Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Phú Thọ: Triển khai đánh giá, xếp loại chất lượng sinh hoạt chi bộ
Hội nghị Hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng sinh hoạt chi bộ của Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh Phú Thọ.

Tại hội nghị, bí thư, phó bí thư các chi, đảng ủy cơ sở trong Đảng bộ Khối đã được hướng dẫn phương pháp, nội dung, trình tự đánh giá và các mức xếp loại chất lượng sinh hoạt chi bộ. Theo đó, sinh hoạt chi bộ hằng tháng sẽ được đánh giá bằng hình thức chấm điểm theo thang điểm 100, với 4 nội dung chính: Công tác chuẩn bị (15 điểm), tỷ lệ đảng viên tham dự (20 điểm), tổ chức sinh hoạt (45 điểm), kết thúc hội nghị (20 điểm). Trình tự đánh giá: Chi ủy hoặc bí thư, phó bí thư chi bộ (nơi không có chi ủy) dự kiến chấm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng, sau đó lấy ý kiến tham gia của đảng viên và biểu quyết thông qua; cấp ủy viên cấp trên được phân công dự, chỉ đạo sinh hoạt (nếu có) xác nhận việc chấm điểm của chi bộ. Chất lượng sinh hoạt chi bộ được xếp theo 4 mức: Loại tốt (từ 90 điểm trở lên), loại khá (từ 70 đến dưới 90 điểm), loại trung bình (từ 50 đến dưới 70 điểm) và loại kém (dưới 50 điểm).

Việc đánh giá, xếp loại chất lượng sinh hoạt chi bộ hằng tháng sẽ là cơ sở để đánh giá, xếp loại chất lượng sinh hoạt chi bộ hằng năm. Trong đó: Loại tốt: phải có 100% các kỳ sinh hoạt chi bộ thường kỳ được xếp loại khá trở lên và có ít nhất 7 kỳ sinh hoạt chi bộ được xếp loại tốt; loại khá: phải có 100% các kỳ sinh hoạt chi bộ thường kỳ được xếp loại trung bình trở lên và có ít nhất 7 kỳ được xếp loại khá trở lên; loại trung bình: phải có ít nhất 7 kỳ sinh hoạt chi bộ thường kỳ được xếp loại từ mức trung bình trở lên.

Thông qua đánh giá, xếp loại chất lượng sinh hoạt chi bộ nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên; giúp cấp ủy, tổ chức đảng đánh giá đúng thực chất, phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm, từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.


Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất