Công tác xây dựng đảng ở Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Bắc Ninh
Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bắc Ninh: Biểu dương các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Các cấp ủy đảng từ Khối đến cơ sở luôn nắm vững Điều lệ Đảng quy định, các văn bản hướng dẫn của Trung ương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, từ đó, xây dựng chương trình hành động triển khai thực hiện nhiệm vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức.

Đảng ủy Khối chú trọng chỉ đạo việc đổi mới nội dung, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Thường xuyên quan tâm giáo dục Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và các quan điểm, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Kịp thời nắm bắt tư tưởng cán bộ, đảng viên, dư luận xã hội, những vấn đề phức tạp nảy sinh để định hướng công tác và có biện pháp giáo dục chính trị, tư tưởng phù hợp. Công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trong khối được cấp ủy các cấp quan tâm chỉ đạo. Đảng bộ luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị cho đội ngũ đảng viên. Công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo dục lý luận chính trị thường xuyên được đổi mới cả về nội dung và phương thức. Hằng năm Đảng ủy Khối mở từ 3 đến 4 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho các quần chúng ưu tú, và 2 đến 3 lớp bồi dưỡng đảng viên mới. Đồng thời Đảng ủy cũng thường xuyên phối hợp với Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ mở các lớp trung cấp lý luận chính trị, nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đảng viên. Hiện nay, Đảng bộ có 98% đảng viên có trình độ văn hóa THPT; về trình độ chuyên môn: sơ cấp chiếm tỷ lệ 2,1%; trung cấp chiếm 8,9%, cao đẳng, đại học 68%, trên đại học 21%. Về trình độ lý luận chính trị trung cấp, cao cấp và cử nhân chiếm 59%. Đây là nguồn lực chất lượng cao để làm tốt công tác tham mưu cho sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trên các lĩnh vực công tác cũng như góp phần vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ của các cơ quan trong Đảng bộ Khối.

Đảng bộ Khối CCQ tỉnh Bắc Ninh đã triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện đồng bộ Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về công tác xây dựng đảng hiện nay” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 4-5-2011 của Bộ Chính trị, đã góp phần không nhỏ vào công tác xây dựng đảng trong sạch vững mạnh tại cơ sở. Đảng ủy đã tập trung chỉ đạo các cấp ủy cơ sở phối hợp với lãnh đạo các ngành, cơ quan, đơn vị giải quyết các nhóm vấn đề tư tưởng, đạo đức gây bức xúc trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã lan tỏa trong toàn Đảng bộ và bước đầu có sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động. Đã có nhiều cách làm hay, nhiều việc làm tốt, nhiều mô hình được nhân rộng góp phần nâng cao ý thức tự giác trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng từng TCCSĐ và Đảng bộ Khối đạt trong sạch vững mạnh.

Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ, chất lượng đảng viên, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã ra các nghị quyết chuyên đề sát với tình hình, nhiệm vụ thực tiễn của Đảng bộ, qua đó đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng đảng ngay từ cơ sở. Nền nếp sinh hoạt đảng được duy trì, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình, nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là của cán bộ chủ chốt. Đảng bộ Khối luôn quan tâm tới công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ, nhất là góp ý kiến vào xây dựng quy hoạch, đánh giá, bố trí, sử dụng và thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ. Coi trọng xây dựng đội ngũ cấp ủy, các ban chuyên môn, cán bộ chuyên trách và phát huy vai trò của các đoàn thể chính trị, tổ chức xã hội trong công tác xây dựng đảng. Thường xuyên chăm lo xây dựng và củng cố khối đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, trước hết là trong cấp ủy. Đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong việc xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị, quy chế phối hợp giữa cấp ủy đảng với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị. Đảng bộ rất coi trọng công tác phát triển đảng viên, từ năm 2011 đến nay, bình quân mỗi năm kết nạp trên 140 đảng viên mới. Bên cạnh đó, Đảng bộ luôn chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo đảng viên.

Nhờ thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng đảng, hằng năm, Đảng bộ có từ 85-89% TCCSĐ đạt trong sạch vững mạnh, 82-85% đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhiều năm nay Đảng bộ không có TCCSĐ yếu kém. Đảng bộ khối nhiều năm được Tỉnh ủy công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Đặc biệt, năm 2010 được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba. Năm 2008 và 2012 được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua.

Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, Đảng bộ Khối CCQ tỉnh Bắc Ninh không ngừng phấn đấu, hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ được giao. Cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối đã làm tốt công tác tham mưu, giúp việc cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong công tác xây dựng đảng, góp phần đẩy mạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Phát huy truyền thống 60 năm qua, thời gian tới Đảng bộ Khối CCQ tỉnh Bắc Ninh xác định tập trung thực hiện tốt các biện pháp chủ yếu sau:

Một là, đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; coi trọng giáo dục Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Qua đó nhằm nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, đẩy lùi các biểu hiện chủ nghĩa cá nhân, suy thoái về đạo đức lối sống cùng các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ đảng viên.

Hai là, tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCSĐ; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trí tuệ, phẩm chất đạo đức cách mạng, có ý thức tổ chức kỷ luật, thực sự tiền phong gương mẫu, đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao. Thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách; chú trọng nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình.

Ba là, chú trọng công tác đào tạo, bồi dượng đội ngũ cán bộ, đảng viên nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị và trình độ chuyên môn. Đồng thời thường xuyên quan tâm công tác giáo dục, quản lý, rèn luyện đội ngũ đảng viên, động viên đội ngũ cán bộ, đảng viên nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.

Bốn là, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, dân vận và lãnh đạo các đoàn thể; tiếp tục kiện toàn tổ chức của cấp ủy các cấp, xây dựng cơ quan Đảng ủy Khối CCQ tỉnh thực sự vững mạnh, đủ sức làm tham mưu giúp Đảng ủy Khối thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất