Tăng cường tranh luận là nâng cao tính định hướng và hấp dẫn

… Một cảm nhận chung của tôi và mọi người là, Tạp chí Xây dựng Đảng ngày càng trưởng thành, có chất lượng tốt và có niềm tin đối với bạn đọc. Đây là tạp chí không thể thiếu đối với nhiều cán bộ và tổ chức đảng trong quá trình làm công tác tổ chức xây dựng đảng cũng như trong các hoạt động nghiệp vụ của công tác tổ chức. Như nhiều đại biểu đã khẳng định, Tạp chí đã giữ vững định hướng và từng bước nâng cao chất lượng. Đấy là một thành công. Chúng tôi trong thời gian qua đã cộng tác thường xuyên với Tạp chí, cũng có những đóng góp, tuy nhỏ bé nhưng tích cực về những vấn đề Tạp chí yêu cầu. Đây là nhiệm vụ của Tạp chí nhưng cũng là nhiệm vụ chung của các vụ chuyên đề. Chúng tôi cũng đã phối hợp với Tạp chí xuất bản sách, trả lời bạn đọc, viết những bài có tính chất chuyên sâu về những vấn đề mới để đăng trên Tạp chí. Trước khi đóng góp những ý kiến để tiếp tục nâng cao chất lượng Tạp chí, theo tôi có một số yêu cầu cộng tác của vụ đối với Tạp chí đề nghị các đồng chí quan tâm.

Một là, để chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Tạp chí cần phối hợp với các vụ chuyên đề đáp ứng những vấn đề bạn đọc đặt ra về quy trình, nguyên tắc, tổ chức đại hội, bầu cử. Hai là, xung quanh những vấn đề mới đặt ra về bổ sung, sửa đổi của Điều lệ Đảng, Hội nghị lần thứ 12, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X đã cho định hướng 11 vấn đề lớn để lấy ý kiến từ đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Lần này, tài liệu chỉ in 1 lần, lấy ý kiến từ chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đến cấp tỉnh. Đó là những vấn đề mở với 2, 3 phương án để lấy ý kiến tổ chức đảng, đảng viên đóng góp vào những nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng. Xung quanh những vấn đề mới ấy, vấn đề nào nảy sinh tranh luận, trao đổi từ cơ sở thì đề nghị Tạp chí chủ động phối hợp cùng trao đổi trên tạp chí. Chúng tôi sẽ tích cực tham gia. Phải khẳng định thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá X), cơ bản các tổ chức của hệ thống chính trị đã được sắp xếp lại một bước, chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác đã rõ ràng hơn. Về biên chế cán bộ, công chức, viên chức của hệ thống chính trị cần phải tiếp tục nghiên cứu tinh giản, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động.

Xung quanh câu hỏi: Làm thế nào để tiếp tục nâng cao chất lượng Tạp chí, từ góc độ suy nghĩ của cá nhân, tôi xin góp ý mấy vấn đề:

Thứ nhất, Tạp chí cần tiếp tục tăng cường tính tranh luận, đưa bạn đọc vào hoàn cảnh, tình huống có vấn đề; bằng cách chúng ta lật đi, lật lại vấn đề đang được quan tâm trong công tác tổ chức xây dựng đảng, tạo không khí tranh luận sôi nổi và dân chủ, thì sẽ tăng tính hấp dẫn lên nhiều. Trước đây chúng ta đã làm và đã tạo được tiền lệ tốt, đó là vấn đề có nên thành lập chi bộ quân sự, chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tự phê bình và phê bình... đã có nhiều tranh luận. Bây giờ cũng phải tăng cường tính tranh luận. Ví dụ, về chủ trương đại hội cơ sở bầu trực tiếp ban thường vụ, bí thư, phó bí thư. Mặt được và thuận của chủ trương này có nhiều, nhưng cũng đã bộc lộ mặt không thuận, mặt hạn chế đã diễn ra ở đại hội cơ sở. Các đồng chí đi khảo sát thực tế phải nêu vấn đề. Thực hiện chủ trương này tốt thì góp phần mở rộng dân chủ trong Đảng, phát huy quyền dân chủ trực tiếp của đảng viên, đại biểu đại hội trong việc bầu ra ban thường vụ, người đứng đầu cấp ủy một cách khách quan, chính xác. Nhưng trong bối cảnh hiện nay, nếu bầu trực tiếp bí thư, phó bí thư mà không có số dư, không có tranh cử thì còn hình thức. Nếu có cạnh tranh, có số dư để cho đại biểu lựa chọn thì rõ ràng đây là một cách thực hành dân chủ, mở rộng dân chủ trong Đảng. Vậy, phải phản biện như thế nào? Nên bầu trực tiếp ở những chỗ nào, có điều kiện không? Chứ không nên làm tràn lan. Đấy là vấn đề cần tranh luận. ở đây chưa nói đến việc đại hội phải qua 5, 6 lần bỏ phiếu, mất nhiều thời gian. Có nơi không còn thời gian để tham gia góp ý kiến vào dự thảo văn kiện của Trung ương và cấp ủy cấp trên trực tiếp.

Thứ hai, về tư liệu. Tạp chí cần chú ý đến cung cấp tư liệu, số liệu về công tác xây dựng đảng cho bạn đọc. Theo tôi, nếu Tạp chí chú ý đến công việc sưu tầm, thông tin về các tư liệu, số liệu này thì tác dụng rất lớn. Ví dụ, mỗi số tạp chí có một số tư liệu, số liệu về tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ… Nó có tính chất tư liệu đặc trưng, chỉ có ở Tạp chí Xây dựng Đảng. Bạn đọc, nếu như tôi, thì tôi sẽ phải lưu Tạp chí mãi để làm tư liệu phục vụ cho công việc của mình. Ví dụ, thống kê từng thời kỳ và hiện nay Đảng ta có bao nhiêu tổ chức cơ sở đảng? Đó là những tư liệu quý. Có thể là mỗi tháng một con số. Hoặc đến thời điểm này có bao nhiêu đảng viên. Tạp chí nên phối hợp với các vụ, đơn vị khai thác, vì không những chỉ để tuyên truyền mà dần dần biến thành tư liệu của hệ thống tổ chức xây dựng đảng, Tạp chí phải là một trong những trung tâm lưu trữ các tư liệu, số liệu này. Đồng thời, Tạp chí tiếp tục phát huy làm tốt việc sưu tầm, phổ biến các chuyên đề nghiên cứu tư tưởng Hồ chí Minh về công tác xây dựng đảng, hệ thống những quan điểm, lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin, của Đảng ta về xây dựng Đảng, cũng như những vấn đề lý luận mới ở trong nước và trên thế giới về xây dựng đảng cầm quyền.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất