Đảng bộ Cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam quán triệt Quy định số 102-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn coi trọng vai trò, vị trí và khẳng định tầm quan trọng của công tác dân vận, thể hiện xuyên suốt và thống nhất từ cương lĩnh chính trị, văn kiện đại hội, các nghị quyết chuyên đề của Trung ương, quy chế, quy định… cùng sự vận dụng phù hợp theo từng thời kỳ.

Năm 2018 với chủ đề “Năm dân vận chính quyền”, công tác dân vận tiếp tục tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tham mưu cho Trung ương và các cấp ủy lãnh đạo thực hiện công tác dân vận theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân.

Khối cơ quan Trung ương, trong đó có BHXH Việt Nam, cần tập trung nâng cao nhận thức, xác định rõ vai trò, trách nhiệm của lực lượng tham gia công tác dân vận (các cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, ban chấp hành các đoàn thể, cán bộ, đảng viên, CCVC, đoàn viên, hội viên, NLĐ…), trong đó đặc biệt đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đoàn thể.

Đồng thời, chú trọng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; CCHC, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và chất lượng tham mưu chủ trương, chính sách hợp lòng dân. Sửa đổi lối làm việc theo hướng dân chủ hóa, công khai hoá, nêu cao đạo đức công vụ, chống quan liêu, hách dịch, cửa quyền, sách nhiễu nhân dân. “Cách làm dân vận khéo là trong vận động, thuyết phục cần hạn chế dùng chữ “cấm”, mà chỉ là "nên" hoặc "không nên"; tìm ra được các mô hình hay, phù hợp trong công tác dân vận, từ đó lan rộng ở đơn vị, cộng đồng”- đồng chí Bùi Minh Quang chia sẻ.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng được nghe quán triệt Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Trong đó, tập trung vào những điểm mới so với Quy định số 181-QĐ/TW, như: Khi xem xét xử lý kỷ luật đối với đảng viên vi phạm còn căn cứ vào hậu quả hành vi sai phạm mà đảng viên gây ra; mở rộng phạm vi trách nhiệm trong trường hợp xử lý kỷ luật oan sai; không luân chuyển đảng viên đang bị xem xét thi hành kỷ luật; quy định về thời hiệu xử lý kỷ luật; bãi bỏ trường hợp chủ động chấm dứt hành vi vi phạm là tình tiết giảm nhẹ khi xử lý kỷ luật; sửa đổi các quy định về tăng nặng trách nhiệm xử lý kỷ luật; giải thích rõ thế nào là trường hợp biết rõ về quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước mà vẫn thực hiện được xem là cố ý vi phạm…

Phạm Chính

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất