Cụ thể hóa các nội dung “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Nghị quyết của Đại hội chỉ rõ: “Một trong những nội dung quan trọng của công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng là phải “thường xuyên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Để phát huy kết quả đạt được và khắc phục những thiếu sót trên, ngày 14-5-2011, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 03-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Chỉ thị yêu cầu các tổ chức đảng, chính quyền và đoàn thể coi đây là “công việc thường xuyên hằng ngày”, là “trách nhiệm cụ thể thiết thân của mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân”; các cấp phải “lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, chặt chẽ, kết hợp việc tổ chức học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các cuộc vận động và các phong trào đang triển khai trong Đảng và trong xã hội”, “kết hợp giữa xây và chống”. Quá trình thực hiện cần “đề cao ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện của mỗi người, nhất là vai trò gương mẫu của cán bộ chủ chốt các cấp, của người đứng đầu, của cấp trên; đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện nghiêm các quy định của tổ chức đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị và sự giám sát của nhân dân”…


Tất cả những giải pháp trên phải làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân “nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực”… Chỉ thị nêu 8 giải pháp chủ yếu thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong đó nhấn mạnh một số nội dung quan trọng:


Việc học tập tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bao gồm cả việc học tập và làm theo tác phong, phong cách của Bác, thể hiện trong công việc cụ thể thường ngày, trong quan hệ với nhân dân, với đồng chí, đồng nghiệp. Nhấn mạnh “việc làm theo qua những hành động thiết thực, cụ thể”; xây dựng và tổ chức thực hiện “những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng và tấm gương Hồ Chí Minh” phù hợp với đặc điểm hoạt động của từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trong giai đoạn cách mạng hiện nay.


Cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp, cán bộ, đảng viên có trách nhiệm gương mẫu, tự giác đi đầu trong cuộc vận động; có cơ chế để tổ chức đảng và nhân dân kiểm tra, giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên; đưa việc “học tập và làm theo” vào sinh hoạt thường xuyên của các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, vào chương trình hành động của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và chương trình, tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; coi kết quả “học tập và làm theo” là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hằng năm…


Thực hiện Chỉ thị trên, ngày 1-7-2011, Ban Bí thư ban hành Kế hoạch số 03-KH/TW về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ngày 29-11-2011, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 26-HD/BTGTW về tiếp tục tổ chức tiến hành Cuộc vận động với chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”. Đây là một chuyên đề học tập trong sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, là nội dung tuyên truyền rộng rãi trong Đảng và nhân dân năm 2012. Chủ đề này sẽ được thể hiện xuyên suốt trong nội dung học tập của các chuyên đề trong những năm tiếp theo.


Theo Ban Tuyên giáo Trung ương, các tổ chức đảng, đoàn thể cần tập trung nghiên cứu, thảo luận, liên hệ một số nội dung chính sau đây:

1. Đặt lợi ích của Tổ quốc và nhân dân lên trên hết, trước hết, ý thức và việc làm thể hiện sự cần, kiệm, liêm, chính của từng cán bộ lãnh đạo, quản lý và từng công chức, viên chức; nâng cao đạo đức công vụ, không tham nhũng, không hối lộ và nhận hối lộ, phòng và chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong sử dụng các nguồn tài chính công, trong công tác quản lý và triển khai dự án đầu tư, xây dựng...

2. Khiêm tốn, chí công vô tư, tận tụy, hết lòng phục vụ nhân dân, trách nhiệm cao với công việc; không gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân, luôn gần gũi gắn bó với nhân dân, không quan liêu xa dân, tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân.

3. Mọi thành viên trong xã hội chăm lo xây dựng môi trường đạo đức, xã hội lành mạnh, văn minh, ngăn chặn và đẩy lùi sự xuống cấp về đạo đức, nhân cách, văn hóa.

4. Có tinh thần và hành động cụ thể đấu tranh chống lại mọi biểu hiện thoái hóa, xuống cấp về đạo đức xã hội.

5. Giữ cho đời tư và cuộc sống riêng của gia đình, của bản thân mỗi người trong sáng, giản dị.


Việc tổ chức và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do cấp ủy đảng các cấp, trực tiếp là ban thường vụ cấp ủy và bí thư cấp ủy chỉ đạo (không lập ban chỉ đạo ở các cấp). Ở từng cấp, từng cơ sở, cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu tổ chức, cán bộ, đảng viên cần nhận rõ trách nhiệm, tự giác đi đầu, nêu gương. Ở từng chi bộ, chi ủy tổ chức cho toàn thể đảng viên, nghiên cứu chuyên đề trong các buổi sinh hoạt định kỳ hằng tháng, mỗi tháng tìm hiểu, trao đổi ý kiến về một, hai nội dung; chi bộ liên hệ, từng đảng viên xây dựng kế hoạch rèn luyện, phấn đấu của cá nhân, báo cáo để tập thể biết và giúp đỡ thực hiện. Cấp ủy lãnh đạo mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể giới thiệu nội dung chuyên đề cho đoàn viên, hội viên thuộc tổ chức mình, tiếp đó từng tổ chức, cá nhân xây dựng chương trình, kế hoạch phấn đấu làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ.


Làm theo các nội dung và các giải pháp cụ thể trên đây kết hợp sự chỉ đạo chặt chẽ của các cấp ủy đảng, chắc chắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới sẽ đạt được những kết quả tốt hơn, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất