Bà Rịa - Vũng Tàu sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan đảng, nhà nước và các đoàn thể
Bà Rịa - Vũng Tàu đang từng ngày đổi mới

Trong những năm qua, Đảng bộ và các tổ chức chính quyền tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã thực hiện quyết liệt các giải pháp nhằm hiện thực hoá các nội dung chỉ đạo của Trung ương Đảng và Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, từng bước hiện đại; đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan đảng, kiện toàn bộ máy nhà nước, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, theo tinh thần Nghị quyết số 10-NQ/TW, Hội nghị Trung ương 7 (khóa VIII) ngày 16-8-1999, Kế hoạch số 02-KH/TW của Bộ Chính trị ngày 11-4-2007 và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa X). Đây được coi là nhiệm vụ chính trị quan trọng của Đảng bộ và các tổ chức chính quyền với mục tiêu kiện toàn tổ chức, nâng cao sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng, xây dựng bộ máy quản lý nhà nước tinh gọn về tổ chức, biên chế và hiệu quả trong quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, văn hoá, giáo dục, y tế…

Việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan đảng, nhà nước và các đoàn thể của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan tham mưu và điều hành khối Đảng và Nhà nước của tỉnh.

Triển khai thực hiện, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức quán triệt  quan điểm, chủ trương trong các văn kiện của Trung ương và Bộ Chính trị nhằm tạo thống nhất nhận thức trong đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh; xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện.

1. Kết quả đạt được

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xây dựng các chương trình hành động và ra nghị quyết chuyên đề về đổi mới và kiện toàn các cơ quan đảng, đoàn thể, các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương. Từng bước cụ thể hóa các văn bản pháp luật, các quy chế về mối quan hệ phối hợp giữa các ngành để lãnh đạo, quản lý trên tất cả các lĩnh vực ở địa phương. Coi trọng công tác sơ kết, tổng kết, lấy ý kiến rộng rãi ở các cấp, ngành, phù hợp với thực tiễn địa phương. Tăng cường chỉ đạo các cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh và các huyện, thị, thành ủy, các đảng ủy trực thuộc tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa VIII) và xây dựng đề án sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế của từng cơ quan, đơn vị.

Trên cơ sở đề án chung về sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế của các cơ quan đảng, nhà nước của tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Sở Nội vụ tiến hành tổng hợp, phân tích, đánh giá và tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực UBND tỉnh xây dựng thành hai đề án: “Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế các cơ quan khối Đảng, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện, thị, thành và 2 đảng ủy khối” và “Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, huyện, thị, thành  phố và các doanh nghiệp thuộc khối nhà nước”. Hai đề án đã được Hội đồng sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế của Trung ương cho ý kiến thẩm định và chỉ đạo thực hiện. Kết quả cụ thể:

Về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế

Từ năm 2008 đến nay, việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế khối đảng, đoàn thể của tỉnh từ 23 cơ quan, đơn vị sắp xếp còn 15 (gồm 8 cơ quan và 6 đoàn thể chính trị - xã hội), giảm  8 (4 cơ quan đảng, 4 hội quần chúng); về tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy từ 39 sắp xếp còn 15 tổ chức đảng cấp trên cơ sở trực thuộc Tỉnh ủy. Về biên chế, năm 2000 sắp xếp lại còn 972 trong tổng số 1.130 biên chế, giảm được 158, đạt 13,98%.

Đối với khối nhà nước: ở cấp tỉnh còn 25 cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh (trong đó có Ban quản lý các khu công nghiệp do Trung ương chuyển về). Ở cấp huyện, các phòng chuyên môn giảm xuống còn không quá 10 phòng, thị xã Bà Rịa không quá 11 phòng, thành phố Vũng Tàu không quá 12 phòng. Riêng huyện Côn Đảo không quá 8 phòng. Về biên chế, năm 2000 sắp xếp còn lại 12.958 trong tổng số 13.272 biên chế, giảm được 1.244 biên chế, đạt 9,74%.

Về đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan đảng, bộ máy nhà nước, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội

Đối với các cơ quan đảng, đoàn thể: Hiện nay tổ chức bộ máy toàn tỉnh còn 8 cơ quan đảng, 2 đảng ủy khối và 14 đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Tỉnh ủy; 4 ban cán sự đảng, 7 đảng đoàn. Tiến hành chuyển giao Đảng bộ Dầu khí về Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam năm 2009 trong khi vẫn giữ nguyên 6 đoàn thể chính trị - xã hội.

Quán triệt nội dung Quy định số 222-QĐ/TW ngày 05-5-2009 của Ban Bí thư Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cụ thể hóa bằng các quy định sát với thực tiễn của tỉnh (các quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các cơ quan đảng, đảng ủy khối, trường chính trị, báo địa phương). Về biên chế, hiện nay tỉnh đã thực hiện đủ số lượng biên chế được Trung ương phân bổ năm 2004 và số lượng biên chế được Trung ương giao bổ sung năm 2009 là 1.001 người.

Đối với các cơ quan nhà nước: Thực hiện Nghị định số 13 và số 14/2008/NĐ-CP của Chính phủ (tháng 4-2008) quy định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị, thành phố trực thuộc tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo hoàn thành việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND huyện, thị, thành phố theo nguyên tắc quản lý đa ngành, đa lĩnh vực nhằm tinh gọn bộ máy, khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lắp giữa các cơ quan hành chính nhà nước; về biên chế thực hiện đến nay là 21.763 biên chế.

Từ sau Hội nghị Trung ương 7 (khóa VIII) và Hội nghị Trung ương 4 (khóa X) đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy đảng, ban cán sự đảng, đoàn thể, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tập trung quyết liệt cho nhiệm vụ đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế; tiến hành rà soát chức năng, nhiệm vụ để điều chỉnh bổ sung phù hợp, khắc phục tình trạng trùng lắp, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ trong bộ máy. Sau sắp xếp và kiện toàn về tổ chức biên chế, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh cơ bản đã ổn định và đi vào hoạt động có hiệu quả, phát huy được chức năng, nhiệm vụ. Với số lượng biên chế bảo đảm tinh gọn, hoạt động có chất lượng, hiệu quả hơn. Việc giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ lãnh đạo, cán bộ, công chức ở các cơ quan, đơn vị do hợp nhất, sáp nhập được Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm chỉ đạo giải quyết hợp lý, bảo lưu các chế độ, quyền lợi theo quy định. Do vậy sau sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế, hầu hết cán bộ, công chức đều có ý thức chấp hành tốt sự phân công của tổ chức.

2. Phương hướng và giải pháp thời gian tới

Trên cơ sở kinh nghiệm được rút ra, thời gian tới Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai các biện pháp tiếp tục đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan đảng, bộ máy nhà nước, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Cụ thể:

- Tăng cường phổ biến, nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị về sự cần thiết trong thực hiện nghị quyết của Trung ương và Đảng bộ tỉnh về đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan đảng, bộ máy nhà nước, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

- Tập trung chỉ đạo từng cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị xây dựng chương trình hành động thực hiện đổi mới và kiện toàn tổ chức bộ máy và biên chế một cách cụ thể, thiết thực, xác định rõ những công việc phải triển khai, trách nhiệm cơ quan chủ trì và thời gian thực hiện.

- Các cơ quan chức năng làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy các cấp về định hướng tiếp tục đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan đảng, nhà nước và các đoàn thể chính trị - xã hội ở địa phương và đề xuất các giải pháp tổ chức thực hiện.

- Coi trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị gắn liền với thực hiện tốt chính sách cán bộ, đây là vấn đề cần được quan tâm thường xuyên của cấp ủy đảng và chính quyền các cấp, các ngành.

- Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện nghị quyết của Trung ương và của Đảng bộ tỉnh về đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan đảng, nhà nước và các đoàn thể chính trị - xã hội.                                     

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất