Thực hiện nghiêm túc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên
Lễ trao giải Hội thi Bí thư chi bộ giỏi tỉnh Đồng Tháp năm 2014.

Thực hiện Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW ngày 25 tháng 9 năm 2014 của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đồng Tháp xây dựng kế hoạch hướng dẫn kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng TCCSĐ, đảng viên. Trên cơ sở đó ban thường vụ cấp uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ ban hành kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ, tổ chức đảng triển khai, thực hiện nghiêm túc việc đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2014.

Về đánh giá chất lượng TCCSĐ: Đối với TCCSĐ, tính đến thời điểm đánh giá, toàn Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp có 795 TCCSĐ. Số TCCSĐ được đánh giá chất lượng là 780, chiếm 98,1% so tổng số TCCSĐ; số TCCSĐ chưa đánh giá là 15, chiếm 1,9% (do mới thành lập, chưa đủ thời gian đánh giá). Qua đánh giá, số TCCSĐ đạt trong sạch, vững mạnh có 450, chiếm 57,7% tổng số TCCSĐ được đánh giá. Trong đó: TCCSĐ đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu có 95, chiếm 21,1% tổng số TCCSĐ trong sạch, vững mạnh; TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ 276, chiếm 35,4%; TCCSĐ hoàn thành nhiệm vụ 44, chiếm 5,6%; TCCSĐ yếu kém 10, chiếm 1,3%.

Đối với đảng bộ bộ phận trực thuộc đảng uỷ cơ sở, tại thời điểm đánh giá, có 22 đảng bộ bộ phận trực thuộc đảng uỷ cơ sở; số đảng bộ được đánh giá chất lượng là 22, chiếm 100% tổng số đảng bộ. Trong đó, có 11 đảng bộ trong sạch, vững mạnh, chiếm 72,7% tổng số đảng bộ được đánh giá (trong đó có 5 đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, chiếm 31,25% số đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh); có 5 đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm 22,7%; có 1 đảng bộ hoàn thành nhiệm vụ, chiếm 4,5%.

Đối với chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở, tổng số chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở tính đến thời điểm đánh giá là 2.902. Đã có 2.881 chi bộ được đánh giá chất lượng, chiếm 99,28%; số chi bộ chưa được đánh giá chất lượng 21, chiếm 0,7% (do mới thành lập, chưa đủ thời gian đánh giá). Qua đánh giá số chi bộ trong sạch, vững mạnh là 1.678, chiếm 58,24% tổng số chi bộ được đánh giá (trong đó có 361 chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, chiếm 21,51% so với chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh). Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ là 1.127, chiếm 39,12%; Chi bộ hoàn thành nhiệm vụ là 54, chiếm 1,87%; Chi bộ yếu kém là 22, chiếm 0,76%.

Về đánh giá chất lượng đảng viên, tính đến thời điểm đánh giá, có tổng số 53.312 đảng viên. Số đảng viên được đánh giá là 49.602, chiếm 93,04% so tổng số đảng viên; số đảng viên được miễn đánh giá là 3.201, chiếm 6%; số đảng viên chưa được đánh giá là 509, chiếm 0,95%. Kết quả, đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ 38.707, chiếm 78,04% so tổng số đảng viên được đánh giá, trong đó, đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6.156, chiếm 15,90%. Đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ 4.457, chiếm 8,99% tổng số đảng viên được đánh giá, trong đó còn có mặt hạn chế 2.456 đồng chí, chia ra như sau: chưa tận tụy với công việc 291 đồng chí; còn có hạn chế trong công tác, sinh hoạt đảng 2.144 đồng chí; là bí thư cấp uỷ, người đứng đầu cơ quan, đơn vị chưa hoàn thành nhiệm vụ 21 đồng chí. Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ 282, chiếm 0,57% tổng số đảng viên được đánh giá, trong đó: bị thi hành kỷ luật Đảng, chính quyền, đoàn thể trong năm 251 đồng chí; qua kiểm điểm phát hiện vi phạm tư cách đảng viên 13 đồng chí; cơ quan quản lý, chi bộ đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ 18 đồng chí.

Mặc dù cấp uỷ tỉnh, cấp uỷ huyện (tương đương) đã có văn bản hướng dẫn đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên cơ bản đầy đủ, rõ ràng, nhưng một số tổ chức đảng còn lúng túng trong biểu quyết xếp loại tổ chức đảng và đảng viên, có nhiều đơn vị biểu quyết tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh năm 2014 cao hơn tỷ lệ quy định theo Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương. Một số chi bộ, đảng bộ chấm điểm chưa sát với nhiệm vụ chính trị; còn nể nang, chưa mạnh dạn đóng góp những hạn chế, khuyết điểm, thiếu sót, tồn tại của tập thể và cá nhân.

Nhìn chung, các cấp uỷ cơ sở đã nghiêm túc, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện theo đúng quy định, hướng dẫn của cấp uỷ cấp trên. Sự chỉ đạo, kiểm tra thường xuyên của cấp uỷ cấp trên, các đồng chí cấp uỷ viên được phân công giám sát tổ chức cơ sở đảng, đã giúp cấp uỷ cơ sở tháo gỡ kịp thời một số khó khăn, lúng túng trong công tác chuẩn bị và tổ chức hội nghị đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên đạt yêu cầu đề ra.

Việc đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên đã có sự chuyển biến tích cực, các cấp uỷ cơ sở đã chuẩn bị kỹ các nội dung trước khi họp chi uỷ, đảng uỷ để đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên… góp phần cho chi bộ, đảng bộ đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2014 tương đối sát, phản ánh đúng tình hình thực tế về chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Đảng viên tích cực tham gia ý kiến đóng góp ý kiến cho cá nhân đảng viên, tập thể cấp uỷ. Các báo cáo kiểm điểm của tập thể và cá nhân được đánh giá trung thực, khách quan về những ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, phong cách, lề lối làm việc của tập thể và cá nhân; nêu rõ được những nội dung đã khắc phục và tiếp tục khắc phục của tập thể cấp uỷ sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI). Nội dung kiểm điểm của các tập thể và cá nhân đã gắn được với thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở đơn vị.

Ban thường vụ cấp uỷ cấp huyện thành lập hội đồng tư vấn gồm các ban và cơ quan của cấp uỷ cấp huyện, một số đảng uỷ, ngành liên quan cụ thể hóa các biểu điểm đánh giá sát với từng nhóm loại hình TCCSĐ và triển khai chỉ đạo cấp cơ sở thực hiện, đồng thời thẩm định kết quả đánh giá chất lượng TCCSĐ, đảng viên của cấp cơ sở trước khi trình ban thường vụ cấp uỷ xem xét, quyết định.

Từ thực tiễn ở Đồng Tháp, đề nghị Ban Tổ chức Trung ương xem xét, điều chỉnh nội dung trong Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW về “Số TCCSĐ được phân loại trong sạch, vững mạnh không nên vượt quá 50% tổng số TCCSĐ của tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương”. Thực tế có nhiều TCCSĐ lãnh đạo thực hiện tốt các nội dung theo hướng dẫn, do đó nếu giới hạn tỷ lệ như trên là chưa phù hợp.

Đề nghị tăng tỷ lệ hoặc không quy định tỷ lệ về đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu hằng năm, nhằm khuyến khích, động viên TCCSĐ và đảng viên có nhiều đóng góp xuất sắc trong công tác xây dựng đảng ở cơ sở.

Việc hướng dẫn đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hàng năm cần thực hiện trong quý III và triển khai đồng bộ một lần. 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất