Chọn người xứng đáng

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 sắp tới là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng đối với đất nước, được tổ chức khi  Đại hội lần thứ XI của Đảng  kết thúc thắng lợi và tinh thần dân chủ của Đại hội đang lan toả trong xã hội. Sự nghiệp xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân và vì dân, cũng như mục tiêu xây dựng một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh đang đặt ra yêu cầu mới đối với tổ chức và hoạt động của Quốc hội, HĐND các cấp. Tổ chức thành công cuộc bầu cử lần này là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng và toàn dân ta.

Để lựa chọn, bầu ra được những người tài, đức đại diện xứng đáng cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới, có rất nhiều việc phải làm: Tuyên truyền, tổ chức, kiểm tra, giám sát, hiệp thương,… sao cho giải quyết thật tốt mối quan hệ giữa tự ứng cử với đề cử, giữa tiêu chuẩn với số lượng và cơ cấu, giữa số người trong Đảng, ngoài Đảng, giữa chuyên trách và không chuyên trách... Trong đó, quan trọng nhất là thực hành dân chủ.

Nhớ lại lần Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên của nước ta ngày 6-1-1946, đáp  lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Ngày mai, dân ta sẽ tự do lựa chọn và bầu ra những người xứng đáng thay mặt cho mình, và gánh vác việc nước… Ngày mai, mỗi người đều nên vui vẻ hưởng quyền lợi của một người dân độc lập, tự do”, hơn 90% tổng số cử tri đã đi bỏ phiếu trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn, nguy hiểm, đã chọn ra 333 đại biểu đại diện cho nước Việt Nam mới, dân chủ và tiến bộ.

Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp lần này thành công tốt đẹp, các cấp uỷ, tổ chức đảng cần có kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể, bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân. Lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác nhân sự, tổ chức hiệp thương, bảo đảm phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong ứng cử, đề cử, bầu cử đúng pháp luật, quy trình, hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng. Làm tốt công tác tuyên truyền để nâng cao trách nhiệm, tính tự giác, tích cực của nhân dân, sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo của công dân; ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng dân chủ, vi phạm pháp luật về bầu cử, chống mọi luận điệu xuyên tạc, hành động gây rối, phá hoại; giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình chuẩn bị và bầu cử.

Hy vọng, cuộc bầu cử vào 22-5 tới, nhân dân sẽ chọn ra những người xứng đáng nhất vào các cơ quan quyền lực ở trung ương và địa phương để gánh vác tốt nhất các nhiệm vụ được nhân dân uỷ thác. Quốc hội khoá XIII sẽ là một Quốc hội kế thừa và phát triển những giá trị dân chủ và pháp quyền, thể hiện bản chất tốt đẹp của xã hội ta.

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất