Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương
Đồng chí Trần Lưu Hải, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ cơ quan, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương báo cáo tổng kết thực hiện Cuộc vận động.

Thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 07-11-2006 của Bộ Chính trị và các kế hoạch, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương về Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Đảng uỷ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương đã tham gia ý kiến với Lãnh đạo Ban xây dựng Kế hoạch thực hiện Cuộc vận động trong cơ quan đến hết năm 2011, quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Cuộc vận động do đồng chí Hồ Đức Việt, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm Trưởng Ban Chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Đức Hạt, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực, Bí thư Đảng uỷ cơ quan (khóa XIX) làm Phó trưởng ban Thường trực; các đồng chí phó bí thư Đảng uỷ, Chánh Văn phòng Ban, Chủ tịch Công đoàn cơ quan, Bí thư Đoàn Thanh niên cơ quan, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ cơ quan làm thành viên.

Ban Chỉ đạo Cuộc vận động của Ban đã phối hợp với Đảng uỷ cơ quan quán triệt Cuộc vận động đến tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cơ quan; đề ra chương trình, kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đến hết năm 2011, gắn việc thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của công tác tổ chức xây dựng đảng với việc thực hiện Cuộc vận động một cách cụ thể, thiết thực và hiệu quả; tiến hành sơ, tổng kết định kỳ.

Triển khai thực hiện Cuộc vận động, lãnh đạo Ban, Đảng uỷ, Công đoàn, Đoàn Thanh niên cơ quan đã tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực, các chi bộ, vụ tổ chức cho đảng viên, cán bộ, công chức cơ quan nghiên cứu, học tập các chuyên đề về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”, về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với cải tiến lề lối làm việc, cải cách hành chính để nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, "là đạo đức, là văn minh"; Đảng uỷ phối hợp với Công đoàn tổ chức tọa đàm "Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác cán bộ"; tọa đàm về tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự tham dự của lãnh đạo Ban, Đảng uỷ, Công đoàn, Đoàn thanh niên, lãnh đạo các vụ, đơn vị, toàn thể cán bộ đảng viên, công chức, viên chức cơ quan.

Ban hành tiêu chí đạo đức cách mạng của người cán bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (gồm 5 điểm: (1) Đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân: Tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc; tôn trọng, gần gũi, chu đáo, lắng nghe, tận tình với nhân dân; chống quan liêu, hách dịch, nhũng nhiễu đối với nhân dân. (2) Đối với công việc: Có ý thức trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật cao; trung thực, công tâm, khách quan; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ. Không vụ lợi, lạm dụng chức vụ, quyền hạn khi giải quyết công việc; kiên quyết đấu tranh chống chạy chức, chạy quyền, cá nhân, bè phái, cục bộ, quan liêu. (3) Đối với bản thân: Gương mẫu thực hiện, tích cực, chủ động, sáng tạo thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và trách nhiệm công dân; không ngừng học tập, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ. Thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng đạo đức; sống giản dị, khiêm tốn, chân thành, lành mạnh; thực hiện đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; bản thân và gia đình không tham nhũng, lãng phí và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí. (4) Đối với đồng chí, đồng nghiệp: Đoàn kết, chân tình, quan tâm giúp đỡ nhau. (5) Đối với đảng bộ và cơ quan: Tích cực xây dựng Đảng bộ, xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ).

Gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn và chăm lo xây dựng cơ quan, xây dựng Đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh. Đảng uỷ, lãnh đạo Ban, các vụ, đơn vị điều hành công việc theo chương trình, kế hoạch cụ thể, bảo đảm tiến độ, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ; chú trọng các nhiệm vụ trọng tâm; điều chỉnh linh hoạt, xử lý kịp thời những công việc đột xuất, với việc thực hiện Cuộc vận động một cách cụ thể, thiết thực và hiệu quả. Đẩy mạnh thực hiện “Quy chế thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng chống tham nhũng trong cơ quan Ban Tổ chức Trung ương”; từng bước đổi mới phương pháp, nội dung tổ chức các buổi họp, sơ, tổng kết, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tránh lãng phí.

Các chi bộ tăng cường tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề về tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, xây dựng chương trình hành động thực hiện việc đổi mới lề lối làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Gắn với việc thực hiện Cuộc vận động, các vụ, đơn vị đẩy mạnh thực hiện “Quy chế thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng chống tham nhũng trong cơ quan Ban Tổ chức Trung ương”; từng bước đổi mới phương pháp, nội dung tổ chức các buổi họp, sơ, tổng kết, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tránh lãng phí; đổi mới cách thức chỉ đạo, điều hành, có kế hoạch cụ thể, thống nhất trong việc kết hợp công việc của lãnh đạo Ban và các vụ, đơn vị, tránh chồng chéo, lãng phí thời gian và công việc của cơ sở; nâng cao chất lượng biên tập, tham mưu, tránh sai sót, tránh việc cùng một nội dung nhưng phải hướng dẫn lại nhiều lần; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của cơ quan; bước đầu thực hiện có kết quả việc đổi mới công tác quản lý xe, tiết kiệm xăng (trong 4 năm đã tiết kiệm được 2.800 lít xăng), điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm…

Đã biên soạn và phát hành trong hệ thống các cơ quan làm công tác tổ chức cuốn sách “Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác tổ chức xây dựng Đảng” với gần 200 trang, trích lược những bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác tổ chức của đảng, về công tác cán bộ, về phẩm chất đạo đức của người cán bộ, đảng viên, người làm công tác tổ chức, cán bộ.

Tập trung tuyên truyền Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ, tấm gương đạo đức của Người, các nghị quyết Trung ương trên Tạp chí Xây dựng Đảng, Trang tin điện tử của Ban.

Các chi bộ đã gắn chương trình sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng để tổ chức sinh hoạt chuyên đề. Nhiều chi bộ có cách làm hay, tổ chức các kỳ sinh hoạt chi bộ chuyên đề liên quan đến cuộc vận động: Chi bộ phòng Tổng hợp đã thường xuyên, chủ động tổ chức cho từng đảng viên học tập tài liệu, nghiên cứu sâu các quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên … nhằm vận dụng vào việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức của Người; đồng thời làm tốt công tác nghiên cứu, tham mưu thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh; Chi bộ Tạp chí Xây dựng Đảng, trong 3 năm đã tổ chức 11 kỳ sinh hoạt chuyên đề về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Chi bộ Vụ Địa phương II xây dựng 2 chương trình hành động và 1 nghị quyết chuyên đề theo các chủ đề hằng năm mà Ban chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động đề ra.

Với nhiều hình thức triển khai phong phú như thông qua các tài liệu, bài viết về tấm gương đạo đức, tác phong của Bác Hồ để tổ chức cho cán bộ, đảng viên nghiên cứu, học tập, viết bài thu hoạch nhận thức, tổ chức toạ đàm về những việc làm có ý nghĩa sâu sắc liên quan đến công việc được giao hoặc những kỷ niệm ghi nhớ về tác phong làm việc, đạo đức của Người liên quan đến chức trách, nhiệm vụ của mỗi đảng viên trên từng cương vị công tác: Chi bộ Vụ Bảo vệ chính trị nội bộ tổ chức cho cán bộ, đảng viên viết nhận thức của cá nhân về tấm gương Bác Hồ liên quan đến nhận xét, thẩm tra, xác minh chính trị cán bộ…

Các chi bộ đã tổ chức triển khai và thực hiện Cuộc vận động với thái độ nghiêm túc; hầu hết cán bộ, đảng viên đã nâng cao được nhận thức, hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, từ đó tự giác học tập, nghiên cứu và gương mẫu thực hiện theo tấm gương đạo đức của Người, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, nâng cao trình độ chuyên môn, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Cán bộ, đảng viên đều thống nhất về nhận thức “học tập và làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là hai nội dung gắn liền với nhau trong từng suy nghĩ, hành động hằng ngày của mỗi cá nhân con người; cần phấn đấu học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh một cách thiết thực, hiệu quả đối với từng cá nhân, không học suông, không hình thức, nói không đi đôi với làm…

Thực hiện Cuộc vận động đã tạo không khí phấn khởi, phấn đấu hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ; cán bộ, đảng viên thể hiện lối sống giản dị, khiêm tốn, trung thực có ý thức đấu tranh phê và tự phê bình, góp phần tích cực trong xây dựng đơn vị, chi bộ để trở  thành tập thể trong sạch, vững mạnh…

  Qua 4 năm thực hiện Cuộc vận động, từ việc học tập, tọa đàm, tìm hiểu đến thực hiện làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên cơ quan Ban Tổ chức Trung ương đã có bước chuyển biến về nhận thức tư tưởng, về rèn luyện, trau dồi đạo đức, lối sống theo tấm gương đạo đức của Người; hiểu rõ hơn nội dung tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; cảm phục và kính trọng về sự tận tụy, đức hi sinh, tình thương yêu con người, nếp sống giản dị, khiêm tốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh; thấm nhuần giá trị đạo đức cách mạng của Bác; thường xuyên tự giác giữ gìn, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Việc triển khai thực hiện Cuộc vận động được lãnh đạo Ban, Đảng uỷ, ban chấp hành các đoàn thể, lãnh đạo các vụ, đơn vị, các chi bộ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, chặt chẽ, nghiêm túc, gắn việc thực hiện Cuộc vận động với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan một cách thiết thực, phù hợp, đạt được những kết quả bước đầu quan trọng. Đội ngũ cán bộ, đảng viên cơ quan Ban Tổ chức Trung ương tích cực rèn luyện, trau dồi đạo đức, lối sống theo tấm gương đạo đức của Người.

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện Cuộc vận động ở một số mặt chưa thành nền nếp, chưa đều khắp; có lúc, có nơi chưa thực sự đi vào chiều sâu, chưa thực chất và còn hình thức, hiệu quả mang lại còn hạn chế. Nhiều chi bộ, đảng viên còn lúng túng, chưa có giải pháp cụ thể để thực hiện tốt việc “làm theo”.

Năm 2011, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng uỷ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương và các chi bộ, các vụ, đơn vị xác định tập trung thực hiện tốt các nội dung:

Duy trì thành nền nếp việc đưa nội dung thực hiện Cuộc vận động vào sinh hoạt định kỳ. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Cuộc vận động trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cơ quan gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi vụ, đơn vị; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập để nhận thức sâu sắc tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, nhất là về “nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”, về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với cải tiến lề lối làm việc, cải cách hành chính để nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, "là đạo đức, là văn minh"; nêu cao vai trò trách nhiệm của người lãnh đạo cơ quan, đơn vị cũng như từng cán bộ, đảng viên trong việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh một cách cụ thể, thiết thực, hiệu quả. Gắn việc thực hiện Cuộc vận động với việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác theo Quy chế “thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng chống tham nhũng trong cơ quan Ban Tổ chức Trung ương”.

Đảng uỷ, lãnh đạo Ban, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động của Ban thường xuyên kiểm tra, theo dõi sinh hoạt của các chi bộ, các vụ, đơn vị, các đoàn thể trong việc thực hiện Cuộc vận động. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân thực hiện tốt. Gắn việc thi đua, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên với việc thực hiện tốt Cuộc vận động trong toàn cơ quan cũng như toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất