Xây dựng tổ chức đảng trong doanh nghiệp ở Yên Bái

Ngày 18-3-2011, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái đã ban hành Quyết định số 129-QĐ/TU về việc thành lập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh. Đảng bộ Khối có chức năng lãnh đạo các tổ chức đảng trong Khối phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh, xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch vững mạnh, tham mưu với tỉnh uỷ đề ra các giải pháp phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong doanh nghiệp. Ngày đầu mới thành lập, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh có 58 tổ chức cơ sở đảng gồm 30 đảng bộ, 28 chi bộ và 145 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, đến nay đã tăng lên 60 tổ chức cơ sở đảng. Các chi, đảng bộ trong doanh nghiệp được phân theo 4 lĩnh vực: Công nghiệp, xây dựng cơ bản; nông, lâm nghiệp; thương mại, dịch vụ và ngân hàng.

         

          Lễ công bố Quyết định thành lập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái

Năm 2011, tổng doanh thu của các doanh nghiệp trực thuộc Đảng bộ đạt trên 19.600 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước 156 tỷ đồng, tăng gần 9%. Các doanh nghiệp trong Khối đã giải quyết việc làm cho trên 11.000 lao động với mức thu nhập bình quân 3,2 triệu đồng/người /tháng, góp phần nâng cao đời sống, đảm bảo an sinh xã hội. Hầu hết các doanh nghiệp đều đạt và vượt mức chỉ tiêu kế hoạch đề ra, nhiều doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có hiệu quả như Công ty cổ phần Dược Yên Bái, doanh thu 124 tỷ đồng, Công ty cổ phần Nông lâm sản thực phẩm Yên Bái, doanh thu 235 tỷ đồng…

Các tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các đoàn thể chính trị chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người lao động. Chất lượng hoạt động, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên. Một số hạn chế, yếu kém ở các tổ chức cơ sở đảng đã được tập trung giải quyết, kịp thời kiện toàn các cấp uỷ đảng. Công tác phát triển đảng và đảng viên được quan tâm, trong năm 2011 đã kết nạp 66 đảng viên và thành lập thêm 2 tổ chức cơ sở đảng. Công tác kiểm tra, giám sát được cấp uỷ các cấp quan tâm, góp phần giữ vững kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Vị trí, vai trò tiền phong gương mẫu của đảng viên được phát huy, trở thành lực lượng nòng cốt trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, đóng góp nhiều công sức, trí tuệ vào quá trình xây dựng và phát triển doanh nghiệp. Kết quả xếp loại tổ chức cơ sở đảng năm 2011, Đảng bộ Khối có 71% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, trong đó gần 27% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, tiêu biểu.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số doanh nghiệp chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng cũng như nội dung và phương thức lãnh đạo của đảng bộ cơ sở; một số tổ chức đảng chưa thể hiện hết vai trò, vị trí hạt nhân chính trị trong doanh nghiệp. Đội ngũ cấp uỷ đảng trong doanh nghiệp phần lớn là kiêm nhiệm, chưa dành nhiều thời gian để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Sự phối hợp giữa cấp uỷ đảng với lãnh đạo doanh nghiệp trong việc định hướng hoạt động, xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh còn thiếu sự đồng bộ, nhịp nhàng. Công tác phát triển đảng viên, công tác triển khai học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chấp hành pháp luật ở một số tổ chức cơ sở đảng chưa được quan tâm thường xuyên.

Trong thời gian tới, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái chú trọng xây dựng Đảng bộ Khối trong sạch, vững mạnh; nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng trong các doanh nghiệp; tạo sự chuyển biến rõ rệt về chất lượng hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở đảng. Tiếp tục mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên; tạo ra các phong trào thi đua yêu nước, lao động sản xuất giỏi gắn với phát triển văn hoá, xã hội; đảm bảo quốc phòng an ninh nhằm xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái tiếp tục thực hiện một số giải pháp sau:

Một là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của tổ chức đảng trong doanh nghiệp, nhất là đối với các doanh nghiệp tư nhân. Chú trọng việc tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, người lao động thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Tập trung làm thay đổi nhận thức trong giới chủ doanh nghiệp về vị trí, vai trò của tổ chức đảng trong doanh nghiệp thời kỳ hội nhập, tạo điều kiện để tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp hoạt động thuận lợi.

Hai là, các cấp uỷ cơ sở không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, đồng thời cùng các chủ doanh nghiệp lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công nhân và người lao động thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, chăm lo đời sống mọi mặt của người lao động. Chú trọng tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ trình độ, năng lực, uy tín để sẵn sàng đảm đương tốt các vị trí lãnh đạo chủ chốt trong doanh nghiệp.

Ba là, đổi mới hình thức và nội dung sinh hoạt đảng của các chi bộ, đảng bộ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, củng cố sự đoàn kết nhất trí, tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức sinh hoạt đảng; thường xuyên tự phê bình và phê bình để mỗi đảng viên thực sự là tấm gương đi đầu trong các phong trào lao động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp.

Bốn là, cấp uỷ cấp trên cần thường xuyên phân công các cấp uỷ viên theo dõi, giúp đỡ chi, đảng bộ trong doanh nghiệp triển khai có hiệu quả các chương trình công tác. Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng và đảng viên nhằm sớm phát hiện, xử lý kịp thời những biểu hiện vi phạm.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất