Góp phần đưa Nghị quyết XI của Đảng vào cuộc sống
Học viện Chính trị  - Hành chính Khu vực III là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt, cán bộ lý luận chính trị của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện và sở, ban ngành trên địa bàn miền Trung, Tây Nguyên; là trung tâm nghiên cứu khoa học lý luận Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, nghiên cứu đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, nghiên cứu về khoa học chính trị.
Hiện nay, Học viện có 14 khoa và 13 đơn vị trực thuộc Ban Giám đốc với trên 300 cán bộ, công chức, viên chức; trong đó có gần ½ là cán bộ giảng dạy, nghiên cứu, 10 giảng viên cao cấp, 11 phó giáo sư, 30 tiến sỹ, 66 thạc sỹ (chưa kể 10 nghiên cứu sinh, 40 cao học đang theo học ở trong và ngoài nước).

Học viện với chức năng của mình là đơn vị có nhiều thuận lợi trong triển khai, quán triệt, tuyên truyền tinh thần, nội dung Nghị quyết XI đến đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Quán triệt tinh thần coi học tập và tuyên truyền Nghị quyết XI là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, tạo sự thống nhất ý chí và hành động trong Đảng bộ và sự đồng thuận trong toàn Học viện, tác động tích cực đến toàn khu vực miền Trung - Tây Nguyên, từ tháng 1 năm 2011, Ban Giám đốc Học viện đã lên kế hoạch mua Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XI, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; lên kế hoạch tọa đàm ở tất cả các khoa theo định hướng chung là “Vận dụng Nghị quyết XI của Đảng vào giảng dạy”. Mỗi khoa có kế hoạch cụ thể cho nội dung tọa đàm của mình phù hợp với chuyên môn đảm nhiệm, để chuẩn bị tốt cho cuộc Hội thảo trong toàn Học viện với chủ đề “Vận dụng Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI vào nghiên cứu, giảng dạy ở Học viện Chính trị - Hành chính Khu vực III”. Kế hoạch Tọa đàm sẽ thực hiện vào tháng 4, 5 năm 2011. Kế hoạch Hội thảo sẽ thực hiện vào tháng 6 năm 2011.
Ban Giám đốc Học viện yêu cầu nghiên cứu sâu các nội dung cơ bản, các điểm mới, cơ sở lý luận và thực tiễn của các quan điểm, giải pháp, từ đó liên hệ vào thực tế của khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Trên cơ sở học tập, thảo luận, nắm vững các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, trong quá trình triển khai Nghị quyết chú trọng việc đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch; uốn nắn những nhận thức lệch lạc; tăng cường phê bình và tự phê bình, phê phán các biểu hiện "tự diễn biến" trong nội bộ.
Học viện đã mời GS Lê Hữu Nghĩa, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X báo cáo cho toàn thể đảng viên, cán bộ, công nhân, viên chức và học viên về quá trình chuẩn bị, kết quả Đại hội và những điểm mới trong Nghị quyết XI. Kế hoạch cho tọa đàm và hội thảo đã được triển khai tới tất cả các cá nhân và đơn vị cơ sở. Mỗi cá nhân đã được Học viện cấp cho một bộ Văn kiện Đại hội XI và Điều lệ Đảng được thông qua tại Đại hội để làm tài liệu nghiên cứu.
Trước nay, sau mỗi kỳ đại hội Đảng, Học viện đều chủ động, tích cực triển khai thực hiện nghị quyết đại hội. Hiện Học viện đang tích cực xây dựng chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng phù hợp với điều kiện cụ thể của mình.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất