Phát triển đảng viên ở Đảng bộ huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp
Hằng năm, trên cơ sở nguồn khảo sát, số quần chúng có trình độ văn hoá đủ chuẩn, con, em gia đình chính sách, nông dân sản xuất giỏi, đoàn viên, giáo viên, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên... được cấp uỷ cơ sở, các ngành, đoàn thể xây dựng kế hoạch giáo dục, bồi dưỡng. Thông qua hoạt động thực tiễn, các tổ chức, đoàn thể lựa chọn, giới thiệu cho tổ chức đảng những quần chúng ưu tú để bồi dưỡng, kết nạp. Qua đây, nhiều quần chúng có ý chí rèn luyện, phấn đấu được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhiệm kỳ qua, toàn Đảng bộ huyện Cao Lãnh kết nạp được 1.797 đảng viên, đạt 99,28% so với chỉ tiêu nghị quyết Huyện ủy đề ra, nâng tỷ lệ đảng viên toàn Đảng bộ đạt 1,82% dân số (vượt 0,02% chỉ tiêu phấn đấu kết nạp đảng viên của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Cao Lãnh khóa IX).

Tiếp tục phát huy kết quả đạt được và thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng bộ huyện Cao Lãnh nhiệm kỳ 2010-2015, đạt chỉ tiêu "đến năm 2015 tỷ lệ đảng viên đạt 2,2% so với dân số”, Huyện ủy Cao Lãnh tập trung vào giải pháp sau:

Nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên về công tác phát triển đảng viên trong giai đoạn mới. 
Các cấp ủy xác định đây là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên của công tác xây dựng đảng. Tăng cường sự lãnh đạo, có kế hoạch cụ thể về công tác phát triển đảng viên, coi trọng tiêu chuẩn về đạo đức lối sống, năng lực hoàn thành nhiệm vụ và sự giác ngộ của quần chúng ưu tú về mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Khắc phục khuynh hướng khắt khe, cầu toàn hoặc chủ quan, nóng vội trong công tác phát triển đảng viên; phát triển đảng viên phải đảm bảo về số lượng nhưng không xem nhẹ chất luợng.

Chủ động tạo nguồn phát triển đảng viên.
Cấp ủy, đảng bộ cơ sở,
chi bộ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về mục tiêu, lý tưởng của Đảng, vị trí, vai trò, trách nhiệm của người đảng viên trong giai đoạn mới. Thông qua các phong trào hành động cách mạng của quần chúng trên các lĩnh vực, phát hiện những nhân tố tích cực, tiêu biểu để bồi dưỡng, giáo dục, tạo điều kiện cho những nhân tố này phấn đấu, rèn luyện. Trong cả nhiệm kỳ và hằng năm, từng chi bộ, đảng bộ cơ sở và các thành viên trong hệ thống chính trị có kế hoạch qui hoạch nguồn phát triển đảng viên, chú ý bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng các đối tượng đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội, công nhân, trí thức, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, tổ dân phòng, những người sản xuất kinh doanh giỏi, tín đồ tiêu biểu trong các tôn giáo… Định kỳ hằng năm có rà soát, điều chỉnh, bổ sung nguồn quy hoạch phát triển đảng viên cho phù hợp với tình hình thực tế.

Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.
Tiếp tục thực hiện tốt Kế hoạch số 66-KH/HU ngày 20-10-2008 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa IX) về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng cán bộ, đảng viên; tập trung lãnh đạo cấp ủy cơ sở đảng củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chi đoàn, chi hội, đẩy mạnh các phong trào hành động thiết thực trong quần chúng nhân dân.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự là tấm gương về thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có lối sống trong sạch lành mạnh, tích cực đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không còn đủ tư cách; vận động xin ra khỏi Đảng hoặc xoá tên trong danh sách đối với đảng viên phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí chiến đấu, không làm đúng nhiệm vụ đảng viên, đã được chi bộ giúp đỡ mà không tiến bộ. Đảng viên mới kết nạp phải được phân công nhiệm vụ cụ thể; chi ủy, chi bộ tiếp tục theo dõi, giáo dục, rèn luyện cho đảng viên dự bị phấn đấu tốt để trở thành đảng viên chính thức.

Cấp ủy chi bộ, đảng bộ cơ sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình có kế hoạch cụ thể về công tác kết nạp đảng viên từ nay đến năm 2015. Thường xuyên rà soát, bổ sung nguồn quy hoạch hằng năm, đảm bảo tỷ lệ phát triển đảng viên đạt về số lượng và chất lượng.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất