Bổ sung, hoàn thiện các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Ðảng

Qua nghiên cứu, thảo luận về Dự thảo Báo cáo Chính trị, tôi  nhất trí cao với nội dung văn kiện đã đề cập.


Phần XII- Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Ðảng, tôi tham gia ý kiến vào một số điểm như sau: 


Tại điểm 1 ghi “Nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ trí tuệ của toàn Ðảng và mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; không dao động trong bất cứ tình huống nào...”, nên sửa thành “không dao động trước bất cứ khó khăn, thử thách nào”.


Tại điểm 5 về “Kiện toàn tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng  đảng viên” nêu: “Thực hiện thí điểm việc kết nạp những người là chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn vào Ðảng”. Tôi cho rằng, việc kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Ðảng là cần thiết, phù hợp với xu thế phát triển, nhưng phải thực hiện từng bước thận trọng, phù hợp thực tiễn về yêu cầu nâng cao chất lượng đảng viên, nhất là về lập trường chính trị, tư tưởng.

Tại điểm 7 về “Ðổi mới, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát”  nêu: “Hoàn thiện quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Ðảng với các tổ chức đảng và các cơ quan bảo vệ pháp luật trong việc xem xét khiếu nại, tố cáo và xử lý kỷ luật cán bộ, đảng viên”. Như vậy, phạm vi phối hợp hẹp hơn quy định hiện tại, vì Ban Bí thư Trung ương Ðảng khóa X đã ban hành 16 quy chế phối hợp trong lĩnh vực kiểm tra, giám sát chứ không phải chỉ có xem xét khiếu nại, tố cáo và xử lý kỷ luật cán bộ, đảng viên như Dự thảo. Thiết nghĩ đây là nội dung cần tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn chỉnh trong Dự thảo Báo cáo Chính trị.


Nguyễn Phát, Số nhà 37, phố Hải Hồ, quận Hải Châu, TP Ðà Nẵng.

Nguồn: Nhân Dân điện tử

 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất