Nét mới trong công tác phát triển đảng viên ở Đảng bộ tỉnh Điện Biên
Cán bộ, phóng viên Tạp chí Xây dựng Đảng làm việc với BTC Tỉnh uỷ Điện Biên. Ảnh: Thu Huyền

Nhận thức rõ vị trí và tầm quan trọng công tác phát triển đảng viên, Tỉnh ủy Điện Biên đã xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp cụ thể, thiết thực chỉ đạo toàn Đảng bộ thực hiện tốt công tác kết nạp đảng viên. Trên cơ sở nghị quyết, kế hoạch của Tỉnh ủy, các đảng bộ trực thuộc tỉnh đã chủ động tập trung chỉ đạo xây dựng nghị quyết chuyên đề về phát triển đảng viên và "xóa" bản trắng đảng viên. Tập trung chỉ đạo, phổ biến, quán triệt nghị quyết chuyên đề và kế hoạch chỉ đạo của cấp trên cũng như của cấp mình đến từng chi bộ. Từng bước nâng cao nhận thức trong các cấp ủy, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về mục đích, ý nghĩa, yêu cầu và tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên trong tình hình mới.

Quan điểm chung là phải từng bước trẻ hóa đội ngũ đảng viên, bảo đảm tính kế thừa, phát triển liên tục của Đảng, góp phần tăng cường sinh lực cho Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên và sức chiến đấu của TCCSĐ trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH. Gắn việc tuyên truyền thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp với việc triển khai kế hoạch phát triển đảng viên và đẩy mạnh nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới để mỗi đảng viên, quần chúng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, tác phong của Người. Nhiều đảng bộ trong tỉnh đã chỉ đạo tổ chức tốt các phong trào thi đua thiết thực, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi cho quần chúng rèn luyện, phấn đấu, thử thách, qua đó phát hiện những nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến, để tạo nguồn kết nạp vào Đảng. Chính nhờ làm tốt khâu này nên trong nhiệm kỳ qua, các cấp ủy, các tổ chức đảng, đoàn thể trong tỉnh đã lựa chọn được 8.443 quần chúng ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét, công nhận là cảm tình đảng. Các đảng bộ trực thuộc đã chỉ đạo trung tâm bồi dưỡng chính trị mở được 75 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng gắn với học tập tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh cho 4.539 quần chúng ưu tú. Nhiều đảng bộ đã linh hoạt tổ chức các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng thành từng cụm theo tổ dân phố, thôn, bản hoặc theo khu vực để tạo điều kiện cho quần chúng đi lại, sinh hoạt, học tập thuận lợi. Một số đảng bộ còn mở hội nghị chuyên đề về công tác phát triển đảng viên gắn với kỷ niệm Ngày thành lập Đảng và Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh để tuyên truyền vận động, giáo dục quần chúng tìm hiểu và tự nguyện phấn đấu vào Đảng. Công tác quy hoạch, tạo nguồn, phân công nhiệm vụ cho đảng viên ở các cấp, ngành, đoàn thể theo dõi, bồi dưỡng quần chúng để kết nạp đảng được thực hiện khá tốt. Một số đảng bộ đã có đổi mới trong chỉ đạo cấp ủy cơ sở thực hiện đánh giá, phân tích chất lượng quần chúng trước khi đưa vào quy hoạch nguồn gắn với quy hoạch cán bộ ở cơ sở. Khâu thẩm tra xác minh, lập hồ sơ kết nạp đảng viên để thông qua chi bộ, cấp ủy và ban thường vụ cấp ủy cấp trên cơ sở đã kịp thời hơn trước. Nhờ vậy mà số lượng, cơ cấu, và chất lượng đảng viên mới kết nạp được nâng lên.


Từ năm 2006 đến tháng 10- 2010, Đảng bộ tỉnh Điện Biên đã kết nạp 6.611 đảng viên (tăng 0,69% so với nhiệm kỳ đại hội X và vượt kế hoạch nghị quyết đại hội XI đề ra 11,1%). Trong đó, Đảng bộ huyện Mường Nhé tăng 221,6%; Công an tỉnh tăng 57,5%; Dân Chính Đảng tăng 17,30%; Tuần Giáo tăng 11,84%; Thành phố Điện Biên Phủ tăng 11,65%;  huyện Điện Biên tăng 6,14%. Kết quả đó đã góp phần nâng tổng số đảng viên toàn tỉnh từ 18.646 lên 23.134 đảng viên (nữ chiếm 36,56%, tăng 2,7%; dân tộc thiểu số 41,58%, tăng 1,6%; là đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh 65,1%, tăng 3,4%; cán bộ, công chức các cơ quan, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang 69,3%; cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn 30,66%. Trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ so với nhiệm kỳ đại hội X đều được nâng lên).


Trong chỉ đạo công tác phát triển đảng viên, cấp ủy các cấp đã chú trọng đến các địa bàn vùng cao, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn và những thôn, bản, trường học còn ít hoặc chưa có đảng viên, chưa có tổ chức đảng. Một số cấp ủy cấp trên đã ra quyết định phân công cấp ủy viên, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể theo dõi, giúp đỡ và cử cán bộ xuống giúp cơ sở làm công tác bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên và giao chỉ tiêu cụ thể về phát triển đảng viên. Hằng năm lấy kết quả công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên ở cơ sở làm căn cứ tính điểm thi đua khen thưởng cuối năm và phân loại chất lượng cơ quan, đơn vị; phân loại chất lượng TCCSĐ, đảng viên. Do vậy đã nâng cao được trách nhiệm của các cấp, ngành, các tổ chức đảng trực thuộc và từng cán bộ, đảng viên.


Toàn đảng bộ tỉnh đã giảm được 28 thôn, bản và 9 trường học chưa có đảng viên, số thôn, bản, trường học chưa đảng viên ngày càng được thu hẹp. Tiêu biểu là Đảng bộ huyện Tủa Chùa, Tuần Giáo, Điện Biên và Mường Chà. Nhiều cấp ủy đã gắn việc kết nạp đảng viên với công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện và phân công nhiệm vụ cho đảng viên.


Khâu xem xét trong thời gian dự bị của đảng viên và việc đề nghị công mhận đảng viên chính thức đã bảo đảm kịp thời hơn trước, giúp cho cấp ủy cấp dưới chủ động trong công tác lãnh đạo của chi bộ, và giúp cho đảng viên mới được thực hiện quyền lợi và trách nhiệm của người đảng viên.


Tuy vậy, trong công tác phát triển đảng viên trong nhiệm kỳ qua cũng còn nổi lên một số vấn đề đáng quan tâm: Công tác tuyên truyền, quán triệt các quan điểm chỉ đạo về công tác phát triển đảng viên trong tình hình mới ở một số cấp ủy, tổ chức đảng làm chưa thường xuyên, thiếu sâu sắc. Nội dung, phương pháp tuyên truyền của một số tổ chức đoàn thể quần chúng chậm được đổi mới, chất lượng còn hạn chế. Việc kiểm tra, rà soát chất lượng nguồn bồi dưỡng kết nạp đảng ở cấp ủy cơ sở chưa được chú trọng, trách nhiệm của đảng viên được phân công theo dõi, giúp đỡ quần chúng chưa cao nên nguồn tuy có nhiều nhưng chất lượng so với yêu cầu còn thấp. Chất lượng đảng viên mới được kết nạp so với nhiệm kỳ trước có tăng, nhưng so với yêu cầu vẫn còn hạn chế, nhất là về trình độ năng lực. Số thôn, bản, trường học chưa có đảng viên, chưa có chi bộ vẫn còn nhiều, dẫn đến phải sinh hoạt ghép.


Để có thêm những kết quả trong công tác phát triển đảng viên của đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ tới, Tỉnh ủy Điện Biên đang chỉ đạo các cấp ủy, các tổ chức đảng từ tỉnh đến cơ sở phải thực sự coi trọng công tác phát triển đảng viên. Tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm chỉ đạo của cấp ủy cấp trên và cấp mình về công tác phát triển đảng viên, tạo bước chuyển biến mới về nhận thức cho từng đảng viên, cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân đối với công tác phát triển đảng viên trong tình hình mới. Phải coi công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ thường xuyên của các tổ chức đảng và từng đảng viên; tích cực, chủ động rà soát, đánh giá công tác tạo nguồn, xây dựng nghị quyết chuyên đề, trên cơ sở đó đề ra các giải pháp cụ thể, thiết thực, chỉ đạo mở lớp bồi dưỡng nhận thức, giao nhiệm vụ cho quần chúng để rèn luyện, thử thách.


Phân công cấp ủy viên, đảng viên phụ trách công tác phát triển đảng viên, giúp đỡ quần chúng ưu tú vào Đảng; chú trọng tới thế hệ trẻ, tập trung bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho đoàn viên, thanh niên, định hướng cho họ sống có lý tưởng, có động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn, không định kiến, hẹp hòi với lớp trẻ, nhưng cũng không vì thế mà hạ thấp tiêu chuẩn đảng viên, nhằm bổ sung lực lượng trẻ, có kiến thức và năng lực cho Đảng.


Phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban xây dựng đảng với các đoàn thể, nhất là tổ chức đoàn, hội cựu chiến binh từ tỉnh đến cơ sở trong việc giáo dục, rèn luyện thế hệ trẻ, nâng cao chất lượng hoạt động, tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả, từ đó lựa chọn những nhân tố tích cực, có phẩm chất tốt để tạo nguồn phát triển đảng viên; định kỳ sơ kết, tổng kết việc phối hợp thực hiện để kịp thời rút kinh nghiệm, khắc phục những vướng mắc, hạn chế và chỉ đạo làm tốt công tác thi đua khen thưởng để động viên những nơi làm tốt công tác phát triển đảng viên.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất