Giới thiệu nội dung Tạp chí Xây dựng Đảng in số 1+2 Xuân Bính Thân 2016

Nổi bật trên trang nhất, Tạp chí trích lời “Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về đại hội Đảng, mùa xuân, tương lai của đất nước”. Người nhấn mạnh: Đại hội Đảng rất quan hệ đến tương lai cách mạng của Đảng ta và của nhân dân ta… với Ban Chấp hành Trung ương mới, toàn Đảng ta sẽ đoàn kết chặt chẽ hơn nữa, động viên mạnh mẽ hơn nữa nhân dân cả nước… Mỗi người, mỗi ngành, mỗi nơi đều phải cố gắng làm tròn bổn phận, thì năm mới chắc là một năm đại thắng lợi.

Tạp chí dành trang 2 và 3 trang trong đăng “Thư chúc mừng năm mới” của đồng chí Tô Huy Rứa, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương gửi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Ngành Tổ chức Xây dựng Đảng cùng bạn đọc của Tạp chí… Sau khi điểm lại những công việc lớn đã hoàn thành trong năm 2015, thay mặt Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Tô Huy Rứa chúc cán bộ, công chức, viên chức Ngành sang năm mới dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc, tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm và bản lĩnh chính trị, đổi mới và sáng tạo, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó. Chúc bạn đọc Tạp chí Xây dựng Đảng năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và nhiều thành công.

Tiếp theo là bài Xã luận với nhan đề “Đại hội của niềm tin và hy vọng” là sự biểu đạt tình cảm của toàn dân tộc hân hoan đón chào một mùa xuân mới lại về - Xuân Bính Thân, đúng dịp toàn Đảng, toàn dân nồng nhiệt chào mừng thành công Đại hội XII của Đảng - sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Bài xã luận bày tỏ mong muốn “Năm 2016 - năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng với tinh thần đổi mới và động lực mới. Mùa xuân đến cùng Đại hội XII của Đảng như nhân đôi niềm tin và hy vọng. Hãy chủ động giành thắng lợi ngay năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội để toàn dân tộc vững vàng bước tới”.

Chuyên mục Lý luận - Thực tiễn - Kinh nghiệm, có nhiều bài viết mang tính nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn các lĩnh vực hoạt động của công tác tổ chức xây dựng đảng trong năm qua và những nhiệm vụ trọng tâm của năm mới. Năm 2015, là năm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng. Ban Tổ chức Trung ương và Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đề cao trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, tích cực đóng góp cho Đại hội XII của Đảng, bài“Đề cao trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, tích cực đóng góp cho sự thành công Đại hội XII của Đảng” của đồng chí Trần Lưu Hải, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương khái quát những nét nổi bật trong công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2015; nguyên nhân đạt được kết quả, những hạn chế cần khắc phục và những nhiệm vụ cần tập trung trong năm 2016. Bài viết đi sâu những kết quả nổi bật về đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 và những nhiệm vụ mà Ban Tổ chức Trung ương và Ngành Tổ chức xây dựng Đảng thực hiện góp phần vào thành công Đại hội XII của Đảng.

Cụm bài “Một năm đổi mới, toàn diện, hiệu quả” là ý kiến phát biểu của các đồng chí Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương về một số nét mới, kết quả nổi bật trong năm 2015 và những định hướng, trọng tâm công tác trong năm mới.

Bài “Tham mưu, đề xuất về tổ chức bộ máy, tổng kết Điều lệ Đảng” là nội dung phát biểu của đồng chí Nguyễn Hoàng Việt, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện sự chỉ đạo sâu sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đã từng bước được sắp xếp hợp lý. Đồng chí nhấn mạnh, để tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở thời gian tới cần tập trung vào 4 nội dung quan trọng để làm tốt. “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng cán bộ, đảng viên” là nội dung phát biểu của đồng chí Nguyễn Ngọc Lâm, Phó Trưởng Ban về những nét nổi bật trong lĩnh vực TCCSĐ, đảng viên năm 2015 và 5 nhóm giải pháp tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng TCCSĐ và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong năm 2016. “Nét mới trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ” là nội dung phát biểu của đồng chí Mai Văn Chính, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban về những đổi mới trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đó là: Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị; thực hiện chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý và bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cấp chiến lược. “Đổi mới xây dựng và thực hiện chính sách cán bộ” là nội dung phát biểu của đồng chí Nguyễn Văn Quynh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban về những kết quả nổi bật, những nét mới trong xây dựng, thực hiện chính sách cán bộ trong năm qua. “Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong thời kỳ mới” là nội dung phát biểu của TS. Trần Văn Minh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban, Phó Trưởng Tiểu ban Thường trực Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương về những kết quả đạt được trong năm 2015 và định hướng một số vấn đề chủ yếu để thực hiện có hiệu quả hơn công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong năm 2016.

Tác giả Nguyễn Đức Hà đã khái quát 10 vấn đề lớn và quan trọng Ban Tổ chức Trung ương và toàn Ngành đề cao trách nhiệm, chủ động, sáng tạo và hoàn thành khối lượng công tác lớn, với chất lượng ngày càng nâng lên qua “10 kết quả nổi bật của Ngành Tổ chức Xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XI của Đảng”. Bài viết “Để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội” của đồng chí Nguyễn Văn Pha, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổng kết về kết quả thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện năm 2015 và một số giải pháp năm 2016 của MTTQ Việt Nam. Bài “Một chương trình, nhiều đổi mới” của đồng chí Phan Chu Đức, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành uỷ Hà Nội đã nêu bật kết quả sau 4 năm thực hiện Chương trình số 01-Ctr/TU ngày 18-8-2011 của Thành uỷ Hà Nội (khoá XV) về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp uỷ đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; năng lực quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền, chất lượng hoạt động của MTTQ, các đoàn thể nhân dân các cấp giai đoạn 2011-2015”. Bài “TP. Hồ Chí Minh: Chuyển biến tích cực trong công tác cán bộ nữ” của đồng chí Nguyễn Thị Tô Châu, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ, nêu bật những kết quả đã đạt được trong công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ nữ. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn tới kết quả TP. Hồ Chí Minh là địa phương có số cán bộ nữ trúng cử cấp ủy các cấp cao nhất cả nước nhiệm kỳ 2015-2020. Bài “Sơn La: Những điểm nhấn trong xây dựng đội ngũ cán bộ” của đồng chí Nguyễn Văn Vỵ, Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ. Bài viết đã điểm lại những chuyển biến tích cực, nâng chất lượng đội ngũ cán bộ, khắc phục tình trạng vừa thiếu, vừa yếu, đặc biệt là cán bộ cơ sở ở vùng sâu, vùng xa, nơi có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số. Bài “Hải Phòng: Dấu ấn nhiệm kỳ” của Đinh Hồng Minh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ nêu bật kết quả, 5 kinh nghiệm được rút ra từ việc triển khai có hiệu quả Chương trình hành động số 08-Ctr/TU ngày 14-10-2011 về “Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, thực hiện chỉ tiêu phát triển đảng viên của Đảng bộ thành phố trong 5 năm (2011-2015)” và Nghị quyết số 28-NQ/TU ngày 10-11-2009 về “xây dựng, củng cố và phát triển TCCSĐ, đoàn thể trong các loại hình doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã, trường học ngoài công lập”. Bài “Xây dựng TCCSĐ ở Thừa Thiên Huế: Một năm nhìn lại” của tác giả Trần Quang Vinh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ tập trung phản ánh về kết quả, kinh nghiệm của Thừa Thiên Huế trong xây dựng, củng cố, đổi mới phương thức hoạt động của các loại hình TCCSĐ ở khu vực nông thôn, vùng có đạo, trong các doanh nghiệp. Bài “Vì một Tây Nguyên bền vững” tác giả Song Thu viết về sự tâm huyết, quyết tâm của cấp ủy, ban tổ chức cấp ủy các cấp trong xây dựng củng cố tổ chức cơ sở đảng ở vùng đông đồng bào dân tộc thiểu số của 3 tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng. Bài “Xuân về với vùng Tây Nam Bộ”, đồng chí Trần Hữu Hiệp, Uỷ viên Chuyên trách Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ phản ánh sinh động về bước phát triển toàn diện về kinh tế, văn hóa, xã hội và công tác xây dựng đảng trong năm 2015 và 2016 sẽ là năm tạo đà quan trọng của vùng Tây Nam Bộ tiếp tục phát triển nhanh và bền vững. Bài “Chọn đúng người, giao đúng việc” tác giả Thu Thuỷ - Văn Lợi viết về kinh nghiệm của 5 tỉnh Hậu Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Bình Dương, Bình Phước trong đánh giá đúng, quy hoạch tốt, bố trí sớm; chủ động tạo nguồn từ xa, gắn quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực cán bộ.

Cùng chuyên mục này, vào mỗi dịp Tết đến, Xuân về, Tạp chí Xây dựng Đảng lại có những bài viết của các Việt kiều yêu nước, những bài phỏng vấn các chức sắc tôn giáo. Bài “Mong muốn được đóng góp nhiều hơn nữa cho quê hương” của tác giả Nguyễn Tài Phương, Việt kiều ở Mỹ, Uỷ viên Trung ương MTTQ Việt Nam - một đại diện cho cộng đồng Việt kiều yêu nước đã và đang có đóng góp tích cực cho sự phát triển của Tổ quốc Việt Nam. Bài “Phật giáo Việt Nam với công tác an sinh xã hội” là những chia sẻ, suy nghĩ của Hoà thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam về mùa xuân, đất nước, về mối quan hệ gắn bó giữa Phật giáo với Đảng, nhất là với văn hoá và con người Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử, khẳng định sự gắn kết giữa đạo và đời, vai trò tích cực của Phật giáo trong sự phát triển của đất nước hiện nay. Bài “Hết lòng vì xứ đạo phồn vinh” tác giả Đinh Thành mang đến cho bạn đọc những tình cảm, tấm lòng của linh mục Phạm Ngọc Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Uỷ ban Đoàn kết công giáo tỉnh Đồng Nai, Trưởng Ban Đoàn kết công giáo huyện Trảng Bom, Chánh xứ Giáo xứ Xuân Thịnh (xã Đồi 61) làm theo lời Bác, đã có sự đóng góp tích cực cho sự phát triển của địa phương, xây dựng khối đoàn kết toàn dân.

Chuyên mục Chào mừng Đại hội XII của Đảng, bài viết “Cải cách hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải”, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng đã tập trung nêu bật những giải pháp, kinh nghiệm và những nhiệm vụ chủ yếu của Bộ về cải cách hành chính để chỉ số cải cách hành chính tăng theo các năm.

Chuyên mục Nghị quyết và cuộc sống, bài viết “Xây dựng Viettel thành tập đoàn công nghiệp viễn thông toàn cầu” Thiếu tướng Lê Đăng Dũng, Bí thư Đảng uỷ, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel trả lời phỏng vấn phóng viên Tạp chí Xây dựng Đảng về kết quả đạt được của Tập đoàn trong những năm qua và phương hướng, nhiệm vụ trong những năm tới trên chặng đường đưa Viettel trở thành Tập đoàn có thương hiệu quốc tế. “Hà Tĩnh: Điểm sáng xây dựng nông thôn mới” tác giả Diệp Chi giới thiệu về Hà Tĩnh, được Chính phủ đánh giá thuộc tốp đầu của cả nước trong xây dựng nông thôn mới. Với “Ngã bảy vào xuân” tác giả Phan Anh đưa người đọc đến với vùng đất Hậu Giang, nơi hội tụ của 7 dòng sông, một đô thị trù phú, nhuận sắc, lên hương nhờ chương trình xây dựng nông thôn mới. Bài viết “Đồng Tháp: Mô hình tổ chức đảng trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp” tác giả Đình Sơn đưa người đọc đến với chủ trương và kinh nghiệm thực hiện Đề án thí điểm xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong cánh đồng liên kết đầu tiên tại xã Phú Đức - nơi được tỉnh Đồng Tháp chọn làm điểm triển khai Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giới thiệu bài “Học và làm theo Bác ở Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương” của TS. Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối, viết về 6 kinh nghiệm của Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương gắn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) với Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị. Bài viết “Vững vàng ra biển lớn”, Đại tá Phạm Hồng Nam, Bí thư Đảng uỷ Tổng Công ty Sông Thu trả lời phỏng vấn Tạp chí Xây dựng Đảng về kết quả lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và kinh tế những năm qua, phương hướng nhiệm vụ và trọng tâm công tác xây dựng đảng nhiệm kỳ 2015-2020. Kỷ niệm 61 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955 - 27-2-2016), bài viết “Ở nơi khởi xướng lễ hội Xuân hồng” tác giả Thu Huyền giới thiệu về Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương là cơ sở chuyên khoa đầu ngành trong cả nước, một tập thể tiêu biểu, có nhiều thành tích xuất sắc trong khám và điều trị trong ngành Y tế.

Chuyên mục Kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng có bài “Gặp lại vị tư lệnh của con đường huyền thoại” là những tâm sự của Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên, Tư lệnh Bộ đội Trường Sơn về những yếu tố đặc sắc làm nên con đường huyền thoại năm xưa. “Tâm sự của một đảng viên lão thành” là ghi chép của Lê Thuỷ gửi tới bạn đọc tình cảm, mong muốn của một cán bộ lão thành cách mạng gần 100 tuổi đời, hơn 70 năm tuổi đảng luôn đau đáu nỗi niềm xây dựng Đảng.

Chuyên mục Nghiên cứu - Trao đổi, bài viết Về “việc chưa từng làm, chưa có tiền lệ” của Bùi Văn Tiếng, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ Đà Nẵng trao đổi về những vấn đề, nội dung cần quan tâm để đổi mới công tác cán bộ.

Chuyên mục Ý kiến đảng viên kỳ này có bài “Động lực mới” là sự bình luận của tác giả Hà Thư nhân thành công Đại hội XII của Đảng - sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong đời sống chính trị, xã hội nước ta. Thành công của Đại hội đã tạo ra những động lực mới cho sự phát triển đất nước.

Chuyên mục Suy ngẫm về nghề tổ chức, bài viết “Nhớ một kỷ niệm” của TS. Lê Xuân Lịch là những suy nghĩ, trải nghiệm, những tình cảm của một người từng làm nghề tổ chức, nghĩ cách khắc phục hạn chế, bất cập khó tránh khỏi khi hành nghề, thậm chí có lúc phải nghĩ cách từ bỏ một lối tư duy quen thuộc song đã lỗi thời nhằm đổi mới nhãn quan về lựa chọn cán bộ, về đánh giá tổ chức đảng và đảng viên… sao cho Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đủ sức vươn lên ngang tầm đòi hỏi của từng thời kỳ cách mạng.

Chuyên mục Đảng viên phấn đấu tốt kỳ này giới thiệu 5 tấm gương đảng viên có quá trình phấn đấu, cống hiến trên các lĩnh vực công tác. Đó là nữ NSND Chu Thuý Quỳnh qua bài viết “Cánh chim không mỏi…” của tác giả Phạm Giang. Là Anh hùng Lao động, TS. Hoàng Đức Thảo - Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Thoát nước và Phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu qua bài viết “Như dòng sông thao thiết chảy” của tác giả Xuân Vinh. Là Người “chị cả” của làng bắn súng Việt Nam” Đặng Thị Đông của tác giả Nguyễn Bá Thắng. Là bác sĩ Nguyễn Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP. Hà Nội, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ TP. Hà Nội, Trưởng khoa Nội 4 Bệnh viện Phổi Hà Nội, Bí thư Chi bộ liên khoa Nội 4-Nội 5-Nội 6 qua bài viết “Phần thưởng xứng đáng” của Bảo Yến. Là anh Nguyễn Hữu Lợi, Bí thư chi bộ, Giám đốc Nông trường Cao su Tân Hưng thuộc Công ty Cao su tỉnh Kon Tum qua bài viết “Người đi mở đất nông trường” của tác giả Nguyễn Văn Chiến.

Chuyên mục Sinh hoạt đảng có bài “Làng quê yêu dấu” của Nhà văn Ma Văn Kháng qua câu chuyện viết cuốn Lịch sử làng gợi lại những suy ngẫm về quá khứ hào hùng, vững tin vươn tới tương lai tươi sáng từ điểm tựa lịch sử hào hùng của dân tộc được đắp xây nên từ mỗi làng quê yêu dấu của chúng ta.

Chuyên mục Thông tin công tác xây dựng đảng, cung cấp cho bạn đọc thông tin về “Ban Tổ chức Trung ương tổng kết công tác năm 2015, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2016” của tác giả Thu Huyền; “Năm 2016, báo chí chủ động tuyên truyền việc nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng” của tác giả Minh Tuấn.

Chuyên mục Ngày xuân ôn cố tri tân, PGS. Trần Đình Huỳnh có bài viết về “Những năm Thân dâng hiến và toả sáng của Bác Hồ”; tác giả Mai Anh sưu tầm “Công tác tổ chức xây dựng đảng qua các năm Thân”.

Chuyên mục Quốc tế có bài viết “Ba trụ cột - một mục tiêu” của tác giả Đặng Thu Nga khẳng định Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại trong tình hình mới, tranh thủ các điều kiện thuận lợi thực hiện thành công sự nghiệp CNH, HĐH. Ba trụ cột của nền ngoại giao Việt Nam là đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, toàn diện, nhằm mục tiêu duy nhất bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững môi tường hoà bình, tranh thủ các điều kiện thuận lợi, sự đồng tình, ủng hộ và hậu thuẫn quốc tế rộng rãi phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chuyên mục Bạn đọc với Tạp chí, Tạp chí với bạn đọc có bài “Hơn nửa thế kỷ, trọn niềm tin” của tác giả Gia Lương phản ánh những nỗ lực không ngừng của Tạp chí Xây dựng Đảng qua hơn 50 năm xây dựng, cống hiến và trưởng thành; những ý kiến góp ý, gợi mở thiết thực của bạn đọc, cộng tác viên với Tạp chí; là sự bày tỏ niềm vui, hạnh phúc của Tạp chí khi được bạn bè quốc tế, độc giả và cộng tác viên trên khắp mọi miền đất nước tin yêu, cộng tác.

Chuyên mục Trả lời bạn đọc kỳ này giải đáp nhiều câu hỏi về: Nghiệp vụ công tác đảng viên, xét công nhận người hoạt động cách mạng…

Cùng với các chuyên mục, trong số Xuân Bính Thân 2016, Tạp chí có nhiều câu đối hay về Đảng, mùa Xuân, dân tộc, đất nước đổi mới…

Đọc Tạp chí Xây dựng Đảng in số tháng 1+2-2016, bạn đọc sẽ được cung cấp nhiều thông tin khái quát, những nhiệm vụ cụ thể, những kinh nghiệm thực tiễn về công tác tổ chức xây dựng đảng dưới góc nhìn chuyên ngành…

Bạn đọc có thể đặt mua Tạp chí Xây dựng Đảng tại hệ thống bưu điện trên toàn quốc hoặc liên hệ trực tiếp với Tạp chí, qua số điện thoại: 080.45356.

Xây dựng Đảng

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất