Sơ kết 1 năm tiếp tục đẩy mạnh học và làm theo tấm gương Bác Hồ

Ngày 16-5, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 03- CT/TW ngày 15-4-2011 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.


Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Lê Hồng Anh nêu rõ: Bộ Chính trị (khóa XI) đã ban hành Chỉ thị 03-CT/TW về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nhằm phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thời gian qua; tiếp tục làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực.


Chỉ thị yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phải trở thành nhiệm vụ thường xuyên, là trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, của mỗi cán bộ, đảng viên.


Hội nghị sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị 03 trong bối cảnh Đảng tiến hành triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay,” là việc làm có ý nghĩa vô cùng quan trọng để mỗi tổ chức, cán bộ, đảng viên tự kiểm điểm soi lại mình trong việc tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.


Hội nghị nhằm đánh giá những ưu, khuyết điểm, những khó khăn, vướng mắc, đề ra các giải pháp thực hiện trong thời gian tới, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng.


Báo cáo do đồng chí Đinh Thế Huynh trình bày khẳng định việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong Đảng và xã hội, được quan tâm chỉ đạo và đẩy mạnh thực hiện, gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Trung ương, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay,” góp phần tạo nên những kết quả quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh...


Việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị khóa XI là sự tiếp nối thực hiện Cuộc vận động trong những năm trước đây, phát huy kết quả đã đạt được, từng bước đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên của các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, các cơ quan, địa phương, đơn vị, trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.


Việc thực hiện Chỉ thị 03 trong Đảng, trong xã hội được tiến hành nghiêm túc, tích cực, làm cơ sở để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện trong năm 2012. Nhiều địa phương, ngành, đơn vị đã có những cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tiễn để thực hiện Chỉ thị. Nhiều nơi đã lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong lĩnh vực tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, đề ra kế hoạch, phân công trách nhiệm để tập trung chỉ đạo khắc phục.


Kết quả bước đầu là đã có nơi giải quyết dứt điểm được một số vụ việc tồn đọng, kéo dài, đem lại kết quả cụ thể, tạo sự phấn khởi, tin tưởng cho cán bộ, đảng viên. Công tác kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo được tăng cường; hoạt động tuyên truyền được chú trọng. Nhiều địa phương, nhiều cơ quan báo chí có những cố gắng tìm tòi những hình thức tuyên truyền phù hợp để thu hút sự quan tâm của cán bộ, đảng viên, nhân dân.


Trên cơ sở chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh đã được rà soát, bổ sung, hoàn thiện, việc tổ chức thực hiện đã đạt được một số kết quả trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quan liêu, vô cảm, xa dân, hạn chế tiêu cực…


Tuy nhiên, việc triển khai Chỉ thị trong thời gian đầu còn chậm, thiếu chủ động. Trong nhận thức, không ít địa phương, đơn vị chưa xác định rõ yêu cầu, nội dung, những việc cần làm để thực hiện. Bước chuyển tiếp từ Cuộc vận động sang chỉ đạo thành công việc thường xuyên của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị còn lúng túng, có nơi bị đứt quãng. Việc xác định nội dung và tổ chức học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong sinh hoạt chi bộ hằng tháng ở nhiều nơi còn lúng túng, chưa gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị mình. Hiệu quả công tác tuyên truyền chưa cao, việc kiểm tra, đôn đốc có nơi chưa thường xuyên, tích cực…


Phương hướng trong thời gian tới được xác định là tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chương trình hành động của từng địa phương, cơ quan, đơn vị trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và các nghị quyết của Trung ương, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; xác định rõ một số nội dung cụ thể, thiết thực thuộc lĩnh vực tư tưởng, đạo đức đang gây bức xúc trong địa phương, cơ quan, đơn vị để tập trung chỉ đạo, tạo chuyển biến mạnh mẽ, mang lại kết quả cụ thể, củng cố niềm tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.


Các địa phương, cơ quan, đơn vị phát huy tính chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm, đổi mới phương thức thực hiện phù hợp, hiệu quả với từng địa phương, đơn vị, khắc phục tâm lý ỷ lại, chờ đợi hướng dẫn của cấp trên; tuyên truyền, giáo dục tinh thần tự giác trong việc rèn luyện và tu dưỡng đạo đức, lối sống của mỗi người, đặc biệt là cán bộ, đảng viên, theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên và nhu cầu thiết thân của mỗi tập thể, của từng cá nhân…


Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận đánh giá những ưu, khuyết điểm, những khó khăn, vướng mắc, đề xuất các giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

 

Nguồn: TTXVN

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất