Chiến sỹ Công an tỉnh Cà Mau học Bác “Mỗi ngày làm một việc tốt vì dân”
Đoàn viên thanh niên Chi đoàn Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Cà Mau cấp chứng minh nhân dân lưu động miễn phí cho người dân tại xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước.

Từ cách làm bài bản, khoa học...

Thực hiện Kế hoạch số 337/KH-BCA-X11 ngày 19-12-2016 của Bộ Công an về tổ chức Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau đã ban hành Kế hoạch số 25-KH-CAT-PX15 ngày 17-2-2017 về việc tổ chức thực hiện Cuộc vận động. Sau đó, Đảng ủy, Ban Giám đốc đã chọn 7 đơn vị làm điểm, thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc và phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng Ban Chỉ đạo, Phòng PX13 là Cơ quan Thường trực. Sau đó, Công an tỉnh đã tổ chức lễ phát động, tại lễ phát động, công an các đơn vị, huyện, thành phố đã ký kết giao ước thi đua để triển khai thực hiện Cuộc vận động.

Để thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 04/CT-BCA ngày 19-5-2018 của Bộ Công an về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” trong tình hình mới, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã tập trung chỉ đạo nâng cao hiệu quả thực hiện Cuộc vận động, tạo sự lan tỏa trong cán bộ chiến sỹ (CBCS), nâng cao uy tín của lực lượng Công an với những giải pháp thiết thực, phù hợp, khoa học:  

Ban hành 4 tiêu chí phong cách người cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, cảnh sát giao thông, cảnh sát khu vực của Công an Cà Mau và tiêu chí phong cách lực lượng công an xã bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, bao gồm phong cách bản lĩnh chính trị, bản lĩnh khi thực thi công vụ, bản lĩnh trong quan hệ và sinh hoạt cộng đồng và phong cách nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

Mời giảng viên tập huấn chuyên đề về kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho 650 CBCS nhằm nâng cao văn hóa ứng xử với nhân dân. Ban hành Hướng dẫn về thực hiện phương châm 4 "biết" khi tiếp xúc công dân: "Biết chào, biết cười, biết cảm ơn, biết xin lỗi”.

Tổ chức diễn đàn “Công an nhân dân lắng nghe ý kiến nhân dân” tại Công an các huyện, thành phố và công an các xã, phường, thị trấn trong tỉnh; xin ý kiến của nhân dân, chính quyền địa phương, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp về các mặt công tác của lực lượng công an; công tác cải cách thủ tục hành chính, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân; đã tiếp thu 7.139 ý kiến, trong đó có 1.250 ý kiến đóng góp, xây dựng về lễ tiết, tác phong của lực lượng công an trong tỉnh.

Triển khai 2 chuyên đề “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về văn hóa ứng xử” và “Văn hóa ứng xử trong Công an nhân dân” nhằm thực hiện tốt Chỉ thị số 07/CT-BCA-X11 ngày 26-10-2016 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Tăng cường lãnh đạo nâng cao văn hóa ứng xử trong Công an nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 1-7-2016 của BCH Đảng bộ tỉnh Cà Mau “về đẩy mạnh việc học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, phẩm chất đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên” và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”.

Ban hành 3 nghị quyết: (1) Nghị quyết về tăng cường lãnh đạo nâng cao văn hóa ứng xử Công an nhân dân trong tình hình mới”. (2) Nghị quyết về “Tăng cường quản lý, giáo dục, nâng chất cao chất lượng đảng viên, CBCS được đánh giá, nhận xét ở mức hoàn thành và không hoàn thành nhiệm vụ hằng năm”. (3) Nghị quyết về “Chấn chỉnh việc vay, mượn nợ, chơi hụi của CBCS Công an tỉnh”.

Do đồng bộ triển khai các giải pháp thiết thực, Công an tỉnh Cà Mau đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, nâng cao được nhận thức cho lãnh đạo, chỉ huy và CBCS; ý thức trách nhiệm trong tu dưỡng, rèn luyện, nhất là vai trò nêu gương của người đứng đầu. Tinh thần, thái độ, ý thức trách nhiệm, văn hóa ứng xử của CBCS được nâng lên, xuất hiện nhiều hình ảnh đẹp, nhân văn, bản lĩnh của CBCS, được cấp ủy, chính quyền, nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Sau ba năm triển khai nghiêm túc, thực hiện đồng bộ việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, nhiều chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của CBCS Công an Cà Mau đã tạo động lực để các đơn vị, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong quá trình thực hiện phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”… đã xuất hiện nhiều cách làm sáng tạo, mang lại hiệu quả cao, nhiều điển hình kiên trì, mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và sẵn sàng vì nhân dân phục vụ. Các mặt công tác được triển khai kịp thời và đạt hiệu quả, tội phạm về trật tự xã hội giảm 9,24% về số vụ, tỷ lệ điều tra phá án đạt 87,76%, đăng ký thực hiện 148 mô hình dân vận khéo. Đặc biệt, trong thực hiện phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đã có 585 tập thể và 1.243 cá nhân lập được nhiều thành tích xuất sắc, được các cấp, các ngành khen thưởng. Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau đã tặng Giấy khen cho 20 tập thể và 92 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào “Công an nhân dân học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”.

...Đến 5 kinh nghiệm

Để xây dựng được hình ảnh người chiến sỹ Công an nhân dân tỉnh Cà Mau luôn đẹp trong lòng nhân dân không phải là việc một sớm một chiều mà phải là cả quá trình phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện. Qua một thời gian thực hiện, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã rút ra những kinh nghiệm sau:

Một là, tổ chức nhiều đợt sinh hoạt chuyên đề về nhận diện và đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi 27 biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Hai là, coi trọng công tác tuyên tuyền, nêu gương. Cụ thể, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh Cà Mau tổ chức giải báo chí hằng năm nhằm phát động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật theo chủ đề Cuộc vận động gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 04-CT/BCA của Bộ Công an; phát hiện những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong rèn luyện phẩm chất đạo đức, trong học tập, công tác, chiến đấu để nhân rộng điển hình.

Ba là, duy trì họp báo, giao ban công tác chính trị hằng tháng và tổ chức đối thoại 6 tháng, hằng năm giữa Ban Giám đốc Công an tỉnh với CBCS để kịp thời nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, những đề xuất, kiến nghị của CBCS.

Bốn là, coi diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến của nhân dân” là một kênh quan trọng để tiếp thu các ý kiến đóng góp của các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân về phong cách, đạo  đức, lối sống, văn hóa ứng xử, tác phong, tinh thần, trách nhiệm của CBCS.

Năm là, khi triển khai thực hiện gắn với kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện; tăng cường kiểm tra việc thực hiện điều lệnh Công an nhân dân, chú trọng đến các đơn vị thường xuyên tiếp xúc, giải quyết công việc liên quan đến tổ chức, công dân; thực hiện tốt cải cách hành chính, xây dựng mối quan hệ gắn bó với nhân dân, thực hiện tốt khẩu hiệu “Mỗi ngày làm một việc tốt vì dân”.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất