Giới thiệu nội dung Tạp chí Xây dựng Đảng in số 11-2015

Trang 1, Tạp chí trích lời “Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về tự rèn luyện, tu dưỡng của cán bộ, đảng viên”, giúp bạn đọc nắm được những tư tưởng của Bác về trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên phải tự giáo dục và rèn luyện hằng ngày. Theo Bác, để luôn luôn xứng đáng là một người cán bộ, một người đảng viên thì bất kỳ ở hoàn cảnh nào, đảng viên và cán bộ cần phải luôn luôn ra sức phấn đấu, ra sức làm việc, cố gắng học tập, kiên quyết quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng.

Trang 2, với tiêu đề “Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIII: Nhiệm vụ nặng nề, trách nhiệm lớn lao”, tác giả Phạm Huyền đã tổng hợp những nội dung quan trọng mà Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIII - kỳ họp cuối năm 2015 sẽ xem xét, quyết định.

Chuyên mục Lý luận - Thực tiễn - Kinh nghiệm, kỷ niệm 98 năm Ngày Cách mạng Tháng Mười Nga (7-11-1917 - 7-11-2015), PGS. Trần Đình Huỳnh có bài “Về cuộc cách mạng đã đi vào lịch sử”. Với tình cảm cách mạng và tinh thần khoa học, tác giả có sự phân tích sâu sắc để trả lời cho 2 câu hỏi: 1- Cuộc Cách mạng Tháng Mười và Nhà nước kiểu mới đã làm được gì, đã có sức mạnh cổ vũ, thức tỉnh những gì cho loài người và nó đã để lại một di sản tinh thần như thế nào? 2- Những thế hệ tiếp nối đã làm được gì, đã nuôi dưỡng, phát triển nó hay đã tự diễn biến, tự hủ hoá để rồi làm cho nó tiêu vong. Từ đó, tác giả nhấn mạnh, cần phải tôn trọng sự thật, có cách nhìn khách quan, khoa học về những thành công và thất bại của nhà nước Liên Xô để từ đó soi rọi vào thực tế hiện nay nhằm tránh những sai lầm đã mắc phải là cách kỷ niệm thiết thực nhất cuộc cách mạng từng làm rung chuyển thế giới.

Kỷ niệm 195 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28-11-1820 - 28-11-2015), Tạp chí có bài viết “Triết lý giáo dục con người phát triển toàn diện” của Trần Xuân Đỉnh. Tác giả khẳng định, Ph.Ăng-ghen đã cách xa chúng ta 120 năm, từ bấy đến nay thế giới đã có nhiều đổi thay kỳ diệu, không ít những sản phẩm tinh thần của thời đó nay đã bị lịch sử vượt qua. Tuy vậy có những tư tưởng lớn, trong đó tư tưởng về giáo dục con người trong xã hội mới của Ph.Ăng-ghen cho đến ngày nay vẫn còn nguyên giá trị, có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc.

Kỷ niệm 75 năm Khởi nghĩa Nam kỳ (11-1940 - 11-2015), PGS, TS. Vũ Quang Hiển, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội có bài viết “Bài học về xây dựng Đảng từ cuộc Khởi nghĩa Nam kỳ”. Tác giả nêu lên 3 bài học kinh nghiệm về xây dựng Đảng được rút ra từ cuộc Khởi nghĩa Nam kỳ, đó là: 1- Chủ động cụ thể hoá đường lối giải phóng dân tộc của Đảng phù hợp với thực tiễn địa phương, phải hết sức quan tâm giải quyết mối quan hệ giữa địa phương và cả nước. 2- Sức mạnh của Đảng là ở quần chúng, vì thế trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải luôn giữ vững mối liên hệ giữa Đảng với quần chúng, không ngừng xây dựng lực lượng cách mạng trong quần chúng. 3- Nêu cao tinh thần trách nhiệm của cấp uỷ đảng về những quyết định của mình, nhất là phải nhận rõ khuyết điểm và quyết tâm sửa chữa.  

Bài viết “Kết quả sau một năm thực hiện Hướng dẫn 27” của Nguyễn Quang Dung, Vụ trưởng Vụ Đảng viên, BTCTƯ khẳng định: Sau một năm thực hiện Hướng dẫn 27, kết quả đánh giá, phân loại chất lượng TCCSĐ và đảng viên đã có chuyển biến tích cực. Việc đánh giá, phân loại đã dựa trên kết quả kiểm điểm tập thể và cá nhân, chất lượng hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị, kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) gắn với thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị và coi trọng ý kiến của các tổ chức chính trị - xã hội, nhận xét đảng viên của cấp uỷ nơi cư trú. Bài “Giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện Quy định 76” của Bùi Huy Thành, Phó Vụ trưởng Vụ Đảng viên, BTCTƯ nêu bật kết quả, hạn chế và đề ra các giải pháp sau 15 năm thực hiện Quy định 76-QĐ/TW “Về việc đảng viên đang công tác ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ với chi uỷ, đảng uỷ cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú” và Hướng dẫn số 23-HD/TCTW ngày 14-10-2003 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn thực hiện Quy định trên. Bài “Kết nạp đảng viên là người có đạo - Kết quả và kinh nghiệm” của Nguyễn Quang nêu bật những kết quả, nguyên nhân và kinh nghiệm trong việc thực hiện Quy định số 123-QĐ/TW ngày 28-9-2004 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 40-HD/BTCTW ngày 8-4-2005 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn thực hiện Quy định số 123-QĐ/TW “Một số điểm về kết nạp đảng viên đối với người có đạo và đảng viên có đạo tham gia sinh hoạt tôn giáo”. Bài “Để mỗi thôn, bản ở Tây Bắc, Tây Nguyên đều có đảng viên, chi bộ” của đồng chí Phạm Thanh Tùng, Phó Vụ trưởng Vụ Cơ sở đảng, BTCTƯ đã đưa ra 6 giải pháp để xoá “trắng” đảng viên và tổ chức đảng một cách bền vững. Bài “Làm gì để nâng cao chất lượng đảng viên” của tác giả Thu Thuỷ đưa ra 4 giải pháp, đó là: Nâng cao chất lượng nguồn kết nạp đảng viên; coi trọng phân công công tác cho đảng viên; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu; tích cực, chủ động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) và học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Bài “Khó… nhưng không thể không làm” của tác giả Phạm Giang khẳng định, phát triển đảng viên của các tổ chức đảng ở nông thôn, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, giáp biên, vùng đông đồng bào dân tộc thiểu số gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với phương châm “khó đâu gỡ đấy”, kiên trì thực hiện bằng những giải pháp đồng bộ, quyết liệt sẽ giải quyết dần những khó khăn. Bài “Kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng ở Vĩnh Phúc” của tác giả Lê Thị Thuỳ Linh đã nêu lên được cách triển khai thực hiện, kết quả bước đầu, hạn chế, khó khăn và giải pháp kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Với chủ đề trọng tâm là tiếp tục phản ánh những vấn đề về xây dựng Đảng qua đại hội đảng bộ cấp tỉnh, thành phố và tương đương, chuyên mục Tiến tới Đại hội XII của Đảng có bài “Ghi nhận từ 26 đại hội đại biểu đảng bộ cấp tỉnh” của Thu Huyền đã tổng hợp về tình hình đại hội 26 đảng bộ trực thuộc Trung ương (tính từ ngày 2 đến hết ngày 18-10). Bài viết nêu bật ưu điểm, kết quả của 26 đại hội, đó là: Đúng quy trình, đúng nguyên tắc; thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ Quy chế bầu cử trong Đảng; nhiều cán bộ trẻ tuổi được bầu nắm giữ các vị trí quan trọng. Bài viết “Kết quả, kinh nghiệm từ Đại hội Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương” của đồng chí Lê Văn Thái, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng uỷ Khối nêu rõ từ chỉ đạo chặt chẽ, sát sao đại hội cơ sở, Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối. Bài viết “Một số điểm mới về xây dựng Đảng trong Dự thảo văn kiện trình Đại hội XII của Đảng” của PGS, TS. Nguyễn Văn Giang và ThS. Nguyễn Ngọc Ánh, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nêu 8 nội dung mới trong dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng. Đó là: Xây dựng Đảng về đạo đức; hoàn thiện và thực hiện nghiêm cơ chế kiểm soát quyền lực, ngăn ngừa sự lạm quyền; nghiên cứu thí điểm hợp nhất một số cơ quan Đảng và Nhà nước tương đồng về chức năng, nhiệm vụ; thực hiện chủ trương quản lý biên chế thống nhất trong toàn bộ hệ thống chính trị; đối mới phương thức cầm quyền của Đảng; ra nghị quyết phải thiết thực, ngắn gọn, tính đến cân đối các nguồn lực và điều kiện thực hiện; đặt công tác dân vận và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí thành 2 nhiệm vụ riêng để phù hợp với vị trí, vai trò, tính cấp bách của hai loại công tác này.

Chuyên mục Nghị quyết và cuộc sống, bài viết “Ở nơi đảng viên giúp nhau thoát nghèo” của Thành Sáng viết về kinh nghiệm của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Trà Vinh tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo thực hiện một cuộc vận động đảng viên đóng góp vốn giúp đảng viên thoát nghèo. Bài viết “Vinalines vững vàng vượt sóng” của Diệp Chi viết về kinh nghiệm và những chuyển biến tích cực của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, với những thăng trầm trong hơn 20 năm xây dựng và phát triển, từ một doanh nghiệp đứng trên bờ vực phá sản, giờ đây đã đẩy mạnh sản xuất - kinh doanh, trở thành điểm sáng trong thực hiện tái cơ cấu các doanh nghiệp nhà nước với nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả.

Chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giới thiệu bài viết Nửa thế kỷ với sự nghiệp “trồng người” của Bá Thắng, viết về Trường THPT A Nghĩa Hưng (huyện Nghĩa Hưng, Nam Định) luôn nâng cao chất lượng dạy và học, chăm lo giáo dục đạo đức để trở thành một trong những lá cờ đầu của Ngành Giáo dục ở Thành Nam. Bài viết “Học và làm theo Bác trên quê hương văn hiến” của Mai Anh viết về Đảng bộ và nhân dân Yên Mỹ luôn phát huy truyền thống vẻ vang của quê hương văn hiến, đồng tâm, hiệp lực, tận dụng thời cơ, chủ động khai thác tiềm năng thế mạnh, đưa Yên Mỹ trở thành điểm sáng về phát triển kinh tế - xã hội và thu hút đầu tư của tỉnh Hưng Yên.

Chuyên mục Nghiên cứu - Trao đổi, bài viết “Người lãnh đạo” và “người đày tớ” trong tư cách người đảng viên của Võ Kim Hoa khẳng định: Đảng với vai trò là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, bản thân Đảng và cán bộ, đảng viên của Đảng phải làm sao cho xứng đáng vừa là người lãnh đạo, vừa là người đày tớ thật trung thành của nhân dân. Đồng thời, tác giả nêu những nội dung cần trao đổi để hiểu sâu thêm về nội hàm “người lãnh đạo” và “người đày tớ” trong tư cách người đảng viên.

Chuyên mục Suy ngẫm về nghề tổ chức, bài viết “Công tác đảng viên trong nghề tổ chức” của tác giả Bùi Văn Tiếng, nguyên UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ Đà Nẵng là những chia sẻ của một người từng trực tiếp làm nghề tổ chức, kinh nghiệm ban tổ chức cấp uỷ tham gia vào tiến trình của công tác đảng viên qua 2 khâu chính: “gác cổng” cho Đảng về chính trị nội bộ và về tiêu chuẩn, thẩm quyền, trình tự thủ tục kết nạp đảng viên.

Chuyên mục Ý kiến đảng viên kỳ này có bài “Áp lực” của Vũ Lê, bình luận nhân sự kiện một số cán bộ trẻ tuổi được bầu nắm giữ các vị trí quan trọng ở các tỉnh, thành uỷ qua đại hội đảng bộ cấp tỉnh vừa qua là con các đồng chí cán bộ lãnh đạo cao cấp đang thu hút sự chú ý của dư luận xã hội với nhiều luồng ý kiến còn khác nhau.

Chuyên mục Đảng viên phấn đấu tốt, bài viết “Sống với khát khao được hiến dâng”, tác giả Bảo Yến giới thiệu chân dung của một cô giáo giành được nhiều yêu thương từ học trò; một tuổi trẻ tràn đầy nhiệt huyết với phong trào đoàn, đội; một trái tim thiện nguyện đang từng ngày cống hiến, sẻ chia với những cảnh đời khó khăn, bất hạnh. Đó là cô giáo Trần Thị Nhung, giáo viên tiếng Anh kiêm Tổng phụ trách đội Trường THCS Giáp Bát (Hà Nội).

Chuyên mục Sinh hoạt đảng, Nhà văn Ma Văn Kháng với bài viết “Đảng viên cao tuổi” chia sẻ quan niệm tuổi cao không đồng nghĩa với cố chấp, bảo thủ, tham quyền cố vị, coi thường lớp trẻ. Tuổi già, tuổi đảng cao là tuổi đáng để con cháu hàm ơn và kính trọng nên người có tuổi đời, tuổi đảng cao càng phải giữ gìn.

Chuyên mục Thông tin công tác xây dựng đảng, Tạp chí đăng tải nội dung “Tuyên dương các tập thể, cá nhân xuất sắc trong công tác xây dựng đảng” của tác giả Thuỷ Lê.

Kỷ niệm 98 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7-11-1917 - 7-11-2015), chuyên mục Quốc tế, Trần Thiết có bài viết “Đảng Cộng sản Liên bang Nga trong bối cảnh mới”. Đây là chính đảng lớn thứ hai sau đảng nước Nga thống nhất. Đảng Cộng sản Liên bang Nga đã và đang có địa vị chính trị quan trọng trong đời sống nước Nga hiện đại.

Chuyên mục Trả lời bạn đọc kỳ này giải đáp nhiều câu hỏi về: Bầu cử tại đại hội; công tác kết nạp đảng viên; nghiệp vụ công tác đảng viên; xét công nhận người hoạt động cách mạng…

Đọc Tạp chí Xây dựng Đảng in số tháng 11-2015, bạn đọc sẽ được cung cấp nhiều thông tin khái quát, những nhiệm vụ cụ thể, những kinh nghiệm thực tiễn về công tác tổ chức xây dựng đảng dưới góc nhìn chuyên ngành…

Bạn đọc có thể đặt mua Tạp chí Xây dựng Đảng tại hệ thống bưu điện trên toàn quốc hoặc liên hệ trực tiếp với Tạp chí, qua số điện thoại: 080.45356.

Xây dựng Đảng

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất