Rút kinh nghiệm tổ chức đại hội điểm các đảng bộ cơ sở ở thành phố Thanh Hóa

Thành phố Thanh Hóa là trung tâm kinh tế - chính trị của tỉnh Thanh Hóa. Đảng bộ thành phố có 91 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc (37 tổ chức đảng xã, phường, 54 tổ chức đảng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp), với tổng số 18.914 đảng viên.

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Ban Thường vụ Thành ủy đã xây dựng kế hoạch số 82-KH/TU ngày 21 tháng 10 năm 2014 về chuẩn bị, tiến hành đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở và thành phố nhiệm kỳ 2015-2020; đồng thời tổ chức quán triệt Chỉ thị, Quy chế bầu cử trong Đảng, các văn bản hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh tới các cấp ủy đảng, đảng viên; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Để đại hội các đảng bộ, chi bộ cơ sở  đạt chất lượng, Ban Thường vụ Thành ủy đã thực hiện chủ trương bố trí, điều động, luân chuyển 1 trong 2 chức danh bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND xã, phường không phải người địa phương. Ban Tổ chức Thành ủy đã tham mưu cho ban thường vụ xây dựng phương án, lộ trình triển khai, phối hợp với các ban xây dựng đảng, các tổ công tác thực hiện đồng bộ nên đại bộ phận cán bộ, đảng viên đều thống nhất cao với chủ trương của Thành ủy. Đến nay, Đảng bộ thành phố đã bố trí 1 trong 2 chức danh cán bộ chủ chốt không phải người địa phương ở 18 đơn vị; 7 đơn vị đang tiếp tục thực hiện và 12 đơn vị dự kiến sau đại hội sẽ thực hiện điều động, luân chuyển. Ban Thường vụ Thành ủy đã chọn 3 đảng bộ là Đảng bộ phường Điện Biên, phường Đông Cương và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Môi trường và Công trình đô thị tiến hành đại hội điểm; đồng thời tập trung chỉ đạo các tổ công tác, các tiểu ban bám sát cơ sở, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị chuẩn bị, thực hiện tốt các quy trình đại hội.

Dự đại hội ở những đơn vị làm điểm có đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa, Ban Thường vụ Thành ủy và đại diện các đảng bộ trong thành phố. Sau đại hội từng đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy chủ trì họp rút kinh nghiệm để chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ cơ sở, chậm nhất ngày 10 tháng 4 năm 2015 đại hội xong và ngày 15 tháng 5 năm 2015 sẽ tổ chức Đại hội Đảng bộ thành phố (Đảng bộ Thành phố Thanh Hóa được chọn làm đơn vị đại hội điểm của tỉnh).

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Thành ủy, cả 3 đảng bộ tổ chức đại hội điểm đã hoàn thành nhiệm vụ, đạt yêu cầu đề ra: Đại hội đảng bộ nghiêm túc, bảo đảm thời gian (2 ngày). Công tác chuẩn bị, xây dựng báo cáo chính trị, xây dựng đề án nhân sự và tổ chức đại hội  bảo đảm yêu cầu. Việc thảo luận báo cáo chính trị và tham gia đóng góp các văn kiện của đảng bộ cấp trên được quan tâm, giành thời gian thỏa đáng để các đại biểu đại hội thảo luận kỹ. Công tác bầu cử được thực hiện nghiêm túc, tuân thủ theo Quy chế bầu cử trong Đảng và Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương. Cả 3 đảng bộ đại hội điểm, bầu cử ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư chỉ bầu 1 lần bảo đảm số lượng, cơ cấu bảo đảm, cấp ủy mới đạt trên 30% tổng số cấp ủy. Bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên bảo đảm tiêu chuẩn, số lượng. Công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội được thực hiện tốt. Đại hội đã để lại ấn tượng tốt đẹp, tạo sự chú ý và đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Tuy nhiên, qua đại hội điểm tại 3 đảng bộ vẫn còn một số điểm lưu ý: Cả 3 đảng bộ đều không có ứng cử và đề cử thêm ngoài danh sách đoàn chủ tịch đề cử tại đại hội do cấp ủy triệu tập đại hội chuẩn bị. Hai đảng bộ phường đều lúng túng trong công tác bầu cử. Do lựa chọn các thành viên ban kiểm phiếu một vài đồng chí chưa có kinh nghiệm, nên phần kiểm phiếu còn lúng túng, ảnh hưởng đến quá trình làm việc của ban kiểm phiếu và tiến độ thời gian hoàn thành.

Từ việc tổ chức đại hội điểm các đảng bộ cơ sở ở thành phố Thanh Hóa, rút ra những kinh nghiệm sau:

Một là, các cấp ủy đảng cần tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện thật tốt Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị, Quy chế bầu cử trong Đảng, các hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh tới các cấp ủy đảng và đảng viên. Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội phải lãnh đạo làm tốt công tác tư tưởng trong đảng bộ, chi bộ; tập trung xử lý, giải quyết những vấn đề tồn tại, nảy sinh, bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm. Đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội; phát động phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương.

Hai là, cấp ủy triệu tập đại hội tổ chức thực hiện tốt công tác chuẩn bị đại hội, từ xây dựng kế hoạch, báo cáo chính trị đến công tác nhân sự đại hội được thực hiện đúng quy trình, dân chủ, khách quan, theo quy định của Đảng, bảo đảm chất lượng, tính kế thừa, phát triển, có số lượng, cơ cấu trẻ, nữ, dân tộc hợp lý để lãnh đạo toàn diện. Các đồng chí được dự kiến giới thiệu tham gia cấp ủy phải đủ tiêu chuẩn tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ. Nơi nào cấp ủy, người đứng đầu quan tâm chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc thì ở đó đại hội được tổ chức đạt yêu cầu đề ra.

Ba là, việc điều động, luân chuyển, bố trí, sắp xếp cán bộ cần linh hoạt, sát thực tiễn. Đối với đảng bộ ổn định, nội bộ đoàn kết nhất trí cao thì luân chuyển cán bộ về trước đại hội. Những nơi nhạy cảm, khó khăn thì cấp ủy có thể xem xét thực hiện sau đại hội, nhằm ổn định tình hình, đồng thời không làm ảnh hưởng đến phong trào chung của địa phương, đơn vị.

Bốn là, việc điều hành của đoàn chủ tịch đại hội có vai trò đặc biệt  quan trọng, có tính chất quyết định tới thành công của đại hội. Các thành viên đoàn chủ tịch phải thực sự trí tuệ, bình tĩnh xử lý các tình huống trong đại hội. Việc bầu cử ban chấp hành và bầu đoàn đại biểu dự đại hội Đảng cấp trên phải tuân thủ đúng quy chế bầu cử trong Đảng.

Năm là, để báo cáo chính trị do ban chấp hành đảng bộ chuẩn bị bảo đảm chất lượng, cần phát huy dân chủ, trí tuệ, sáng tạo của các tầng lớp nhân dân trong việc tham gia, đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội. Nội dung báo cáo phải đánh giá đúng tình hình thực hiện nghị quyết của đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2010 - 2015 gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI về xây dựng Đảng và học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; đề ra mục tiêu, nhiệm vụ của đảng bộ trong nhiệm kỳ tới; đồng thời phải được thảo luận kỹ trong đại hội.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất