Xây dựng Đảng là đạo đức, là văn minh

81 năm qua, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách, chèo lái con thuyền cách mạng đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, viết tiếp những trang sử vẻ vang của dân tộc. Mỗi thắng lợi, Đảng lại tích lũy thêm được những kinh nghiệm quý báu về xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc nền độc lập của Tổ quốc.

Thành tựu quan trọng của những năm đổi mới trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là minh chứng đầy sức thuyết phục cho sự lãnh đạo cách mạng thành công của Đảng. Điều đó chứng tỏ, chỉ có Đảng ta là lực lượng duy nhất có khả năng lãnh đạo nhân dân giữ vững nền độc lập dân tộc và chủ quyền quốc gia, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Bởi vì, Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, luôn trung thành với mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc, với chủ nghĩa xã hội, đại diện trung thành cho lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc; lấy Chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại, nắm vững quy luật khách quan, xu thế của thời đại và thực tiễn của đất nước, đề ra đường lối cách mạng đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân. Đảng và dân kết thành một khối vững chắc. Dân tin tưởng, nguyện đi theo Đảng, công nhận vai trò, vị trí lãnh đạo duy nhất của Đảng, coi sự tồn tại và phát triển của Đảng là lẽ sống của chính mình.

Như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói, sức hấp dẫn của lý tưởng cộng sản, của chủ nghĩa xã hội trước hết là ở giá trị đạo đức của nó, ở phẩm chất của người cộng sản, nhất là ở những người cộng sản cầm quyền. Người đã nói, phong trào cộng sản quốc tế trở thành lực lượng quyết định vận mệnh loài người chẳng những là do chiến lược, sách lược thiên tài của cách mạng vô sản, mà còn do những phẩm chất đạo đức cao quý làm cho chủ nghĩa cộng sản trở thành vô địch.

Những tấm gương đạo đức của những lãnh tụ hàng đầu như Lênin, Hồ Chí Minh đã có sức hấp dẫn mạnh mẽ với nhân dân ta cũng như nhân dân thế giới. Do ngưỡng mộ những nhân cách vĩ đại như vậy, đã có biết bao lớp người trẻ tuổi tình nguyện đứng vào hàng ngũ cộng sản, hiến dâng đời mình cho cuộc đấu tranh vì tự do, độc lập, vì hạnh phúc của nhân dân, vì chủ nghĩa xã hội. Theo gương Bác Hồ vĩ đại, đã có biết bao cán bộ, chiến sỹ ta sẵn sàng chấp nhận những thiệt thòi về vật chất để theo đuổi những giá trị tinh thần như liêm khiết, thanh cao, công bằng, chính trực… Chính với những tấm gương cộng sản mẫu mực ấy, Bác Hồ đã khẳng định Đảng ta "là đạo đức, là văn minh".

Những thay đổi trong đời sống kinh tế - xã hội tác động vào nhận thức tư tưởng của con người gây nên những biến động nhất định về quan điểm, giá trị, trong đó có giá trị về đạo đức. Đó cũng là điều dễ hiểu. Nhưng dù giá trị đạo đức của xã hội có biến động thế nào thì lý tưởng chính trị và lý tưởng đạo đức của người đảng viên cộng sản vẫn không hề thay đổi. Đó là ham muốn tột bậc của Bác Hồ "làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành". Đó là mục tiêu xây dựng một xã hội dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh mà toàn Đảng, toàn dân ta đang phấn đấu thực hiện.  

Đạo đức nào cũng gắn với lợi ích, bởi tách khỏi lợi ích thì nó chỉ như một thứ "đạo đức tôn giáo", cũng chỉ là một "sự bất lực đưa ra hành động" như Mác đã nói. Nhưng nói tới lợi ích trong đạo đức là phải nói đến sự kết hợp hài hòa, đúng đắn giữa lợi ích của tổ quốc, của nhân dân và lợi ích của mỗi cá nhân. Đó chính là lý tưởng, quan niệm chung về giá trị đạo đức của người đảng viên cộng sản: kết hợp thống nhất việc nước, việc nhà, ích nước lợi nhà, làm giàu cho Tổ quốc, làm giàu cho xã hội và làm giàu cho bản thân. Nếu tất cả mọi đảng viên đều tâm niệm một niềm "ham muốn tột bậc" như Bác Hồ thì chắc chắn sẽ chiến thắng mọi cám dỗ, không bão tố nào có thể quật ngã.

Để giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, mọi cán bộ, đảng viên phải luôn coi trọng xây dựng đảng là nhiệm vụ then chốt. Mọi đảng viên nêu cao tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, rèn luyện tốt về mọi mặt, "nói đi đôi với làm", "nói ít làm nhiều"; tập trung sức kiện toàn hệ thống tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, nhất là tổ chức cơ sở đảng, cùng với toàn Đảng tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất