Đảng bộ huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội: Coi trọng công tác xây dựng Đảng

Với nhiều cách làm sáng tạo, đổi mới có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những việc khó, việc mới, những kết quả tích cực trong công tác xây dựng Đảng ở Chương Mỹ đã góp phần tạo sự đồng thuận, thống nhất về ý chí và hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh, làm nền tảng để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên: Nhiều giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng

Tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở. Nhận thức rõ vai trò quan trọng của tổ chức cơ sở đảng, thời gian qua, Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên đã có nhiều giải pháp để xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Đảng bộ Công ty Cao su Chư Mom Ray khẳng định vai trò lãnh đạo doanh nghiệp

Đảng bộ Công ty Cao su Chư Mom Ray đổi mới phương thức lãnh đạo, khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của Ðảng trong doanh nghiệp, coi đó là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt nhằm phát triển sản xuất, kinh doanh, hoàn thành nhiệm vụ chính trị trên khu vực biên giới Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum.

Để phát triển nhanh tổ chức đảng trong các khu nhà chung cư ở TP. Hồ Chí Minh

Thời gian qua, nhiều chi bộ chung cư tại TP. Hồ Chí Minh được thành lập và từng bước hoàn thiện hệ thống tổ chức chính trị - xã hội trong chung cư. Hoạt động của chi bộ khu chung cư đã mang lại nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, thực tiễn hoạt động của chi bộ khu chung cư cũng đặt ra nhiều khó khăn, vướng mắc cần được tháo gỡ.

Bình Định xây dựng mô hình “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt”

Nhằm nâng cao nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16-6-2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Định đã ban hành Hướng dẫn số 12-HD/BTCTU, ngày 14-4-2023 về xây dựng mô hình “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt”.

Lào Cai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Nhận thức rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trong những năm qua, bằng nhiều cách làm mới, sáng tạo, Tỉnh ủy Lào Cai đã tập trung lãnh đạo các cấp ủy chỉ đạo tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh nâng cao chất lượng sinh hoạt và đạt nhiều kết quả tích cực.

Xuân phương Nam

Một mùa xuân mới đã về, khép lại một năm nỗ lực phấn đấu thực hiện nhiệm vụ được giao của những người làm công tác tổ chức xây dựng Đảng khu vực phía Nam. Năm 2022, với phương châm đổi mới, sáng tạo, ban tổ chức cấp ủy các cấp 22 tỉnh, thành phố từ Ninh Thuận trở vào đã hoàn thành khối lượng lớn công việc, nâng chất nhiều lĩnh vực công tác, góp phần đưa công tác tổ chức xây dựng Đảng đi vào chiều sâu. Trong niềm vui xuân mới, các tỉnh ủy, thành ủy trong khu vực đã xây dựng kế hoạch, đề ra những nhiệm vụ trọng tâm và triển khai đồng bộ ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm, tạo nên sức bật mới - sức bật mùa xuân.

Đảng bộ huyện Vĩnh Bảo (TP. Hải Phòng) sâu sát, sáng tạo, quyết liệt

Năm 2022, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND, sự phối hợp giúp đỡ của các sở, ban, ngành TP. Hải Phòng, sự đoàn kết, thống nhất, sáng tạo, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng bộ, chính quyền, sự nỗ lực, cố gắng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và sự tin tưởng, đồng thuận và ủng hộ của cán bộ đảng viên và nhân dân, Đảng bộ huyện Vĩnh Bảo đã đạt được kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn nhận diện, đấu tranh, phòng ngừa các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

Để kịp thời nhận diện, đấu tranh, phòng ngừa các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, thời gian qua, BTV Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp để quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ, chiến sỹ, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, ngăn chặn, xử lý các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ với một số mô hình.

Một số giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại Đảng bộ Học viện Tài chính

Thời gian qua, Đảng ủy Học viện Tài chính đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn của Đảng về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tuy nhiên, chất lượng sinh hoạt chi bộ tại Đảng bộ Học viện vẫn còn những hạn chế nhất định, chưa phát huy tối đa sức mạnh của tập thể chi bộ và đảng viên, nền nếp sinh hoạt chi bộ chưa đi vào chiều sâu, nội dung và hình thức sinh hoạt chi bộ còn hạn chế… Trên cơ sở tổng kết thực tiễn, Đảng ủy trường đã chỉ ra những ưu điểm và hạn chế trong chất lượng sinh hoạt chi bộ tại Đảng bộ Học viện Tài chính, qua đó đưa ra một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại Đảng bộ Học viện thời gian tới.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất