Tham gia soạn thảo câu hỏi thi trắc nghiệm kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên chính năm 2016

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

BAN TỔ CHỨC

 Số: 154  - CV/BTCTW
     V/v: tham gia vào soạn thảo câu hỏi cho thi trắc nghiệm môn chuyên môn nghiệp vụ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 14  tháng 3  năm 2016

 


       Kính gửi:

-  Ban tổ chức các tỉnh, thành uỷ trực thuộc Trung ương;

-  Vụ (Ban) tổ chức cán bộ các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương.

   Nhằm tiếp tục đổi mới để nâng cao chất lượng kỳ thi nâng ngạch cán bộ, công chức khối cơ quan đảng, đoàn thể; Ban Tổ chức Trung ương đề nghị các cơ quan, đơn vị tham gia vào việc soạn thảo câu hỏi cho môn thi chuyên môn nghiệp vụ (theo hình thức trắc nghiệm) của Kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên chính khối đảng, đoàn thể năm 2016; với nội dung như sau: 

Căn cứ vào tiêu chuẩn chức danh cán bộ, công chức và yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức công tác ở các cơ quan đảng, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể các cấp; các cơ quan, đơn vị tham gia việc soạn thảo các câu hỏi với các nội dung về nhận thức chính trị, về nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng ở các lĩnh vực tổ chức, tuyên giáo, dân vận, kiểm tra, đối ngoại, nội chính, văn phòng cấp ủy...; nghiệp vụ về công tác Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội.

            Nội dung các câu hỏi cần ngắn gọn, rõ ràng, gắn liền với yêu cầu về nhận thức chính trị của công chức ở ngạch chuyên viên chính, với các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, công chức làm việc ở cơ quan đảng, đoàn thể. Mỗi câu có 4 đáp án trả lời và trong đó có 1 đáp án đúng. Không hạn chế về số lượng các câu hỏi tham gia.

            Trên cơ sở các câu hỏi được gửi về, Ban đề thi của Hội đồng thi nâng ngạch sẽ lựa chọn để xây dựng bộ đề thi cho kỳ thi nâng ngạch 2016. Những câu hỏi được lựa chọn sẽ được hưởng chế độ thù lao theo quy định.

            Các câu hỏi và đáp án kèm nguồn tư liệu trích dẫn đáp án đúng xin gửi về theo địa chỉ: Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương, số 2A Hoàng Văn Thụ, Ba Đình, Hà Nội hoặc theo địa chỉ hộp thư điện tử: thanhsonvu@yahoo.com, trước ngày 10-4-2016.

(Xin gửi mẫu trình bày câu hỏi thi trắc nghiệm của môn thi chuyên môn nghiệp vụ để tham khảo).

 Ban Tổ chức Trung ương trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo và động viên, khuyến khích các cán bộ, công chức của cơ quan, đơn vị mình tham gia vào soạn thảo các câu hỏi của bộ đề thi với các yêu cầu trên.

 

Nơi nhận:
- Như trên;

- Lãnh đạo Ban TCTW (để b.c);

- Các vụ, đơn vị Ban TCTW;

- Lưu VP, Vụ ĐT,BDCB.

K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

 

Mai Văn Chính

 

 MẪU TRÌNH BÀY CÂU HỎI THI TRẮC NGHIỆM

MÔN CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ

Đồng chí hãy chọn một đáp án đúng trong mỗi câu hỏi dưới đây và đánh dấu (X) vào ô tương ứng ở phiếu trả lời trắc nghiệm.

Câu 1: Lĩnh vực nào thuộc chức năng tham mưu của Ban Dân vận các cấp ?

A. Công tác tư tưởng.

B. Xây dựng chương trình, kế hoạch làm việc của cấp ủy.

C. Công tác dân tộc, tôn giáo.

D. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng.

Câu 2: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (gọi tắt là huyện ủy) không được ban hành loại văn bản nào?

A. Quyết định.                 B. Chỉ thị.                        C. Nghị quyết.       D. Thông báo.

Câu 3: Nghị quyết của các cơ quan lãnh đạo của Đảng chỉ có giá trị thi hành khi:

A. 3/4 số thành viên trong cơ quan đó tán thành.

B. Hơn 50 % số thành viên trong cơ quan đó tán thành.

C. 100 % số thành viên trong cơ quan đó tán thành.

D. 2/3 số thành viên trong cơ quan đó tán thành.

Câu 4: Chức năng nào của Công đoàn Việt Nam mang ý nghĩa trung tâm, là mục tiêu hoạt động của Công đoàn Việt Nam :

A. Đại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân viên chức - lao động.

B. Tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế.

C. Tham gia quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội.

D. Giáo dục, động viên công nhân, viên chức - lao động phát huy quyền làm chủ đất nước, thực hiện nghĩa vụ công dân, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Câu 5: Nội dung nào sau đây không thuộc nhiệm vụ của các cơ quan tham mưu của Đảng ở Trung ương?

A. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng.

B. Thẩm định các đề tài, đề án.

C. Ban hành quyết định để cụ thể hoá đường lối của Đảng.

D. Nghiên cứu đề xuất.

,....

,.......

,..........

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất