Cần lắm cán bộ lãnh đạo gương mẫu làm theo gương Bác

Đảng và Nhà nước vừa tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đã có hàng nghìn tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo gương Bác, đại diện cho hàng vạn điển hình tiên tiến trên mọi miền đất nước và kiều bào ở nước ngoài được biểu dương. Mỗi người, mỗi tập thể đã chọn cho mình, đơn vị mình những phẩm cách đạo đức của Bác để học tập và làm theo. Họ đã học Bác, làm theo Bác qua những điều mình cảm phục, trân trọng và ghi nhớ, làm cho Cuộc vận động có sức lan tỏa, thấm dần, bám rễ trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội…

Trong quá trình đất nước phát triển, hội nhập, việc triển khai Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là một chủ trương đúng đắn, cần thiết của Đảng ta, nhằm xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị vững mạnh; xây dựng, bồi đắp nền tảng đạo đức, tinh thần cho xã hội, đáp ứng nguyện vọng và tình cảm thiêng liêng của cán bộ, đảng viên và nhân dân với Bác Hồ kính yêu.

Qua 4 năm thực hiện cho thấy Cuộc vận động đã tạo sự chuyển biến rõ và mạnh mẽ hơn về lề lối, tác phong làm việc, ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo gương Bác; nâng cao đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ đảng viên, công chức và toàn xã hội.

Cuộc vận động đã bước đầu tạo chuyển biến trong việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Kết quả đó đã góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của đất nước, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Tuy nhiên, Cuộc vận động vẫn còn bộc lộ những hạn chế, thiếu sót. Đó là có những nơi còn chưa quan tâm đúng mức đến việc quán triệt mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, nội dung và tầm quan trọng của Cuộc vận động, chưa tạo được sự thống nhất cao trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Việc xây dựng chương trình, kế hoạch và hướng dẫn thực hiện Cuộc vận động của ban chỉ đạo các cấp có lúc, có nơi, có việc còn lúng túng, bị động. Một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, kể cả cán bộ chủ chốt còn thiếu tự giác, chưa gương mẫu trong việc thực hiện Cuộc vận động; nội dung, hình thức thực hiện chưa thật phong phú, thuyết phục…

Trong cuộc sống chúng ta, nói bao giờ cũng dễ hơn làm. Làm đã khó, để làm cho tốt lại càng khó, làm những việc tốt cho cái chung càng khó hơn nhiều. Bởi vậy, để Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ngày càng đi vào thực chất, ngày càng trở thành “phản xạ tự nhiên” trong đời sống xã hội, trong mỗi cán bộ, đảng viên và người dân, nhất thiết chúng ta phải chuyển hướng mạnh mẽ Cuộc vận động vào việc chú trọng “làm theo”, bằng những cách làm ngày càng gần gũi, thiết thực, tự nhiên, tránh hình thức.

Một người dân bình thường gương mẫu làm theo Bác suy cho cùng, cũng chỉ có thể ảnh hưởng đến những người biết họ, vì họ chỉ là người bình thường; nhưng một cán bộ, đảng viên, đặc biệt là những người đứng đầu, người càng có chức vị cao, nếu gương mẫu học tập và làm theo gương Bác, sẽ thật sự trở thành tấm gương, ảnh hưởng đến nhiều người, sẽ có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Vì thế, như Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã nêu: vai trò, trách nhiệm, tính gương mẫu của người đứng đầu trong các cơ quan, đơn vị là yếu tố vô cùng quan trọng, có ý nghĩa quyết định trong việc huy động toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tham gia Cuộc vận động. Đội ngũ cốt cán, trước hết là người đứng đầu cơ quan đảng, nhà nước, thủ trưởng mỗi cơ quan đơn vị, doanh nghiệp cần nêu cao trách nhiệm, tâm huyết với sự nghiệp chung, gương mẫu đi đầu trong Cuộc vận động, mới có thể làm cho Cuộc vận động thực sự đi vào chiều sâu, thực sự tạo ra sức mạnh lan tỏa mạnh mẽ, tự nhiên trong toàn Đảng, toàn dân. Và chỉ khi đó, Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” mới có thể thật sự thành công.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất