Bắc Ninh nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng
Đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh với các đảng viên trong một cuộc sinh hoạt chi bộ tại cơ sở. Ảnh: TL


Sắp xếp, kiện toàn, hoàn thiện các mô hình tổ chức đảng

Tỉnh ủy Bắc Ninh đã quan tâm kiện toàn, sắp xếp các TCCSĐ cho đồng bộ, thống nhất với các tổ chức của hệ thống chính trị ở cơ sở. Đối với khu vực xã, phường, thị trấn, Bắc Ninh tiến hành sắp xếp mô hình tổ chức của đảng bộ, chi bộ, chính quyền và tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn dân cư theo hướng: dưới đảng bộ xã là các chi bộ thôn; dưới đảng bộ phường, thị trấn nói chung là chi bộ tổ dân phố. Những thôn, tổ dân phố có đông đảng viên thì thành lập các chi bộ trực thuộc. Đối với những đảng bộ cơ sở, chi bộ cơ sở trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước hoạt động trên địa bàn tỉnh đều được sắp xếp lại phù hợp, bảo đảm sự lãnh đạo của TCCSĐ trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác cán bộ và lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội. Đối với những nơi có nhiều khu công nghiệp tập trung, những doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có quy mô lớn, đông công nhân và đông đảng viên, Tỉnh ủy chỉ đạo thành lập TCCSĐ; những doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ, số lượng công nhân và đảng viên ít thì thành lập chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở cho phù hợp.

Trước đây Bắc Ninh còn 2 thôn chưa có tổ chức đảng (thôn Nam Viên, Đảng bộ xã Lạc Vệ, Huyện ủy Tiên Du và thôn Ngô Khê, Đảng bộ phường Phong Khê, Thành ủy Bắc Ninh, là thôn công giáo toàn tòng). Thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy đã chỉ đạo BTV Thành ủy Bắc Ninh, Huyện ủy Tiên Du xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên, thành lập tổ chức đảng ở hai thôn. Đến tháng 10-2013, Chi bộ thôn Nam Viên được thành lập với 4 đảng viên. Tháng 5-2018, BTV Thành ủy Bắc Ninh ban hành Kế hoạch số 61-KH/TU về việc phát triển đảng viên, thành lập chi bộ đảng ở khu phố Ngô Khê, phường Phong Khê, TP. Bắc Ninh. Hiện nay Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh còn 1 khu phố chưa có tổ chức đảng, không còn thôn nào “trắng” đảng viên.

Đến cuối năm 2009, 126/126 chi bộ cơ quan ở các xã, phường, thị trấn được thành lập với 2.759 đảng viên (trên tổng số 34.642 đảng viên ở xã, phường, thị trấn). Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, mô hình chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn còn nhiều bất cập, nhiều địa phương đã đề xuất BTV Tỉnh uỷ cho chủ trương được giải thể loại hình chi bộ này. Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đã tiến hành khảo sát, đánh giá hiệu quả hoạt động của mô hình chi bộ cơ quan xã ở tất cả các đảng bộ. Ngày 7-7-2014, BTV Tỉnh ủy có Thông báo số 727-TB/TU về thực hiện thí điểm việc giải thể chi bộ cơ quan xã, thị trấn ở Đảng bộ huyện Thuận Thành. Qua 2 năm thực hiện thí điểm ở huyện Thuận Thành và theo dõi hoạt động của chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn, nhận thấy mô hình này không phù hợp với tình hình thực tế, ngày 20-9-2016 BTV Tỉnh ủy Bắc Ninh đã ra thông báo Kết luận số 335-KL/TU “về việc giải thể chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn”. Đến ngày 31-12-2016, 100% các chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn trong toàn Đảng bộ tỉnh đã giải thể; đảng viên của chi bộ cơ quan xã được chuyển về sinh hoạt tại nơi cư trú.

Thực hiện Hướng dẫn số 35-HD/BTCTW ngày 15-10-2009 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng về tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn, tỉnh Bắc Ninh thí điểm thành lập ở mỗi huyện, thị xã, thành phố 1 chi bộ quân sự xã phường, thị trấn (gồm: 4 chi bộ quân sự xã, 2 chi bộ quân sự phường, 2 chi bộ quân sự thị trấn). Tuy nhiên, hoạt động của chi bộ quân sự xã còn có những hạn chế, bất cập. Qua sơ kết thực hiện, 8/8 chi bộ quân sự đều kiến nghị giải thể loại hình chi bộ này. Đến thời điểm hiện nay tỉnh Bắc Ninh đã thực hiện việc giải thể chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Nâng cao chất lượng đảng viên 

Cấp ủy các cấp luôn quan tâm chỉ đạo công tác bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên. Trong đó chú trọng phát triển đảng viên ở khu vực nông thôn, tổ dân phố, trong doanh nghiệp, đảng viên nữ, tuổi trẻ, dân tộc thiểu số, học sinh, sinh viên... Các cấp ủy đổi mới việc kiểm tra, đánh giá nhận thức đối với quần chúng có nguyện vọng vào Đảng nhằm nâng cao chất lượng đảng viên. Đồng thời, chỉ đạo rà soát, thẩm định bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, nhất là tiêu chuẩn chính trị; tổ chức lễ kết nạp đảng viên trang trọng, đúng quy trình. Từ năm 2008 đến 2017, toàn tỉnh Bắc Ninh đã kết nạp 14.556 đảng viên, nâng tổng số đảng viên trong Đảng bộ tỉnh lên 54.923 đồng chí (tăng 12.664 đảng viên so với trước khi thực hiện Nghị quyết số 22). Chất lượng kết nạp đảng viên được nâng lên rõ rệt.

Việc nâng tỷ lệ đảng viên trong đội ngũ trưởng, phó thôn, khu phố được cấp ủy các cấp tập trung chỉ đạo quyết liệt. Các cấp ủy thường xuyên rà soát, nắm chắc đội ngũ trưởng thôn, tổ dân phố chưa là đảng viên để phát hiện những nhân tố mới có khả năng, triển vọng, cử đi bồi dưỡng nhận thức để tạo nguồn và tổ chức kết nạp vào Đảng khi đủ điều kiện, tiêu chuẩn. Đồng thời lựa chọn, phân công, giới thiệu đảng viên có uy tín để ứng cử bầu làm trưởng thôn, khu phố. Từ khi thực hiện Nghị quyết số 22 đến nay, toàn tỉnh có 38 đồng chí là bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn và tổ trưởng dân phố (tăng 25 đồng chí so với năm 2008); 8 đồng chí là bí thư chi bộ kiêm trưởng ban công tác mặt trận.

Ngay sau khi Ban Tổ chức Trung ương ban hành Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW ngày 30-1-2013 về “Thực hiện thí điểm việc kết nạp những người là chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn vào Đảng”, BTV Tỉnh ủy đã xây dựng Kế hoạch số 36-KH/TU ngày 6-5-2013 về “Thực hiện thí điểm việc kết nạp những người là chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn vào Đảng” và kịp thời triển khai đến các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh. BTV Tỉnh ủy chọn thực hiện thí điểm việc kết nạp những người là chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn vào Đảng ở 2 đảng bộ (Đảng bộ TP. Bắc Ninh và Đảng bộ thị xã Từ Sơn), mỗi đảng bộ thí điểm kết nạp từ 2 đến 3 chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn vào Đảng. Đồng thời BTV Thành ủy Bắc Ninh chọn thực hiện thí điểm 3 đảng bộ phường (Kinh Bắc, Ninh Xá, Hạp Lĩnh), mỗi đảng bộ thí điểm kết nạp 1 quần chúng là chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng. Kết quả, đến hết tháng 12-2017, toàn tỉnh đã kết nạp được 7 chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng (trong đó có 2 đồng chí là tổng giám đốc doanh nghiệp; 3 đồng chí là giám đốc doanh nghiệp; 2 đồng chí là chủ tịch hội đồng quản trị, giám đốc doanh nghiệp).

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW (khóa X) ở Đảng bộ Bắc Ninh, nhiều tổ chức đảng được sắp xếp, kiện toàn phù hợp, hoạt động hiệu quả hơn; chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ có chuyển biến tích cực. Nhiều yếu kém của các TCCSĐ được khắc phục, phương thức lãnh đạo có nhiều đổi mới. Hầu hết TCCSĐ phát huy tốt vai trò là hạt nhân chính trị, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có kết quả nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất