Về chủ đề của Dự thảo Báo cáo Chính trị

1- Trước hết tôi đề xuất bổ sung vào chủ đề của Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Ðại hội XI của Ðảng cụm từ “uy tín” sau cụm từ sức chiến đấu; các phần khác giữ nguyên và sẽ có toàn văn như sau: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và uy tín của Ðảng; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”.

Ở mục X - Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Dự thảo Báo cáo Chính trị đề cập: 1. Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa. Tôi đề nghị nói rõ hơn khái niệm “Cán bộ, công chức thật sự là công bộc của nhân dân” phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của đất nước ta hiện nay. Cơ chế chính sách và điều kiện bảo đảm để cán bộ công chức thực hiện được sứ mạng cao cả đó.

Yêu cầu đổi mới công tác tổ chức và cán bộ theo hướng trọng dụng người hiền tài (đức, tài) nhất là đội ngũ cán bộ quản lý và cán bộ khoa học đầu đàn. Thực hiện nghiêm túc tin dùng, bồi dưỡng và phát huy. Kiên quyết đấu tranh khắc phục tình trạng suy thoái của một bộ phận cán bộ.


2- Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Tôi đề nghị viết lại câu thứ 2 cho phù hợp với Di chúc của Bác Hồ và như Nghị quyết Ðại hội X của Ðảng đã đề cập tới.

“Lấy mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, độc lập dân tộc, dân chủ, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh làm điểm tương đồng; xóa bỏ mặc cảm, định kiến về quá khứ, thành phần giai cấp, tôn trọng những ý kiến khác nhau... tăng cường đồng thuận xã hội”.

Tôi đề nghị viết bổ sung vào nội dung phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc một mệnh đề sau đây: “Ðồng thời, cán bộ Mặt trận phải ra sức học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ công tác chuyên môn và đổi mới phương thức hoạt động để đáp ứng công tác dân vận, mặt trận ngày càng hiệu quả và thiết thực hơn”.


Nguyễn Tiến Võ, Ủy viên Ðoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam.

Nguồn: Nhân Dân điện tử

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất