Giới thiệu nội dung Tạp chí Xây dựng Đảng in số 9-2015

Trang 1, Tạp chí trích lời  “Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về xây dựng bộ máy nhà nước”, giúp bạn đọc nắm được những tư tưởng của Bác về bộ máy nhà nước là gì; nguyên tắc hoạt động của bộ máy nhà nước; trách nhiệm và nghĩa vụ của cán bộ đang công tác trong bộ máy nhà nước. Theo Bác, để bộ máy nhà nước vững mạnh các cơ quan, mọi người phải giữ gìn kỷ luật, thực hành dân chủ, góp phần củng cố bộ máy nhà nước.

Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, Tạp chí có bài xã luận “Bản lĩnh và trí  tuệ Việt Nam” khẳng định truyền thống dân tộc và trí tuệ con người  đã làm nên bản lĩnh Việt Nam, làm nên thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám và được thể hiện sâu sắc trong bản Tuyên ngôn độc lập Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc trong ngày 2-9-1945. Trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam tiếp tục được phát huy trong giai đoạn hiện nay và thể hiện cụ thể trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng; trong công tác tổ chức cán bộ… Bài viết “Bài học của ngày đầu dựng nền dân chủ cộng hoà” của PGS. Trần Đình Huỳnh đã khắc họa dấu ấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập, lãnh đạo Nhà nước ta với những phẩm chất văn hóa khiêm, cương, nhu, nguồn gốc sức mạnh và động lực to lớn của cách mạng Việt Nam. Đây chính là bài học không chỉ của những ngày đầu dựng nền dân chủ cộng hòa, mà còn có tính thời sự trong suốt quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từ ba phẩm chất văn hóa đó, tác giả đã phân tích và rút ra những bài học kinh nghiệm rất có ý nghĩa khi toàn Đảng đang tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng.

Kỷ niệm 70 năm Ngày Nam Bộ kháng chiến (23-9-1945 - 23-9-2015), bài viết “Bài học về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân” của Đại tá, TS. Nguyễn Văn Bạo khẳng định tinh thần nồng nàn yêu nước, ý chí đấu tranh kiên cường, bất khuất của quân và dân miền Nam trong những ngày đầu kháng chiến chống thực dân Pháp đã tạo ra sức mạnh to lớn, những tiền đề quan trọng góp phần làm nên chiến thắng lừng lẫy của chiến dịch Hồ Chí Minh. Từ đó, tác giả đã rút ra bài học về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong công tác lãnh đạo của Đảng để thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới toàn diện đất nước trong giai đoạn hiện nay.

Với chủ đề trọng tâm về tổ chức bộ máy, bài viết “Mô hình tổng thể bộ máy Nhà nước trong Hiến pháp 2013” của Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội, PGS, TS. Lê Minh Thông đã nêu lên những nhận thức chung về tổng thể bộ máy nhà nước. Từ đó tác giả nêu và phân tích về nguyên tắc tổ chức và hoạt động cơ bản của bộ máy nhà nước; về đổi mới thẩm quyền, trách nhiệm và mối quan hệ giữa các thiết chế quyền lực trong tổ chức bộ máy nhà nước theo tinh thần của Hiến pháp 2013. Bài viết “Tinh giản biên chế trong các cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội” của Trần Việt Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Điều lệ, Ban Tổ chức Trung ương đã đánh giá khái quát những kết quả đạt được sau thời gian thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá X) về kiện toàn, sắp xếp các cơ quan đảng, định hướng sắp xếp, kiện toàn các cơ quan nhà nước, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Bài viết nêu ra những hạn chế cùng nguyên nhân của nó trong sắp xếp lại bộ máy các cơ quan này. Từ đó, tác giả đã đưa ra 4 giải pháp để tinh giản biên chế thực sự hiệu quả. Bài viết “Đổi mới, kiện toàn bộ máy và cải cách hành chính ở Quảng Ninh” của tác giả Đỗ Thị Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Quảng Ninh đã thẳng thắn nêu tình hình thực trạng cùng những khó khăn, hạn chế trong đổi mới, kiện toàn bộ máy và cải cách hành chính ở Quảng Ninh. Từ đó, tác giả đã phản ánh các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, cách làm qua thực hiện Đề án “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế” của Quảng Ninh. Đồng thời, tác giả rút ra những kinh nghiệm từ thực tiễn của địa phương mình. Đây cũng là kinh nghiệm tốt có tác dụng tham khảo, góp phần cùng các địa phương khác đổi mới, kiện toàn bộ máy và cải cách hành chính. Bài viết “Nghệ An thực hiện Đề án sắp xếp tổ chức cơ sở đảng” của Vũ Hồng Hào, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Nghệ An đã phản ánh những khó khăn, bất cập trước khi sắp xếp lại tổ chức cơ sở đảng. Từ đó, tác giả đã giới thiệu về mục tiêu, nguyên tắc, phương pháp sắp xếp và hiệu quả thiết thực của việc thực hiện đề án này. Bài viết “Cải cách hành chính trong công tác đảng viên ở Bắc Kạn” của Hà Việt là tiếng nói từ cơ sở về những khó khăn, thuận lợi, kết quả đạt được khi thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trong công tác phát triển đảng viên. Từ đó, tác giả nêu lên các giải pháp cần tập trung làm tốt công tác kết nạp đảng viên, nhất là ở vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trong thời gian tới. Bài viết “Nhìn lại cải cách thủ tục hành chính ở Đà Nẵng” của Bùi Văn Tiếng, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ Đà Nẵng đã nêu lên những kinh nghiệm của Đà Nẵng về cải cách thủ tục hành chính, được tóm tắt qua ba từ: công bằng, công khai, công bộc. Từ đó, tác giả phản ánh cách làm, kết quả đạt được của thành phố năng động, phát triển này.

Chuyên mục Tiến tới Đại hội XII của Đảng có bài viết “Từ đại hội đảng bộ cấp huyện và tương đương” của Nguyễn Văn Tùng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Điều lệ, Ban Tổ chức Trung ương đã tổng hợp về tình hình đại hội đảng bộ cấp huyện và tương đương trên toàn quốc. Bài viết đánh giá những kết quả đạt được theo các nội dung: Chuẩn bị và thảo luận báo cáo chính trị; công tác nhân sự và tiến hành bầu cử… Bài viết chỉ rõ khó khăn, hạn chế, nguyên nhân qua đại hội đảng bộ cấp huyện. Từ đó, rút ra một số vấn đề cần lưu ý để chuẩn bị tốt đại hội cấp tỉnh về các nội dung của đại hội; cách điều hành đại hội; tổ chức đại hội điểm và đại hội đại trà. Bài viết “Nghĩ về mối quan hệ Đảng - Dân” của Hồng Chương, tác giả đề cập tới một vấn đề hết sức quan trọng là mối quan hệ Đảng - Dân hiện nay. Tác giả nêu và phân tích nguyên nhân khách quan, chủ quan của những hạn chế, khuyết điểm cùng những biểu hiện của nó. Từ đó, tác giả đề xuất một số giải pháp để xây dựng mối quan hệ Đảng - Dân được tốt hơn.

Chuyên mục Nghị quyết và cuộc sống, bài viết “Hà Giang phát huy dân chủ ở nông thôn” của TS. Vũ Hồng Huy phản ánh kết quả khảo sát thực trạng về việc phát huy dân chủ ở nông thôn. Theo tác giả, bên cạnh những kết quả tốt thì việc phát huy dân chủ còn khó khăn, hạn chế như thực hành dân chủ thiếu nghiêm túc, gò ép, chiếu lệ… Tác giả đưa ra 5 giải pháp để phát huy tốt hơn dân chủ ở nông thôn Hà Giang. Bài viết“An Thạnh 1 về “đích”” của Tô Nài Não giới thiệu với bạn đọc 5 bài học kinh nghiệm về lãnh đạo, chỉ đạo, cách làm của cấp uỷ đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, nhân dân An Thạnh 1 để có được kết quả trong xây dựng nông thôn mới. Bài viết “Đảng bộ Công ty CP Ánh Dương Việt Nam (Vinasun): Khẳng định vai trò trong doanh nghiệp” của Thành Sáng đã phản ánh cách lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ Vinasun trong mọi hoạt động của doanh nghiệp. Qua đây khẳng định vai trò tích cực của tổ chức đảng, của đội ngũ cán bộ, đảng viên góp phần cùng doanh nghiệp phát triển.

Chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giới thiệu bài viết “Để Thủ đô luôn bừng sáng” của Bảo Yến, viết về những cán bộ, đảng viên, công nhân viên của Tổng Công ty Điện lực TP. Hà Nội đã luôn nỗ lực phấn đấu, thiết thực trong hành động, việc làm để học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Chuyên mục Nghiên cứu - Trao đổi, bài viết “Về tổ chức bộ máy đảng, đoàn thể hiện nay” của Hồng Văn đã nêu lên kết quả trong kiện toàn về tổ chức bộ máy đảng, đoàn thể hiện nay. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, có những hạn chế như: Bộ máy chưa tinh gọn, hệ thống quản lý tổ chức bộ máy của Đảng chưa thống nhất với quản lý thực hiện nhiệm vụ chính trị; bộ máy của các tổ chức chính trị - xã hội chất lượng hoạt động còn thấp… Tác giả đề xuất 6 phương hướng, biện pháp để nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức bộ máy đảng, đoàn thể hiện nay.

Chuyên mục Suy ngẫm về nghề tổ chức, bài viết "Niềm vui của một cán bộ tổ chức” của Nguyễn Hồng Chương là tâm sự về niềm vui của một người từng trực tiếp làm nghề tổ chức qua một câu chuyện về một người cán bộ nhiều năm gắn bó với nghề tổ chức, trung thực, tận tuỵ và bản lĩnh trong công việc nhưng khi về hưu, gặp khó khăn trong gia đình nên đã dao động, định xin ra khỏi Đảng. Trước sự khó khăn của đồng chí, tác giả bằng tình cảm, cái tâm của mình đã giúp người cán bộ đó vượt qua khó khăn trong cuộc sống, tiếp tục cống hiến cho tổ chức đảng… Qua đây, tác giả gửi đến bạn đọc, những người làm công tác tổ chức - cán bộ những điều nhắn nhủ, những kinh nghiệm, những mong muốn để người cán bộ tổ chức luôn xứng đáng với việc mình làm trong cuộc sống.

Chuyên mục Ý kiến đảng viên kỳ này có bài “Phòng, chống tham nhũng: Cần đồng bộ” của Đình Anh bày tỏ quan điểm của tác giả về cách phòng, chống tham nhũng sao cho có hiệu quả. Tác giả cũng bày tỏ mong muốn cần thay đổi cách làm, đổi mới phương thức phòng, chống, thu hồi tài sản, có chế tài xử lý tốt. Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Hình sự cần bổ sung, sửa đổi để phòng, chống tham nhũng có kết quả rõ rệt hơn…

Chuyên mục Đảng viên phấn đấu tốt, bài viết “Đường đến thành công” của Diệp Chi giới thiệu chân dung một đảng viên trẻ, một giám đốc chi nhánh lớn nhất của Tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel đã và đang tiếp tục cống hiến sức trẻ, dám nghĩ, dám làm, sáng tạo trong công việc để đưa chi nhánh phát triển và nâng cao đời sống của cán bộ, công nhân viên.

Chuyên mục Sinh hoạt đảng, bài “Hội chứng khiếu tố “mùa” đại hội” của Ma Văn Kháng phản ánh một hiện tượng coi bầu cử như một cơ hội để khiếu kiện, tố cáo khuyết điểm của người này, người nọ trong danh sách được ứng cử, đề cử. Từ đó, tác giả phê phán hiện tượng trên làm sai lệch mục đích của mỗi kỳ đại hội. Tác giả đề nghị cần phải chấn chỉnh ngay những hiện tượng này. Các đảng viên cần có tinh thần trách nhiệm cao, thái độ nghiêm túc, dám đấu tranh cái sai, bảo vệ cái đúng để đại hội lựa chọn được nhân tố ưu tú vào ban lãnh đạo.

Trong chuyên mục Thông tin công tác xây dựng đảng, Tạp thông tin về “Tạp chí Xây dựng Đảng: 50 năm ra số đầu và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì” của Bá Thắng. Tạp chí gửi “Lời cảm ơn” tới các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, các cơ quan, đơn vị, các cộng tác viên đã đến chúc mừng nhân kỷ niệm 50 năm Tạp chí Xây dựng Đảng ra số đầu. Thông tin về “Tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng đảng cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí” của Mai Anh.

Chuyên mục Quốc tế, bài viết “Các chính đảng ở Cộng hoà Liên bang Đức” của Đặng Khánh Chi đã tổng hợp về quá trình phát triển của các đảng chính trị ở Cộng hoà Liên bang Đức. Qua bài viết tác giả thông tin về mối quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Cộng hoà Liên bang Đức nhân kỷ niệm 40 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (23-9-1975 - 23-9-2015).

Chuyên mục Trả lời bạn đọc giải đáp nhiều câu hỏi về bầu cử tại đại hội; xét công nhận người hoạt động trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945…

Đọc Tạp chí Xây dựng Đảng in số tháng 9-2015, bạn đọc sẽ được cung cấp nhiều thông tin khái quát, những nhiệm vụ cụ thể, những kinh nghiệm trong thực tiễn về công tác tổ chức xây dựng đảng dưới góc nhìn chuyên ngành

Bạn đọc có thể đặt mua Tạp chí Xây dựng Đảng tại hệ thống bưu điện trên toàn quốc hoặc liên hệ trực tiếp với Tạp chí, qua số điện thoại: 080.45356. 

                                                                                                                                 Xây dựng Đảng

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất