Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường lãnh đạo công tác kết nạp đảng viên trong giảng viên, giáo viên, sinh viên và học sinh
Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Võ Thị Dung trao bằng khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích trong thực hiện Chỉ thị số 02 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, số lượng đảng viên kết nạp chưa tương xứng với nguồn quần chúng ưu tú trong đội ngũ giảng viên, giáo viên, sinh viên, học sinh; một số cấp ủy chưa quan tâm công tác kết nạp đảng viên trong trường học, chưa thực hiện thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát, lãnh đạo, chỉ đạo, chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế trong công tác kết nạp đảng viên, chưa quan tâm lãnh đạo xây dựng các tổ chức chính trị - xã hội trong trường học; một số tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trường chưa chú ý đổi mới hoạt động, chưa tạo môi trường phù hợp để đoàn viên ưu tú phấn đấu, rèn luyện; chưa tham mưu thành lập các nhóm tu dưỡng rèn luyện hoặc nội dung hoạt động của nhóm thiếu hấp dẫn, chưa hiệu quả. Nội dung sinh hoạt của nhiều chi bộ sinh viên, học sinh còn đơn điệu, chưa đi sâu nhận xét tình hình tư tưởng của đảng viên, đoàn viên, hội viên thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ phục vụ công tác kết nạp đảng viên; một số chi bộ sinh viên, học sinh gặp khó khăn về thời gian sinh hoạt định kỳ. Một số đảng viên là sinh viên, học sinh sau khi kết nạp, nhất là đảng viên là học sinh được kết nạp ở các trường trung học phổ thông tại các tỉnh hoặc được kết nạp khi thi hành nghĩa vụ quân sự, sau khi chuyển về trường việc phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu còn hạn chế, không theo kịp chương trình học tập của trường, ít tham gia các phong trào của đoàn thể trường; do đó không đủ điều kiện để công nhận đảng viên chính thức... Một số cấp ủy trường có đông đảng viên, sinh viên, học sinh, chưa quan tâm bố trí cán bộ chuyên trách công tác đảng theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy; một số ít trường mầm non, trung học cơ sở có đảng viên sinh hoạt ghép và một số trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp chưa thành lập được chi bộ sinh viên hoặc nhiều khoa, phòng chưa đủ số lượng đảng viên để thành lập chi bộ độc lập, phải sinh hoạt ghép, nên việc phát hiện, bồi dưỡng tạo nguồn phát triển đảng viên có khó khăn; nhiều sinh viên, học sinh chỉ tập trung học tập, ít tham gia các phong trào đoàn, hội; có giảng viên, giáo viên chỉ tập trung vào nhiệm vụ giảng dạy chuyên môn chưa quan tâm phấn đấu trở thành đảng viên,...

Để khắc phục những hạn chế và thực hiện tốt mục tiêu công tác kết nạp đảng viên trong các trường học trên địa bàn thành phố trong thời gian tới, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo: Quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TW Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, Chương trình hành động số 46-CTrHĐ/TU ngày 21 tháng 6 năm 2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Tập trung rà soát, tạo nguồn, bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện đoàn viên, hội viên ưu tú để đẩy mạnh công tác kết nạp đảng viên trong các trường học, nhất là cán bộ quản lý, cán bộ chủ chốt các tổ chức chính trị - xã hội, trưởng, phó bộ môn, giảng viên, giáo viên trẻ, sinh viên, học sinh là đoàn viên ưu tú; gắn công tác kết nạp đảng viên với yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tố chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; xác định công tác kết nạp đảng viên trong trường học là tiêu chí đánh giá tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh hằng năm.

Theo đó, Thành ủy xác định chỉ tiêu: Đối với các tố chức đảng trong trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, đến hết năm 2017, 100% trường có tổ chức đảng; phấn đấu trong năm học, mỗi chi bộ kết nạp từ 2 đảng viên trở lên, trong đó phải có ít nhất 1 giáo viên (trừ chi bộ không còn nguồn). Đối với các tố chức đảng trong khối trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, phấn đấu mỗi năm học kết nạp ít nhất từ 1.000 đảng viên trở lên; trong đó, trên 60% là đoàn viên ưu tú, trên 70% chi bộ trực thuộc, 100% chi bộ sinh viên kết nạp được đảng viên mới (tính trên số chi bộ thành lập từ 12 tháng trở lên).

Thành ủy chỉ đạo các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể sau:

Các quận ủy, huyện ủy: Đẩy mạnh thực hiện Chương trình hành động số 59- CTr/TU ngày 30 tháng 6 năm 2010 của Thành ủy về thực hiện Thông báo kết luận số 242-TB/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 khóa VIII “Phương hướng phát triển giáo dục và đào tạo đến năm 2020”.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đảng ủy phường, xã, thị trấn, cấp ủy, hiệu trưởng, đảng viên trường học về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kết nạp đảng viên, công tác tạo nguồn phát triển đảng viên trong trường học. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hằng năm, xây dựng nghị quyết, kế hoạch phát triển đảng viên và tố chức hội nghị chuyên đề kết nạp đảng viên trường học để đề ra chỉ tiêu phát triển đảng viên phù hợp điều kiện thực tế của từng chi bộ, đảng bộ trường.

Lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các trường trung học phổ thông trên địa bàn quan tâm, thường xuyên bồi dưỡng, giác ngộ nhận thức chính trị, lý tưởng cách mạng, củng cố động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn đối với các cảm tình đảng; nâng cao chất lượng công tác kết nạp đoàn viên ưu tú bậc trung học phố thông.

Tiếp nhận, giới thiệu sinh hoạt đảng cho đảng viên là học sinh, sinh viên ra trường theo đúng quy định của Điều lệ Đảng; kịp thời thông tin đến đảng ủy cấp trên cơ sở (nơi có đảng viên tốt nghiệp ra trường) tình hình tiếp nhận sinh hoạt đảng của đảng viên là sinh viên tốt nghiệp ra trường chuyển đến. Lãnh đạo, chỉ đạo đảng ủy phường, xã, thị trấn, cấp ủy chi bộ khu phố, ấp hỗ trợ cấp ủy, chi bộ các trường thẩm tra, xác minh lý lịch, nhận xét đối với đoàn viên, hội viên ưu tú, đảng viên dự bị.

Tập trung thực hiện, đẩy nhanh tiến độ, thời gian xác minh, sưu tra, kết luận các hồ sơ đề nghị kết nạp đảng viên, nhất là đảng bộ, chi bộ trường. Chỉ đạo các ban đảng tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ công tác đảng cho bí thư, phó bí thư, cấp ủy các trường định kỳ.

Đảng ủy phường, xã, thị trấn: Quán triệt các chi bộ trường học trực thuộc thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm trong công tác kết nạp đảng viên; xây dựng kế hoạch tạo nguồn, bồi dưỡng cảm tình đảng. Lãnh đạo, chỉ đạo công đoàn, Đoàn Thanh niên các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở phát huy hiệu quả hoạt động, các phong trào, kịp thời phát hiện nhân tố tích cực bổ sung nguồn cảm tình đảng; phân công đảng viên có kinh nghiệm theo dõi, bồi dưỡng, giúp đỡ cảm tình đảng giác ngộ lý tưởng, tự giác phấn đấu, rèn luyện, phấn đấu vào Đảng.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra, giám sát cấp ủy, chi bộ các trường thực hiện nghiêm túc, đúng quy định công tác kết nạp đảng viên; định kỳ gặp gỡ, giao ban với bí thư chi bộ các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn và báo cáo cấp ủy có thẩm quyền giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác kết nạp đảng viên là giáo viên; gắn đánh giá chất lượng chi bộ và đảng viên hằng năm với trách nhiệm của đảng viên trong việc giới thiệu, theo dõi, giúp đỡ cảm tình đảng là giáo viên.

Phối họp với phòng giáo dục chỉ đạo công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên, công tác cán bộ, thực hiện tốt công tác thẩm tra, xác minh lý lịch và công nhận đảng viên chính thức theo đúng quy định; tiếp nhận, giới thiệu sinh hoạt đảng theo Quy định 76-QĐ/TW của Bộ Chính trị cho đảng viên là sinh viên, học sinh đúng quy định.

Lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội quan tâm động viên đoàn viên, hội viên ưu tú là sinh viên, học sinh tham gia công tác và phong trào tại địa phương; định kỳ hằng năm đảng ủy phường, xã, thị trấn nhận xét, đánh giá đối với các sinh viên, học sinh tham gia tích cực các hoạt động xây dựng địa phương, gửi đến cấp ủy trường (nơi sinh viên, học sinh đang học tập) để phối hợp giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện, tạo nguồn kết nạp đảng viên.

Đảng ủy cấp trên cơ sở có chi bộ, đảng bộ trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp: Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác kết nạp đảng viên trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, nhất là các trường chưa thực hiện tốt nhiệm vụ kết nạp đảng viên trong từng năm học; kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để hỗ trợ cấp ủy các trường thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên.

Lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng các trường trực thuộc thực hiện tống kết, đánh giá, xác định nguyên nhân chủ quan và bài học kinh nghiệm trong công tác kết nạp đảng viên trong 5 năm qua; xây dựng nhiệm vụ, chỉ tiêu phấn đấu từng năm học; sơ kết đánh giá thực hiện Quy định về tổ chức, hoạt động của chi bộ sinh viên, học sinh trực thuộc đảng ủy các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn thành phố.

Lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, ban giám hiệu các trường quan tâm chất lượng giảng dạy các bộ môn Triết học Mác - Lênin, Kinh tế chính trị gắn với đổi mới, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho sinh viên; tạo điều kiện cơ sở vật chất, kinh phí để nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, hoạt động ngoại khóa, hoạt động tình nguyện, môi trường lành mạnh để thu hút sinh viên tham gia, thường xuyên giác ngộ, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho sinh viên, học sinh.

Tiếp tục củng cố, kiện toàn, bố trí đủ số lượng, bảo đảm chất lượng cán bộ ban tổ chức đảng ủy cấp trên cơ sở để hỗ trợ, hướng dẫn, thẩm tra hồ sơ lý lịch phục vụ công tác kết nạp đảng viên. Lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các trường đủ điều kiện thực hiện ngay việc tuyển chọn, bố trí đủ cán bộ chuyên trách công tác đảng theo quy định của Ban Thường vụ Thành ủy; đối với những trường chưa đủ điều kiện bố trí cán bộ chuyên trách, cần phân công đảng viên các phòng, khoa, cán bộ chuyên trách đoàn, hội kiêm nhiệm thực hiện công tác này.

Chủ động phối hợp với Học viện Cán bộ thành phố, các trung tâm bồi dưỡng chính trị quận, huyện, các đảng ủy cấp trên cơ sở tố chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho cấp ủy viên các cấp ở các trường để đáp ứng yêu cầu công tác xây dựng tố chức đảng, kết nạp đảng viên.

Định kỳ 3 tháng, thông tin danh sách đảng viên là sinh viên tốt nghiệp ra trường đã làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng đến các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở và đảng ủy cơ sở trực thuộc Thành ủy (là nơi cư trú hoặc nơi làm việc của đảng viên).

Tiếp tục rà soát, xem xét, quyết định ủy quyền cho đảng ủy các trường đủ điều kiện được xét, quyết định kết nạp đảng viên theo đúng quy định; đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác kết nạp đảng viên ở các đảng bộ trực thuộc, nhất là các đảng ủy được ủy quyền kết nạp đảng. Định kỳ hằng năm, tổ chức sơ kết đánh giá kết quả thực hiện công tác phát triển đảng viên.

Cấp ủy các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp: Tăng cường quán triệt các quy định, hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy về công tác kết nạp đảng viên, chuyển sinh hoạt đảng cho đảng viên; nhất là hướng dẫn việc sinh hoạt đảng cho đảng viên là sinh viên tốt nghiệp ra trường theo quy định tại mục 10.2,1, Hướng dẫn số 01- HD/BTCTW ngày 20 tháng 9 năm 2016 của Ban Bí thư “Một số vấn đề thi hành Điều lệ Đảng”; theo dõi, động viên, giúp đỡ đảng viên là sinh viên tốt nghiệp ra trường chuyển sinh hoạt đảng đến nơi mới, sinh hoạt đảng và thực hiện nhiệm vụ đảng viên theo đúng quy định. Đồng thời, giới thiệu cảm tình đảng là học sinh, sinh viên các trường học đến nơi học tập, làm việc mới hoặc về nơi cư trú khi có thay đổi nơi học tập, công tác hoặc tốt nghiệp ra trường về địa phương.

Rà soát, điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra trong nghị quyết, kế hoạch kết nạp đảng viên phù hợp với điều kiện thực tế của từng chi bộ, đảng bộ trường. Tập trung củng cố, kiện toàn các chi bộ khoa, phòng theo hướng nơi nào chưa có chi bộ hoặc chi bộ có ít đảng viên thì tăng cường bố trí đảng viên ở các bộ phận khác để hình thành chi bộ nhằm giảm dần các chi bộ sinh hoạt ghép; tăng cường đảng viên trẻ là cán bộ giảng viên, cán bộ ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trường về tham gia sinh hoạt tại các chi bộ sinh viên nhằm định hướng và hỗ trợ công tác kết nạp đảng viên; tiếp tục củng cố, xây dựng, phát triển chi bộ sinh viên, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các chi bộ theo Chỉ thị số 10- CT/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương; thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên, phân công công tác cho đảng viên.

Lãnh đạo, chỉ đạo định hướng hoạt động, bố trí đủ cán bộ chuyên trách các tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên; tạo điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất và thời gian để tố chức đoàn, hội hoạt động; qua đó tập hợp, giáo dục, bồi dưỡng, giới thiệu sinh viên ưu tú cho các tổ chức đảng xem xét, kết nạp đảng viên.

Quan tâm kết nạp đảng viên là giảng viên, cán bộ chủ chốt các khoa, phòng, trung tâm; thực hiện tốt công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên là sinh viên, học sinh ngay từ năm thứ nhất, thứ hai. Rà soát, bổ sung quy chế làm việc phù hợp với tính chất đặc thù của chi bộ sinh viên, học sinh, giảm dần số chi bộ liên khoa, xây dựng mối quan hệ phối hợp hoạt động hiệu quả giữa chi bộ sinh viên, học sinh với chi bộ các khoa, phòng, bộ môn. Tiếp nhận, quản lý thông tin liên quan đến sinh viên đang học tập tại trường từ đảng ủy phường, xã, thị trấn (nơi sinh viên cư trú); quan tâm, giáo dục, bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên từ các sinh viên học tập tốt và tham gia các hoạt động phong trào tại nơi học tập, nơi cư trú.

Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo: Thường xuyên tổ chức các hội nghị chuyên đề, tọa đàm về công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên trong trường học; qua đó kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các trường. Chủ động phối hợp các quận ủy, huyện ủy trong thực hiện Quy chế phối họp; kịp thời rà soát, điều chỉnh các nội dung phối hợp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, công tác xây dựng Đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong các trường.

Ban Thường vụ Thành Đoàn: Tăng cường công tác giáo dục lý tưởng, truyền thống cách mạng; tổ chức các hoạt động thiết thực để thu hút, tạo môi trường, sân chơi cho đoàn viên, thanh niên, gắn kết đoàn viên, thanh niên vói tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên trường nhằm phát hiện nhân tố mới, tích cực phù hơp cho hệ thống chính trị và tạo nguồn trong công tác kết nạp đảng viên.

Tiếp tục phối họp với cấp ủy các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp củng cố tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chi Minh, Hội Sinh viên, hướng dẫn việc triển khai thực hiện các phong trào hành động cách mạng, xung kích, tinh nguyện thiết thực, hiệu quả, qua đó phát hiện, bồi dưỡng học sinh, sinh viên, đoàn viên ưu tú để tạo nguồn kết nạp đảng viên. Chỉ đạo các quận đoàn, huyện đoàn tiếp tục đổi mới hoạt động, tổ chức các phong trào đoàn, hội phù họp với đặc thù của các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phố thông, chú trọng bồi dưỡng, nhận thức chính trị, kỹ năng thực hành xã hội cho đội ngũ giáo viên trẻ, học sinh các trường.

Chủ động khảo sát, phối hợp với các đảng ủy cấp trên cơ sở và cấp ủy các trường thành lập tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên các trường ngoài công lập; đề xuất bố trí cán bộ chuyên trách đoàn, hội tương ứng với quy mô đào tạo của từng trường.

Rà soát, điều chỉnh kịp thời Hướng dẫn Liên tịch số 06-HD/TCTU- TĐTPHCM ngày 19 tháng 2 năm 2008 của Ban Tổ chức Thành ủy và Ban Thường vụ Thành Đoàn về quy trình giới thiệu, kết nạp đoàn viên ưu tú vào Đảng cho phù hợp với các quy định hiện hành.

Đẩy mạnh việc thành lập và phát huy vai trò của câu lạc bộ lý luận trẻ và các câu lạc bộ, đội, nhóm tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp nhằm tạo môi trường rèn luyện cho cán bộ, giảng viên trẻ, sinh viên, học sinh.

Nghiên cứu, phối hợp các cấp ủy đảng, tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên trường đề xuất các giải pháp nhằm giới thiệu và giải quyết việc làm cho đảng viên là sinh viên tốt nghiệp ra trường tại Trung tâm giới thiệu việc làm và các doanh nghiệp trực thuộc Thành Đoàn, Trung tâm giới thiệu việc làm trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố và trung tâm giới thiệu việc làm tại các trường.

Ban Tuyên giáo Thành ủy: Nghiên cứu, hướng dẫn công tác tư tưởng chính trị; nội dung chương trình các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, bồi dưỡng đảng viên mới, trung cấp lý luận chính trị phù hợp với từng đối tượng trong trường học.

Ban Tổ chức Thành ủy: Phối hợp với các đảng ủy cấp trên cơ sở có tổ chức đảng tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, Học viện Cán bộ thành phố tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác đảng cho cấp ủy chi bộ, cán bộ chuyên trách công tác đảng, tổ chức chính trị - xã hội các trường; phối hợp với các đảng ủy cấp trên cơ sở tháo gỡ khó khăn trong bố trí cán bộ chuyên trách công tác đảng cho các trường đủ điều kiện và trong công tác thẩm tra, xác minh lý lịch phát triển đảng viên, công nhận đảng viên chính thức, chuyển sinh hoạt đảng chính thức cho đảng viên là sinh viên, học sinh trên địa bàn thành phố.

Rà soát, tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Quyết định quy định về tổ chức, hoạt động của chi bộ sinh viên, học sinh trực thuộc đảng ủy các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 948-QĐ/TU ngày 12 tháng 3 năm 2012 của Ban Thường vụ Thành ủy ban hành kèm theo Quy chế phối hợp giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với các quận ủy, huyện ủy và các tổ chức có liên quan trong lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng đảng, tổ chức chính trị - xã hội tại các trường trung học phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên.

Rà soát, tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo về tăng cường công tác quản lý đảng viên của Đảng bộ thành phố nói chung, trong đó có quản lý đảng viên là sinh viên tổt nghiệp ra trường, để tiếp tục phát huy vai trò của đảng viên là sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường.

Phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các cấp ủy trực thuộc, nhất là các trường chưa thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên; tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để nâng cao hiệu quả thực hiện công tác phát triển đảng viên.

HS

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất