Giới thiệu nội dung Tạp chí Xây dựng Đảng in số 4-2016
Trang 1, Tạp chí trích lời “Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về chính sách cán bộ”, giúp bạn đọc nắm được những tư tưởng của Bác về những nguyên tắc, phương pháp trong công tác chính sách cán bộ, nhất là đối với vấn đề cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số...

Trang 2, Tạp chí dành một trang thông tin những nội dung quan trọng của Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIII “Nhiệm vụ nặng nề và trách nhiệm lớn lao”. Đặc biệt, trong kỳ họp này, Quốc hội dành ra hơn 10 ngày để xem xét, quyết định việc kiện toàn nhân sự lãnh đạo Nhà nước sau Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Kỷ niệm 146 năm Ngày sinh V.I.Lê-nin (22-4-1870 - 22-4-2016), chuyên mục Lý luận - Thực tiễn - Kinh nghiệm giới thiệu bài viết của PGS. Trần Đình Huỳnh “Quyền lực và kiểm soát quyền lực”. Bài viết nhấn mạnh những luận điểm của V.I Lê-nin về sự cần thiết phải kiểm soát quyền lực trong Đảng và Nhà nước trong điều kiện một đảng duy nhất cầm quyền. Theo V.I.Lê-nin, cần phải có một hệ thống các giải pháp đồng bộ, đó là, phải tiến hành thanh Đảng, chỉnh đốn lại Đảng; phải thống nhất giữa một số tổ chức, cơ quan Đảng và Nhà nước; kiên quyết tinh giản biên chế, tổ chức và kiểm soát việc giáo dục và học tập của cán bộ, đảng viên. Di huấn của V.I.Lê-nin vẫn có nguyên giá trị giúp chúng ta thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Hà Huy Tập (24-4-1906 - 24-4-2016), PGS, TS. Vũ Quang Hiển (Đại học Quốc gia Hà Nội) có bài viết “Tổng Bí thư Hà Huy Tập với xây dựng Đảng”. Bài viết đã đề cập đến 3 đóng góp quan trọng của đồng chí Hà Huy Tập về xây dựng Đảng: 1) Nỗ lực xây dựng Đảng về tổ chức, gương mẫu phê bình và tự phê bình, dũng cảm chịu trách nhiệm và tự giác chấp hành kỷ luật của Đảng; 2) Kiên quyết đổi mới tư duy chính trị trên cơ sở vận dụng sáng tạo lý luận Mác - Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam để xác định đường lối chiến lược đúng đắn; 3) Nắm vững mục tiêu chiến lược, định ra sách lược phù hợp với yêu cầu cách mạng từng giai đoạn; chú trọng công tác tư tưởng nhằm thống nhất ý chí và hành động trong Đảng.

Nhân ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, Tạp chí giới thiệu bài viết “Đảng bộ tỉnh Phú Thọ uống nước nhớ nguồn” của đồng chí Lại Tiến Thịnh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, đã điểm lại những kết quả đạt được của tỉnh trong việc quan tâm tới chính sách cán bộ, đặc biệt, có những chủ trương, biện pháp về chế độ, chính sách người có công, chính sách nghỉ dưỡng sức cho cán bộ phù hợp, vừa thể hiện sự tri ân với những cán bộ đã có nhiều cống hiến, vừa tạo động lực khuyến khích cán bộ nâng cao trách nhiệm, ra sức cống hiến cho quê hương.

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Ngành Tổ chức trong Quân đội, bài “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tổ chức xây dựng đảng trong Quân đội” của Trung tướng Nguyễn Hữu Xuân, Cục trưởng Cục Tổ chức, Tổng cục Chính trị, phản ánh về những thành tích đã đạt được của Cục Tổ chức, cơ quan tham mưu chiến lược về công tác tổ chức xây dựng đảng và công tác đảng, công tác chính trị toàn quân qua các thời kỳ chiến tranh giải phóng dân tộc. Phát huy truyền thống vẻ vang của Ngành Tổ chức trong Quân đội, bài viết nhấn mạnh vào 3 nhiệm vụ trọng tâm của Ngành cần thực hiện tốt trong thời gian tới.

Bài viết “Xây dựng chính sách lương trong Quân đội”, Đại tá Nguyễn Đức Thảo, Bộ Quốc phòng, nêu những vấn để cơ bản cần tập trung giải quyết trên cơ sở kế thừa những ưu việt của chính sách đối với Quân đội hiện hành; sự cần thiết phải bổ sung, sửa đổi, khắc phục những vướng mắc, bất hợp lý trong chính sách lương và phụ cấp, đổi mới cơ bản cơ chế quản lý tiền lương phù hợp với yêu cầu phát triển của Quân đội trong tình hình mới.

Bài viết “Nghệ An chủ động thực hiện chính sách cán bộ sau đại hội đảng bộ các cấp”, tác giả Xuân Vinh nhấn mạnh đến kinh nghiệm của Nghệ An thực hiện một cách chủ động, đồng bộ và linh hoạt, bảo đảm dân chủ, công bằng, công khai, nhất là chế độ, chính sách cán bộ sau đại hội đảng bộ các cấp, tạo sự đồng thuận và động lực trong đội ngũ cán bộ, công chức trên địa bàn.

Bài viết “Khi có chính sách cán bộ phù hợp”, tác giả Thu Thuỷ phản ánh tổng hợp về vấn đề xây dựng và thực tốt chính sách cán bộ ở một số tỉnh phía Nam nhiệm kỳ qua. Bài viết nêu ra một số kinh nghiệm, đó là: coi trọng chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; giải quyết kịp thời, thấu tình, đạt lý chính sách đối với cán bộ không tái cử; chú trọng bảo đảm vật chất, động viên tinh thần.

Bài viết “Thực hiện chế độ, chính sách cán bộ ở Đồng Tháp”, tác giả Sơn Tra đề cập đến kinh nghiệm của Đồng Tháp trong việc giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 9-3-2015 của Chính phủ và các hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội.

Nhân 41 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2016), Tạp chí giới thiệu bài viết “TP. Hồ Chí Minh với công tác chăm sóc người có công”, tác giả Phạm Bá Đinh đã đề cập tới những cách làm, kết quả và bài học kinh nghiệm trong thực hiện công tác chăm sóc người có công ở TP. Hồ Chí Minh.

Bài viết “Để xây dựng và thực hiện tốt chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ", dưới góc độ tổng quát, TS. Trương Thị Bạch Yến bàn đến thực trạng và những việc cần làm trong chính sách đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ hiện nay theo Tư tưởng Hồ Chí Minh, đó là: như người làm vườn vun trồng những cây cối quý báu; không bủn xỉn về các khoản chi tiêu trong đào tạo, bồi dưỡng, nhưng có mục tiêu chọn lọc...

Chuyên mục Nghị quyết và cuộc sống, bài viết “Quảng Ninh: Hiệu quả từ một đề án” của Đồng Nguyên giới thiệu về quyết tâm đổi mới, những kết quả ấn tượng và 5 kinh nghiệm của Quảng Ninh qua thời gian thực hiện Đề án “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế”.

Bài viết “Khi nghị quyết trở thành động lực” của Trần Xuân viết về nghị quyết chuyên đề về giảm nghèo nhanh và bền vững của Tỉnh uỷ Thanh Hoá - một nghị quyết đã và đang đi vào cuộc sống.

Chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giới thiệu bài viết “Cô Tô vững vàng giữa biển” của Phạm Giang viết về cán bộ, chiến sỹ và nhân dân huyện đảo Cô Tô không ngại “vượt sóng”, xây dựng Cô Tô xứng đáng với mong muốn và lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người về thăm nơi đây.

Chuyên mục Nghiên cứu - Trao đổi có bài viết “Vận dụng chính sách cán bộ ở Quảng Nam” của tác giả Lê Văn Dũng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, nêu bật những kinh nghiệm của Quảng Nam, thực hiện nhiều giải pháp để chính sách cán bộ thực sự là đòn bẩy. Ngoài thực hiện nghiêm túc, bảo đảm các chính sách cán bộ theo quy định của Trung ương, tỉnh đã ban hành một số chế độ, chính sách phù hợp với tình hình địa phương. Bài viết cũng nêu ra một số kiến nghị với Trung ương về những bất cập, khó khăn, vướng mắc từ thực tế ở địa phương cần tháo gỡ.

Bài viết “Điểm mới trong Luật Bảo hiểm xã hội” của tác gỉa Đỗ Phương Đông, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách cán bộ, BTCTƯ, đề cập đến những nội dung mới cần quan tâm của Luật Bảo hiểm Y tế và Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) ngày 20-11-2014, có hiệu lực từ 1-1- 2016.

Bài viết “Đôi điều về phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước” của Ths. Lâm Quang Thao, Ban Tổ chức Quận uỷ Nam Từ Liêm, Hà Nội, khẳng định qua 30 năm đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước đã có nhiều kết quả, ngày càng dân chủ hơn và đạt hiệu quả cao hơn.

Chuyên mục Suy ngẫm về nghề tổ chức, bài viết “Câu chuyện sau đại hội…” của tác giả Hồng Văn. Tác giả, người từng trực tiếp làm nghề tổ chức chia sẻ, tập trung đổi mới việc nhận xét, đánh giá cán bộ. Người làm nghề tổ chức phải làm tốt việc tham mưu cho cấp uỷ giải quyết nhiều vướng mắc, khó khăn, thậm chí bất hợp lý trong giải quyết chế độ, chính sách. Cán bộ làm công tác tổ chức không chỉ cần có năng lực mà rất cần có tấm lòng, sự cảm thông, chia sẻ, hợp lý, thuận tình.

Chuyên mục Ý kiến đảng viên kỳ này có bài “Trách nhiệm” của Nhị Hà, bình luận xung quang vấn đề “trách nhiệm” nhân Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc Ngành Tổ chức xây dựng Đảng năm 2016. Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý: “Nhiệm vụ của công tác tổ chức xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2016 và những năm tới rất nặng nề, đòi hỏi trách nhiệm rất lớn của toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng”.

Chuyên mục Đảng viên phấn đấu tốt, bài viết “Đệ nhất khảm tam khí đất Hà Thành”, Bá Thắng giới thiệu chân dung người đảng viên, Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Ngọc Trọng. Hơn 60 năm lao động miệt mài, sáng tạo, ông đã gìn giữ, phát huy những tinh hoa nghề nghiệp của tổ tiên, làm rạng danh và nâng tầm nghệ thuật khảm tam khí Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

Chuyên mục Sinh hoạt đảng, với bài viết “Thật và giả” tác giả Ma Văn Kháng lý giải tại sao có hiện tượng từ dối trá, nguỵ tạo phát triển thành lừa lọc đang là căn bệnh trầm kha của toàn xã hội, tác hại của nó và bài học cho người đảng viên, cán bộ hôm nay.

Chuyên mục Thông tin công tác xây dựng đảng, Tạp chí đăng tải nội dung “8 nhiệm vụ trọng tâm của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng năm 2016” của Xuân Sơn; “Hội báo toàn quốc 2016” của Bá Thắng.

Chuyên mục Quốc tế, tác giả Trần Thiết có bài viết: “Chính sách tiền lương ở một số quốc gia”. Bài viết giới thiệu với bạn đọc về chính sách lương của Xin-ga-po, Hàn Quốc và Trung Quốc qua đó giúp người đọc có thêm nhiều thông tin bổ ích, có giá trị tham khảo về hướng cải cách hệ thống tiền lương ở nước ta thời gian tới.

Chuyên mục Trả lời bạn đọc kỳ này giải đáp nhiều câu hỏi về: bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp; nghiệp vụ công tác đảng viên; xét công nhận người hoạt động cách mạng…

Đọc Tạp chí Xây dựng Đảng in số tháng 4-2016, bạn đọc sẽ được cung cấp nhiều thông tin khái quát, những nhiệm vụ cụ thể, những kinh nghiệm thực tiễn về công tác tổ chức xây dựng đảng dưới góc nhìn chuyên ngành…

Bạn đọc có thể đặt mua Tạp chí Xây dựng Đảng tại hệ thống bưu điện trên toàn quốc hoặc liên hệ trực tiếp với Tạp chí, qua số điện thoại: 080.45356.

Xây dựng Đảng

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất