Quảng Nam đánh giá, rút kinh nghiệm công tác tổ chức đại hội điểm, đại hội thí điểm
Hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác tổ chức đại hội Đảng bộ xã Quế Bình và đại hội Đảng bộ xã Tam An.

Sau hai đại hội điểm, Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức hội nghị phân tích, đánh giá những ưu điểm và hạn chế đối với đại hội điểm và đại hội thí điểm cấp cơ sở để rút kinh nghiệm, nhằm chỉ đạo tốt hơn đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh.

Bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy Quảng Nam đã chọn Đảng bộ xã Quế Bình (huyện Hiệp Đức) tổ chức Đại hội Đảng bộ xã thí điểm với hình thức bầu trực tiếp bí thư, phó bí thư và Đảng bộ xã Tam An (huyện Phú Ninh) được chọn làm điểm đại hội đảng bộ xã.

Tổ công tác chỉ đạo đại hội điểm và tổ công tác chỉ đạo đại hội thí điểm của tỉnh đã phối hợp với Huyện ủy Phú Ninh, Huyện ủy Hiệp Đức chỉ đạo tổ chức đại hội thí điểm và đại hội điểm thành công. Đại hội đã phát huy quyền dân chủ trực tiếp của đảng viên; phát huy trí tuệ, đề cao ý thức trách nhiệm của toàn đảng vộ trong việc xây dựng, nâng cao chất lượng của cấp ủy, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, góp phần nâng cao chất lượng lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Việc điều hành của Đoàn chủ tịch cơ bản đúng chương trình, có sự phân công cụ thể, tất cả đều được chuẩn bị chu đáo bằng văn bản, trích dẫn các quy định hướng dẫn của Trung ương về nội dung công việc của người được phân công điều hành; các nội dung thực hiện khá tốt, đảm bảo dân chủ và đúng nguyên tắc. Các đồng chí được bầu vào Ban kiểm phiếu là những người có năng lực, kinh nghiệm kiểm phiếu và có sự phân công cụ thể, hướng dẫn thể lệ bầu cử; việc sử dụng phần mềm kiểm phiếu đảm bảo nhanh, chính xác, đúng quy định.

Qua thực tế chỉ đạo đại hội điểm và thí điểm cấp cơ sở tại xã Quế Bình và Tam An, các tổ công tác của tỉnh đã chỉ ra một số hạn chế như: Công tác điều hành của đoàn chủ tịch (trù bị và chính thức) chưa bám theo kịch bản, còn lúng túng trong lấy biểu quyết tình hình đảng viên dự đại hội, xin ý kiến đại hội về danh sách cấp ủy khóa mới do cấp ủy khóa cũ chuẩn bị; công tác chuẩn bị các loại phiếu tín nhiệm, phiếu bầu cử và biên bản chưa kịp thời. Ban kiểm phiếu thực hiện nhiệm vụ của có lúc còn lúng túng… Ý kiến phát biểu tại đại hội còn hạn chế, nhất là tham gia vào các chỉ tiêu và giải pháp thực hiện nhiệm kỳ tới.

Qua đại hội điểm, Tỉnh ủy Quang nam rút ra một số kinh nghiệm như sau: Việc chuẩn bị báo cáo chính trị trình đại hội cần bám sát nghị quyết của đại hội nhiệm kỳ trước để đánh giá sát, đúng quá trình thực hiện nghị quyết, báo cáo chính trị cần ngắn gọn, súc tích…; khắc phục sự trùng lặp với báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành.

Việc chuẩn bị dự thảo nghị quyết của đại hội phải được góp ý, thảo luận thật kỹ, đặc biệt là phần mục tiêu, phương hướng, giải pháp nhiệm kỳ tới.

Quá trình chuẩn bị nhân sự phải dân chủ, khách quan, đúng quy trình. Cùng với việc chuẩn bị nhân sự cấp ủy, cần chuẩn bị tốt nhân sự của ủy ban kiểm tra; trong đó lưu ý thực hiện tốt việc kiểm điểm cấp ủy hết nhiệm kỳ, xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại có liên quan đến nhân sự cấp ủy, ủy ban kiểm tra. Thực hiện nghiêm việc đánh giá cán bộ theo hướng dẫn của cấp trên trước khi làm nhân sự cụ thể. Xây dựng đề án nhân sự phải chú ý đến tiêu chuẩn, tỷ lệ cán bộ trẻ, nữ; có cơ cấu và số lượng hợp lý.

Sự điều hành của đoàn chủ tịch tại đại hội là hết sức quan trọng, quyết định sự thành công của đại hội, do đó, phải chuẩn bị thật kỹ, xây dựng kịch bản, cân đối thời gian, phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng, hợp lý cho các thành viên đoàn chủ tịch và cung cấp đầy đủ các tài liệu, văn bản liên quan đến nhiệm vụ được phân công. Việc điều hành công tác nhân sự cần chuẩn bị bằng văn bản với các phương án, tình huống có thể xảy ra, hết sức chặt chẽ; bám sát quy định để điều hành, tạo không khí dân chủ, đoàn kết tại đại hội...

Tổ công tác các huyện phải theo dõi, chỉ đạo sát sao, nắm rõ các nguyên tắc, thể lệ công tác bầu cử để hướng dẫn các xã tổ chức đại hội theo đúng quy trình…

Các đồng chí được bầu vào ban kiểm phiếu là những người có năng lực, kinh nghiệm kiểm phiếu và có sự phân công cụ thể, hướng dẫn thể lệ bầu cử; việc sử dụng phần mềm kiểm phiếu đảm bảo nhanh, chính xác, đúng quy định.

Tỉnh ủy Quảng Nam chỉ đạo tổ công tác chỉ đạo đại hội sớm hoàn chỉnh, công bố báo cáo kết quả, kinh nghiệm tổ chức đại hội điểm, đại hội thí điểm tại xã Quế Bình và Tam An để các đơn vị khác học tập, rút kinh nghiệm tổ chức thành công đại hội.

An Thăng

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất