Lâm Đồng chú trọng xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước
Tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong DNVN” cho các đảng viên Đảng bộ Khối Doanh nghiệp.
Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng hiện có 60 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, với 1.830 đảng viên. Trong đó, có 23 TCCSĐ trong doanh nghiệp nhà nước, 10 TCCSĐ trong doanh nghiệp cổ phần có vốn nhà nước (dưới 50% vốn điều lệ), 2 TCCSĐ trong doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, 22 TCCSĐ doanh nghiệp cổ phần không có vốn nhà nước và doanh nghiệp tư nhân...

Thực hiện chính sách phát triển kinh tế nhiều thành phần, những năm qua số doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần tỉnh Lâm Đồng tăng, hiện toàn tỉnh có trên 7.000 doanh nghiệp (trong đó doanh nghiệp tư nhân chiếm 98%) nhưng chỉ có 120 doanh nghiệp có tổ chức đảng (chiếm 1,71%). Tháng 10-2012, Thường trực Tỉnh ủy giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp về việc xây dựng, phát triển tổ chức đảng trong các khu công nghiệp, khu du lịch của tỉnh. Tỉnh ủy đồng ý chuyển tổ chức đảng ở Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Ban quản lý khu du lịch từ Đảng ủy Khối Cơ quan tỉnh về Đảng ủy Khối Doanh nghiệp.

Từ năm 2010 đến 2015, toàn Đảng bộ Khối đã kết nạp được 684 đảng viên, trong đó có 163 đồng chí ở các tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân, chiếm 24% tổng số đảng viên mới được kết nạp. Từ năm 2013 đến nay phát triển được 6 tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân với 28 đảng viên và cả 6 doanh nghiệp này đều đã thành lập tổ chức công đoàn. Ban Thường vụ Đoàn khối thành lập mới được 2 chi đoàn thanh niên trong doanh nghiệp tư nhân, với 59 đoàn viên.

Dù số lượng tổ chức đảng và các đoàn thể chính trị - xã hội chưa nhiều, nhưng qua quá trình thực hiện, có thể rút ra mấy vấn đề sau:

Tăng cường công tác tuyên truyền vận động

Công tác tuyên truyền giúp chủ doanh nghiệp, người lao động trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước nhận thức đầy đủ về vai trò, vị trí của tổ chức đảng cũng như các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp, tạo sự đồng thuận với chủ doanh nghiệp được các câp ủy đảng coi là công việc quan trọng hàng đầu. Trong công tác tuyên truyền, vận động phân tích làm rõ những yếu tố tích cực khi có tổ chức đảng trong doanh nghiệp, tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên.

Sắp xếp các tổ chức đảng cho phù hợp

Tổ chưc, sắp xếp các tổ chức đảng cho phù hợp khi sap nhập, tiến hành rà soát, bổ sung nhiệm vụ cho cấp ủy, thường xuyên cử cán bộ chuyên trách của các Đảng ủy Khối phối hợp với cấp ủy thực hiện các nhiệm vụ xây dựng đảng; tổ chức hội nghị gặp gỡ  với lãnh đạo các doanh nghiệp để triển khai công tác xây dựng đảng, các tổ chức đoàn thể và trao đổi thông tin, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để công tác xây dựng đảng.

Phối hợp tốt giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị

Phối hợp tốt giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Khối với các sở, ngành, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội có liên quan để xây dựng tổ chức đảng, các tổ chức đoàn thể. Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch để phối hợp với các huyện ủy, thành ủy, các sở, ban, ngành có liên quan trong việc quản lý cán bộ, đảng viên tại các doanh nghiệp theo phân cấp quản lý. Trên cơ sở đó, tạo sự hỗ trợ, giúp đỡ của các sở, ban, ngành trong việc xây dựng tổ chức đảng, phát triển đảng viên…

Chú trọng xây dựng đội ngũ cán b, đảng viên

Lựa chọn đội ngũ cấp ủy, cán bộ các đoàn thể và đảng viên có đủ phẩm chất, năng lực (nhất là năng lực về chuyên môn) và có uy tín được chủ doanh nghiệp và quần chúng tín nhiệm.

Thực tế trong các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, năng lực, uy tín của đội ngũ cán bộ, đảng viên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để tạo niềm tin đối với chủ doanh nghiệp. Từ đó xây dựng được mối quan hệ hỗ trợ, đồng thuận, giúp đỡ nhau có hiệu quả.

Hỗ trợ kịp thời tổ chức đảng, đoàn thể mới thành lập

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thường xuyên, kịp thời hướng dẫn cấp ủy các tổ chức đảng về chức năng, nhiệm vụ; hướng dẫn nghiệp vụ cụ thể về công tác xây dựng đảng ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm. Thường xuyên cử cán bộ, nghiệp vụ chuyên trách, giúp đỡ cơ sở. Mặt khác, kịp thời hỗ trợ kinh phí cho các tổ chức đảng mới thành lập, qua đó giúp cấp ủy có điều kiện hoạt động được tốt hơn.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất