Đảng bộ huyện Tủa Chùa (Điện Biên) lãnh đạo công tác phát triển đảng viên
Một buổi sinh hoạt của đảng viên ở Đảng bộ xã Lao Xả Phình, huyện Tủa Chùa (Điện Biên).

Thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TU ngày 3-7-2012 của Tỉnh ủy Điện Biên về “Xây dựng, củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ đảng, giai đoạn 2012-2015”, Huyện ủy Tủa Chùa đã tập trung chỉ đạo đảng bộ các xã còn thôn, bản chưa có tổ chức đảng và đảng viên quan tâm công tác phát triển đảng viên.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã giao nhiệm vụ cho các đồng chí huyện ủy viên phối hợp với các ngành chức năng của huyện giúp đỡ các xã khó khăn; cử cán bộ làm công tác đảng xuống trực tiếp thôn, bản hướng dẫn các thủ tục kết nạp đảng viên đảm bảo yêu cầu, tiêu chuẩn, quy định của Trung ương, của tỉnh, đồng thời phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.

Đảng bộ các xã có thôn bản chưa có tổ chức đảng, đảng viên đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các chi bộ, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội xác định làm rõ nguyên nhân của những yếu kém trong công tác phát triển đảng viên, tìm ra những giải pháp cụ thể phát hiện và bồi dưỡng quần chúng ưu tú để tạo nguồn kết nạp Đảng. Đồng chí Đào Hồng Lĩnh, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Tủa Chùa, người trực tiếp giúp đỡ xã Lao Xả Phình cho biết: “Do những thôn, bản này đều nằm ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, trình độ dân trí cũng như nhận thức của người dân còn nhiều hạn chế, phần lớn các tổ chức đoàn thể ở các thôn, bản này đều yếu, vì vậy việc phát hiện, tạo nguồn bồi dưỡng kết nạp đảng gặp rất nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, trình độ văn hóa của một số đối tượng chưa đạt chuẩn theo quy định, việc xác minh lý lịch cho các đối tượng kết nạp Đảng còn những vướng mắc vì có những trường hợp là người dân tộc Mông, Xạ Phang (Hoa) ở các tỉnh khác di cư vào huyện hoặc nhân thân có yếu tố nước ngoài...".

Đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ huyện còn 3 thôn, bản và trạm y tế chưa có đảng viên, đến nay, 100% các thôn, bản và trạm y tế trên địa bàn huyện đều đã có đảng viên. Tuy nhiên, huyện vẫn còn 7/143 thôn, bản, 15/42 trường học, 11/12 trạm y tế chưa có chi bộ. Để giải quyết vấn đề trên, trong thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy Tủa Chùa chú trọng thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Một là, tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 08 của Ban Chấp hành Tỉnh ủy Điện Biên về “Xây dựng, củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ đảng, giai đoạn 2012-2015”, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn, quan tâm công tác phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú phấn đấu vào Đảng.

Hai là, chỉ đạo Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện mở các lớp nhận thức về Đảng và bồi dưỡng đảng viên mới kết nạp; tuyên truyền, nghiên cứu học tập quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp đến các tổ chức đảng, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Ba là, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) ở các chi, đảng bộ gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Bốn là, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng các cấp theo Chỉ thị số 36/CT-TW ngày 30-5-2014 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất