Kinh nghiệm kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm ở Thanh Hoá
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hoá tổ chức kỷ niệm Ngày thành lập Ngành Kiểm tra Đảng
Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá có 35 đảng bộ trực thuộc, trong đó 24 đảng bộ huyện, 2 đảng bộ thị xã, 1 đảng bộ thành phố và 8 đảng bộ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Toàn tỉnh có 198.155 đảng viên, sinh hoạt ở 1.719 tổ chức cơ sở đảng… Từ năm 2006 đến nay, UBKT các cấp trong tỉnh đã kiểm tra 1.096 lượt tổ chức đảng khi có DHVP, phát hiện 317 tổ chức đảng có vi phạm, 122 tổ chức đảng phải thi hành kỷ luật và đã thi hành kỷ luật 107 tổ chức đảng. Trong đó, UBKT Tỉnh ủy Thanh Hóa đã kiểm tra 9 tổ chức đảng cấp dưới khi có DHVP, chiếm tỷ lệ 0,84% so với tổng số tổ chức đảng được kiểm tra trong toàn tỉnh.

Khi kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới khi có DHVP cho thấy các vi phạm như sau: 0,57% vi phạm chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; 0,16% vi phạm thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; 0,26% vi phạm việc ra quyết định và tổ chức thực hiện quyết định của cấp mình và cấp trên; 0,33% thiếu trách nhiệm để xảy ra vi phạm trong đơn vị.


Qua thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới khi có DHVP nhiều nơi đã làm rõ đúng, sai, giúp cho tổ chức đảng có thẩm quyền kết luận về những sai phạm và xem xét trách nhiệm, xử lý kỷ luật đối với tổ chức đảng vi phạm; nhiều trường hợp chuyển cơ quan pháp luật điều tra xử lý; ngăn chặn kịp thời nhiều khuyết điểm, sai phạm của tổ chức đảng; góp phần phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thu hồi cho ngân sách một lượng lớn tiền và tài sản. Kết quả kiểm tra đã góp phần xây dựng tổ chức đảng, chính quyền, các tổ chức khác trọng hệ thống chính tri, đơn vị lực lượng vũ trang, tổ chức kinh tế của nhà nước ở những nơi được kiểm tra trong sạch, vững mạnh, cán bộ được kiện toàn, nội bộ đoàn kết.

Bên cạnh những chuyển biến và kết quả đạt được, công tác kiểm tra của UBKT Tỉnh ủy Thanh Hoá vẫn bộc lộ những khuyết điểm, yếu kém như cán bộ kiểm tra lúng túng, bị động cả về nhận thức và tổ chức thực hiện; việc xác định đối tượng, nội dung kiểm tra còn thiếu cụ thể, chưa kịp thời, hiệu quả kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới khi có DHVP còn thấp...

Từ thực tiễn hoạt động của UBKT Tỉnh ủy trong thời gian qua, để tiếp tục làm tốt công tác kiểm tra tổ chức đảng khi có DHVP, có thể rút ra một số kinh nghiệm bước đầu sau:

Thứ nhất, cấp uỷ đảng và UBKT Tỉnh uỷ, cán bộ, đảng viên phải quán triệt sâu sắc và nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò, tác dụng của công tác kiểm tra tổ chức đảng khi có DHVP. Từ đó, đề cao tinh thần trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt kiểm tra tổ chức đảng khi có DHVP. Phải có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện kiểm tra tổ chức đảng khi có DHVP của cấp uỷ mà thường xuyên, trực tiếp là ban thường vụ, thường trực cấp uỷ là nhân tố quan trong đảm bảo nâng cao chất lượng và hiệu quả trong công tác kiểm tra tổ chức đảng khi có DHVP.

Thứ hai, việc phát hiện, kiểm tra khi có DHVP phải có phương pháp tiếp cận hết sức khoa học, nhanh nhạy, bảo đảm kịp thời nhằm khai thác thông tin theo mục đích cuộc kiểm tra. Quá trình khai thác thông tin cần lựa chọn những đối tượng tích cực, thậm chí cả những đối tượng được coi là tiêu cực, bất mãn, làm tốt công tác tư tưởng tạo niềm tin cho họ để họ nêu cao trách nhiệm nhiệt tình cung cấp thông tin.

Thứ ba, UBKT các cấp và đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra của Đảng cần xác định quyết tâm trong quá trình chỉ đạo và thực hiện, không thụ động mà phải chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra ngay từ khi có những biểu hiện không bình thường của đảng viên và tổ chức đảng. Muốn vậy đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra phải sâu sát cơ sở, tập hợp, phân tích thông tin từ nhiều kênh để kịp thời phát hiện DHVP.

Thứ tư, xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ gắn với phát huy vai trò quần chúng tham gia xây dựng Đảng. Hiện thực hóa quy chế dân chủ gắn với phát huy tính tích cực chính trị của quần chúng nhân dân tham gia xây dựng Đảng. Mặt khác, thực hiện tốt quy chế dân chủ là điều kiện để thực hiện có hiệu quả phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra". Tạo môi trường dân chủ, minh bạch để quần chúng tham gia giám sát các hoạt động của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là về phẩm chất đạo đức, lối sống và kịp thời phản ánh về các DHVP của đảng viên cho tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất