Đảng viên trẻ với trách nhiệm nêu gương trên mạng xã hội

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định: “Trước mặt quần chúng, không phải ta cứ viết lên trán chữ “cộng sản” mà ta đã được họ yêu mến. Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước”; “Tuy năng lực và công việc của mỗi người khác nhau, người làm việc to, người làm việc nhỏ; nhưng ai giữ được đạo đức đều là người cao thượng” (Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, t.5, tr.552, t.9, tr.508). Điều này đã khẳng định vấn đề nêu gương có tầm quan trọng đặc biệt trong đời sống đạo đức, nhất là đối với trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, trong đó có đảng viên trẻ.

Quan điểm của Đảng về phát huy nhân tố con người trong phát triển đất nước

Trong thời đại ngày nay, nguồn tài nguyên, của cải đích thực và quý giá nhất của mỗi quốc gia chính là con người. Vì vậy, mục đích phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia, xét đến cùng, phải vì con người, cho con người, tạo môi trường thuận lợi để con người có cuộc sống hạnh phúc, có sức khoẻ và có cơ hội phát huy mọi năng lực sáng tạo. Nhận thức được điều đó, trong quá trình lãnh đạo cách mạng giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội, Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định vai trò đặc biệt của nhân tố con người với tính cách là động lực của sự phát triển xã hội, của sự nghiệp xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa.

Đẩy mạnh đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng tham nhũng đất đai hiện nay

Tham nhũng đất đai đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng, làm giảm hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước; làm giảm lòng tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước, tạo ra những nguy cơ tiềm ẩn gây mất ổn định chính trị - xã hội của đất nước. Nhưng nó lại trở thành cơ hội làm giàu nhanh chóng, phi pháp cho những cá nhân, tổ chức trong bộ máy công quyền được Nhà nước giao quyền quản lý, sử dụng đất đai nhưng suy thoái phẩm chất đạo đức, lợi dụng quyền hạn được giao để liên kết với những cá nhân, doanh nghiệp, hình thành “nhóm lợi ích”, “thân hữu” gây bức xúc xã hội, làm thất thoát lớn tài sản của đất nước, của nhân dân, cản trở sự phát triển của đất nước.

Về việc nêu gương thực hiện Quy chế chất vấn trong Đảng

Quy chế chất vấn trong Đảng là một trong nhiều quy định về tổ chức, sinh hoạt đảng, nhưng lại là quy định ít được quan tâm triển khai thực hiện thời gian qua. Đây là một trong những nguyên nhân  dẫn đến nhiều vụ việc sai phạm không được phát hiện sớm, ngăn chặn từ xa. Vấn đề đặt ra là từng cấp ủy đảng phải tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về việc nêu gương trong việc thực hiện Quy chế chất vấn trong Đảng, coi đó là một đòi hỏi bức thiết để góp phần làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Về đổi mới, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị ở tỉnh phía Bắc

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) gắn với Kết luận số 64-KL/TW ngày 28-5-2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI), Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị. Các tỉnh ủy trong khu vực phía Bắc đã sớm triển khai nghiên cứu, đánh giá, rà soát thực trạng tổ chức bộ máy, biên chế trong hệ thống chính trị của tỉnh; qua đó, đã phát hiện nhiều hạn chế, yếu kém, bất cập. Trên cơ sở đó, một số tỉnh ủy đã tập trung xây dựng đề án, ban hành nghị quyết chuyên đề về đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; sắp xếp cơ cấu lại và thực hiện thí điểm một số mô hình về tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả; thực hiện tinh giản biên chế để triển khai thực hiện.

Vấn đề thu hút nhân tài Việt Nam ở nước ngoài về xây dựng và đóng góp cho đất nước

Cuối tháng 8 vừa qua, với sự khởi xướng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hơn 100 nhà khoa học Việt Nam từ nước ngoài đã được mời về nước tham dự một chuỗi chương trình kéo dài một tuần nhằm “hiến kế” thúc đẩy phát triển nền khoa học công nghệ 4.0 của đất nước. Chương trình diễn ra rất sôi nổi với nhiều hoạt động, trong đó một cuộc đối thoại giữa các nhà khoa học với Thủ tướng Chính phủ đã diễn ra, tại đó các nhà khoa học trẻ đã có cơ hội bày tỏ quan điểm, nguyện vọng và đề xuất giải pháp nhằm giúp nước ta theo kịp bước tiến của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 trên toàn cầu. Tuy nhiên, sau khi chương trình này kết thúc, một câu hỏi lại được đặt ra là làm thế nào để thực sự thu hút những nhân tài của Việt Nam về đóng góp cho sự phát triển của đất nước, không chỉ ở lĩnh vực khoa học công nghệ mà còn ở nhiều lĩnh vực khác như chính trị, văn hóa, kinh doanh

Mới nhất

Xem nhiều nhất