tiêu kết nạp đảng viên thành một trong các chỉ tiêu đánh giá, xếp loại TCCSĐ hằng năm. Các cấp ủy tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, làm tốt công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ, đồng thời tổ chức đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” , phong trào “Nông dân sản xuất giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo”, “Xây dựng nông thôn mới”… từ đó tìm ra những nhân tố điển hình để bồi dưỡng, xem xét kết nạp. Đảng ủy xã Nậm Lầu và các chi bộ tích cực bồi dưỡng, kết nạp đảng viên đối với những quần chúng ưu tú là những đoàn viên, thanh niên của xã đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự; tốt nghiệp các trường trung cấp, cao đẳng, đại học... và đội ngũ cán bộ nguồn của bản, trường học.

Với những giải pháp đồng bộ, hiệu quả, công tác phát triển đảng viên ở Đảng bộ xã Nậm Lầu đã có những chuyển biến tích cực. Số đảng viên mới kết nạp đều bảo đảm đúng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định; số đảng viên mới được kết nạp đều nêu cao tính tiền phong gương mẫu, tích cực thực hiện các nhiệm vụ chính trị, tạo thuận lợi để Đảng bộ xã Nậm Lầu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các mục tiêu kinh tế, xã hội, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi mô hình cây trồng, vật nuôi, từng bước nâng cao đời sống cho nhân dân, nhờ đó đã giảm số hộ nghèo từ 74,5% (năm 2010) xuống còn 53,8% (năm 2016).

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, công tác phát triển đảng viên tại xã vùng cao Nậm Lầu, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La vẫn còn những mặt hạn chế cần khắc phục như: Một số chi bộ trực thuộc thiếu sự quan tâm đến công tác phát triển đảng viên, công tác tạo "nguồn" chưa được chú trọng, việc phân công giao nhiệm vụ cho đảng viên giúp đỡ quần chúng phấn đấu vào Đảng chưa tốt; bên cạnh đó một số cán bộ, đảng viên chưa nhận thức đầy đủ và sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên; một số cán bộ cấp ủy thiếu năng lực, chưa nắm vững nguyên tắc, thủ tục quy định về kết nạp đảng viên nên việc hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ kết nạp vào Đảng chậm, chưa chặt chẽ…

Từ những kết quả đạt được và những mặt hạn chế còn tồn tại, Đảng bộ xã Nậm Lầu tiếp tục thực hiện một số giải pháp sau:

Một là, tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng ủy xã Nậm Lầu về công tác phát triển đảng viên nhiệm kỳ 2015-2020. Hằng năm, Đảng ủy xã và các chi bộ trực thuộc cần thực hiện tốt công tổng kết, đánh giá về công tác phát triển đảng viên, chỉ ra những mặt làm được, chưa làm được; tìm rõ nguyên nhân của những khuyết điểm, yếu kém, trên cơ sở đó đề ra những chủ trương, biện pháp thiết thực chỉ đạo công tác phát triển đảng viên thời gian tới.

Hai là, tiếp tục xây dựng, củng cố các tổ chức chính trị - xã hội nhằm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động văn hóa, thể thao, các cuộc vận động, đặc biệt là cuộc vận động “xây dựng nông thôn mới” nhằm tăng cường nhận thức cho nhân dân về chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đồng thời tìm ra những nhân tố tích cực để bồi dưỡng, rèn luyện, tạo nguồn phát triển đảng viên.

Ba là, Đảng ủy xã tiếp tục tăng cường chọn cử quần chúng ưu tú  tham gia các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng tạo thuận lợi cho công tác phát triển đảng viên; phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Sơn La (là đơn vị đỡ đầu của xã) mở riêng một số lớp bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ của xã, bản về nghiệp vụ công tác xây dựng đảng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất