Giới thiệu nội dung Tạp chí Xây dựng Đảng in số 12-2015

Tạp chí Xây dựng Đảng in số 12-2015 có chủ đề trọng tâm về công tác cán bộ, tiếp tục khai thác những vấn đề về xây dựng Đảng qua đại hội đảng bộ cấp tỉnh, thành phố và tương đương; kỷ niệm 71 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, Ngày hội quốc phòng toàn dân; kỷ niệm 40 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (2-12-1975 - 2-12-2015)…
                      

Trang 1, Tạp chí trích lời “Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về đội ngũ cán bộ cấp cao”, giúp bạn đọc nắm được những tư tưởng của Bác về vị trí, vai trò, về tư tưởng đạo đức, thái độ, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ cấp cao của Đảng. Theo Bác, cán bộ cấp cao phải luôn gương mẫu đi đầu, phải gần dân, phải nêu gương sáng về đạo đức, phải làm người đày tớ trung thành của nhân dân, không phải là làm quan cách mạng.                       

Chuyên mục Lý luận - Thực tiễn - Kinh nghiệm, Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu bài viết của đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương “Thành công của đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: Kết quả tất yếu của sự đổi mới trong công tác xây dựng đảng”. Bài viết nhấn mạnh, thành công của đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng không hề là kết quả ngẫu nhiên, mà là kết quả tất yếu thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo chủ động, thống nhất và có hiệu quả của Đảng ta về đổi mới công tác xây dựng đảng trong suốt nhiệm kỳ đại hội, được bắt nguồn từ: 1- Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” - bước đột phá về công tác xây dựng đảng. 2- Quy hoạch cán bộ các cấp và quy hoạch cán bộ cấp chiến lược - tầm nhìn và chất lượng mới trong công tác cán bộ. 3- Mở lớp dự nguồn cao cấp và luân chuyển cán bộ - định hướng đào tạo thực chất, đồng bộ và hiệu quả. 4- Chỉ thị 36 và Quy chế bầu cử trong Đảng - yếu tố trực tiếp góp phần quyết định sự thành công của đại hội đảng bộ các cấp.                          

Kỷ niệm 71 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, Ngày hội quốc phòng toàn dân, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ QUTƯ, Chủ nhiệm TCCT Quân đội nhân dân Việt Nam có bài viết “Tập trung lãnh đạo kiện toàn các cấp ủy, chỉ huy sau Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020”. Theo đồng chí, để hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhân dân giao phó, thực hiện thành công các mục tiêu đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội nhiệm kỳ 2015-2020, đòi hỏi các cấp ủy, tổ chức đảng và hệ thống chỉ huy trong toàn quân, sau đại hội phải tập trung thực hiện 3 nhiệm vụ cơ bản: Nhanh chóng kiện toàn về tổ chức, tập trung nâng cao năng lực lãnh dạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng, hệ thống chỉ huy các cấp; Tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của UBKT các cấp; Phân công nhiệm vụ cho cấp ủy viên, cán bộ chủ chốt phải bảo đảm các nguyên tắc, quy định, quy trình của công tác cán bộ, phát huy năng lực toàn diện của cấp ủy viên và cán bộ chủ chốt.                    

Bài viết “Đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý” của Nguyễn Khắc Dịu đã điểm lại những kết quả đạt được về công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ qua. Từ đó, bài viết nêu ra phương hướng và 5 giải pháp cơ bản để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong nhiệm kỳ tới.
                       

Bài viết “Chính sách đối với cán bộ khoa học - công nghệ” của TS. Nguyễn Văn Hùng, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương đã đề cập tới vấn đề chính sách cho đội ngũ cán bộ khoa học - công nghệ. Đây là một vấn đề cần quan tâm hiện nay trong thời kỳ kinh tế tri thức đang mở ra triển vọng và động lực phát triển mới đối với nước ta. Muốn vậy, theo tác giả, cần phải có chính sách cơ bản, hệ thống, toàn diện: Có chính sách phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng nhân tài khoa học - công nghệ; tạo môi trường khoa học, môi trường làm việc; trọng dụng nhân tài; động viên tinh thần, đãi ngộ về vật chất và có cơ chế bảo vệ nhân tài.

Bài viết “Thực hiện chế độ, chính sách của người không đủ tuổi tái cử sau đại hội đảng bộ các cấp”, tác giả Hồng Phúc đã nêu ra những kinh nghiệm của một số tỉnh, thành phố trong việc giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ không tái cử. Kinh nghiệm rút ra là: Chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời, đồng bộ; làm tốt công tác tư tưởng...   

Bài viết “Chính sách trọng dụng và đãi ngộ công chức tài năng”, đồng chí Đỗ Phương Đông, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách cán bộ, BTCTƯ nhấn mạnh những năm qua, Đảng, Nhà nước ta đã ban hành nhiều chính sách cơ bản về tuyển dụng, quản lý và sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức tài năng, bao gồm các chính sách: phát hiện từ cơ sở đào tạo và thực tiễn công tác; tuyển dụng trực tiếp không qua thi tuyển; đào tạo, bồi dưỡng sau tuyển dụng; sử dụng.   

Bài viết “Tìm “đầu ra” cho các phó chủ tịch xã ở 64 huyện nghèo”, tác giả Thủy Minh bàn đến nội dung: Dự án đưa trí thức trẻ về làm phó chủ tịch UBND xã ở 64 huyện nghèo trong cả nước theo Quyết định số 08/2011/QĐ-TTg ngày 26-1-2011 của Thủ tướng Chính phủ được coi là bước đột phá nhằm bổ sung nguồn cán bộ trẻ, có tri thức cho các xã thuộc huyện nghèo trong cả nước. Thời gian qua, dự án đã đạt được nhiều thành công. Tuy nhiên, vấn đề rất đáng quan tâm hiện nay là: Khi dự án kết thúc, các phó chủ tịch UBND xã sẽ được bố trí, sắp xếp ra sao? Tác giả đi tìm lời giải cho vấn đề đó.

Bài viết “Đào tạo bí thư chi bộ từ thực tiễn 5 tỉnh”, tác giả Phạm Giang đề cập đến kinh nghiệm của các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Thanh Hóa, Nghệ An và  Hà Tĩnh trong việc đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng bí thư chi bộ.

Bài viết “Đà Nẵng phát triển đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ”, đồng chí Ngô Xuân Thắng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng viết về kết quả và những giải pháp của Đà Nẵng trong việc bổ sung cán bộ nữ, cán bộ trẻ vào BCH, ban thường vụ và thường trực cấp ủy các cấp, cơ bản bảo đảm sự chuyển giao kịp thời, ổn định giữa các thế hệ lãnh đạo và đạt được mục tiêu đề ra theo Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27-4-2007 của Bộ Chính trị.

Chuyên mục Tiến tới Đại hội XII của Đảng có bài “Thêm những điểm mới về xây dựng Đảng trong Văn kiện trình Đại hội XII của Đảng” của Nguyễn Đức Hà khái quát 4 nội dung mới trong dự thảo Báo cáo Chính trị tại Đại hội XII của Đảng.    

Bài viết “Công tác cán bộ nữ nhìn từ kết quả đại hội đảng bộ các cấp”, đồng chí Lê Thị Thu Hằng, Phó Vụ trưởng Vụ IV, BTCTƯ giới thiệu tới bạn đọc cái nhìn tổng hợp về: yêu cầu, chỉ đạo; quá trình thực hiện và kết quả; nguyên nhân; kinh nghiệm và những kiến nghị để tiếp tục thực hiện quy định, hướng dẫn của Trung ương về tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy một cách bền vững.   

Bài viết “Vì sao đại hội đảng bộ cấp cơ sở vượt tỷ lệ cán bộ trẻ”, tác giả Phương Vinh đi tìm lời giải cho kết quả đó. Theo tác giả, đó là sự nhất quán về chủ trương, đồng bộ trong tổ chức thực hiện; đa dạng tạo nguồn từ xa, đào tạo theo quy hoạch và bố trí đúng vị trí. Từ đó, bài viết nêu ra 3 bài học kinh nghiệm có giá trị tham khảo tốt.              

Chuyên mục Nghị quyết và cuộc sống, bài viết “Lâm Đồng: Thí điểm thực hiện chính sách đối với cán bộ cơ sở” của Đinh Thành viết về kinh nghiệm của huyện Lâm Hà thí điểm thực hiện chính sách đối với cán bộ cơ sở đạt nhiều kết quả.                   

Chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giới thiệu bài viết “Điểm sáng nơi biên cương” của Phan Anh, viết về Ban Quân y Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị luôn thực hiện tốt 2 nhiệm vụ chủ yếu bảo đảm phục vụ đơn vị sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền biên giới và phối hợp với y tế địa phương chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân 2 tuyến biên giới Việt - Lào.   

Chuyên mục Nghiên cứu - Trao đổi, có bài viết“Về thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý” của tác giả Bủi Văn Tiếng, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng bày tỏ ý kiến về việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý theo con đường thi tuyển. Đây là một con đường, phương pháp mới trong lựa chọn, sử dụng cán bộ rất cần được tổng kết từ một số địa phương đã làm để thực hiện trong thời gian tới, nhất là thi tuyển chức danh cấp trưởng. Tác giả nhấn mạnh, điều quan trọng trong thi tuyển không chỉ là vấn đề ứng viên mà còn là vấn đề giám khảo - người cầm cân, nảy mực và người đứng đầu cơ quan tuyển chọn.
                         

Chuyên mục Suy ngẫm về nghề tổ chức, bài viết: “Một nghề ít được hiểu đúng” của tác giả Phạm Văn Định, nguyên CVCC Vụ IV, BTCTƯ. Đó là những chia sẻ của một người từng trực tiếp làm nghề tổ chức- nghề có những thuận lợi, nhưng không ít khó khăn, là nghề quan trọng nhưng đầy áp lực, là nghề không phải luôn được nhiều người hiểu đúng, chia sẻ. Bởi thế, những người làm nghề này không chỉ cần tâm trong sáng, ngay thẳng mà rất cần bản lĩnh sẵn sàng chấp nhận rủi ro với tâm thế “cây ngay không sợ chết đứng” vượt qua thách thức, thực hiện sứ mệnh: chọn đúng người, giao đúng việc, đúng lúc nhất.                             

Chuyên mục Ý kiến đảng viên kỳ này có bài “Một quyết định đúng” của Đinh Dương, bình luận nhân sự kiện Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương tạm dừng triển khai đầu tư xây dựng trung tâm hành chính tập trung. Tác giả bày tỏ quan điểm đây là quyết định đúng đắn và kịp thời. Nhớ lời Bác dạy: “lo trước thiên hạ, hưởng sau thiên hạ”, mỗi cấp ủy, cán bộ, đảng viên cần suy ngẫm, hành động bảo đảm đất nước phát triển hài hòa, bền vững.                               

Chuyên mục Đảng viên phấn đấu tốt, bài viết “Người thầy mặc áo lính”, tác giả Nguyễn Bá Thắng giới thiệu chân dung Đại tá, PGS, TS. Nguyễn Chính Lý, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Khoa Công tác đảng, Công tác chính trị, Trường Đại học Chính trị (Bộ Quốc phòng) là gương sáng vượt khó, tâm huyết trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học, cùng tập thể khoa đã đào tạo hàng ngàn chính trị viên, giáo viên khoa học xã hội - nhân văn quân sự cấp phân đội cho toàn quân.                          

Chuyên mục Sinh hoạt đảng với bài viết “Đường tắt” tác giả Minh Anh chia sẻ quan niệm đi thẳng bằng đôi chân, trí, lực của mình là điều mỗi người cần tâm niệm và luôn cố gắng.

Chuyên mục Thông tin công tác xây dựng đảng, Tạp chí đăng tải nội dung “Đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền về công tác tổ chức xây dựng đảng” của BTV; “Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng, thực hiện kế hoạch công tác trong cơ quan Ban Tổ chức Trung ương” của tác giả Mai Anh; “Đổi mới công tác xây dựng đội ngũ cán bộ tham mưu của các cơ quan đảng ở Trung ương” của Thu Thủy.                          


Kỷ niệm 40 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (2-12-1975 - 2-12-2015), chuyên mục Quốc tế, Đon Phay-vông có bài viết: “5 kinh nghiệm của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào”. Bài viết nhìn lại quá trình đấu tranh và những thắng tựu đạt được về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào trong suốt 60 năm qua. Bài viết tổng kết rút ra 5 bài học kinh nghiệm về xây dựng Đảng: 1- Quan tâm xây dựng và củng cố Đảng vững vàng về chính trị, tư tưởng và tổ chức, không ngừng đổi mới và có sự đột phá về tư duy thực hiện sứ mệnh lịch sử của Đảng. 2- Giữ vững và thực hiện đúng đắn nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách. 3- Luôn trung thành với lợi ích của đất nước và nhân dân. 4- Coi trọng và quan tâm xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ bằng kế hoạch trước mắt và lâu dài. 5- Luôn giữ vững tinh thần độc lập, tự chủ, kết hợp sức mạnh trong nước với sức mạnh quốc tế.
                           

Chuyên mục Trả lời bạn đọc kỳ này giải đáp nhiều câu hỏi về: Phân công cấp ủy; đánh giá tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng TCCSĐ, đảng viên; nghiệp vụ công tác đảng viên; xét công nhận người hoạt động cách mạng…                             

Đọc Tạp chí Xây dựng Đảng in số tháng 12-2015, bạn đọc sẽ được cung cấp nhiều thông tin khái quát, những nhiệm vụ cụ thể, những kinh nghiệm thực tiễn về công tác tổ chức xây dựng đảng dưới góc nhìn chuyên ngành…                           

Bạn đọc có thể đặt mua Tạp chí Xây dựng Đảng tại hệ thống bưu điện trên toàn quốc hoặc liên hệ trực tiếp với Tạp chí, qua số điện thoại: 080.45356.
                                                                                                                       Xây dựng Đảng

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất