Thái Bình nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng
Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình phát biểu tại cuộc làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Thái Bình.

Đồng chí Đỗ Xuân Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết: Để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo cấp ủy các cấp đẩy mạnh tuyên truyền, làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, giúp họ nhận thức đầy đủ hơn về chức năng, nhiệm vụ của TCCSĐ; về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và tăng cường công tác quản lý đảng viên trong tình hình mới. Cùng với đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo khảo sát, nghiên cứu và đánh giá thực trạng tình hình hoạt động của các loại hình tổ chức đảng, giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy hướng dẫn các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy sắp xếp lại các tổ chức đảng cho phù hợp với tình hình thực tế theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Năm 2011 toàn tỉnh có 794 TCCSĐ, sau khi rà soát, sắp xếp đến nay số TCCSĐ giảm còn 772.

Đồng chí Vũ Duy Của, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Thái Bình cho biết: Năm 2012, Ban Thường vụ Thành ủy đã thành lập 2 đảng bộ thuộc khối đảng, đoàn thể và khối cơ quan chính quyền thành phố trên cơ sở sáp nhập chi bộ của các phòng, ban, đoàn thể và đã giảm được 25 chi bộ. Thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), thành phố chuyển 7 chi bộ các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố về trực thuộc đảng bộ khối cơ quan chính quyền; 6 chi bộ khối sản xuất, kinh doanh về trực thuộc đảng bộ phường quản lý; sáp nhập 2 chi bộ Trung tâm Y tế với Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thành Chi bộ Trung tâm Y tế. Như vậy, trong 10 năm qua, số lượng TCCSĐ của thành phố giảm 42%, từ 76 (năm 2008) xuống còn 44 TCCSĐ (tháng 7/2018). Quá trình thực hiện đã làm giảm hệ thống các văn bản chỉ đạo, giảm thủ tục hành chính và chi cho công tác đảng; việc kiểm tra, giám sát giữa các cơ quan cũng tốt hơn. Kết quả đánh giá, phân loại hàng năm, số TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 90%, không có TCCSĐ yếu kém; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 85%.

Cùng với việc xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của TCCSĐ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường phát triển tổ chức đảng và các đoàn thể chính trị - xã hội ở những địa phương, đơn vị chưa có tổ chức đảng; ban hành đề án về tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Đến nay, toàn tỉnh đã phát triển được 21 tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, kết nạp được 19  chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng.

Để củng cố, xây dựng tổ chức đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, sau đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, 100% TCCSĐ trong tỉnh đã xây dựng và thực hiện tốt quy chế làm việc của cấp ủy. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã bổ sung, sửa đổi và ban hành quy định tiêu chuẩn TCCSĐ trong sạch, vững mạnh đối với từng loại hình; đề ra các giải pháp tiếp tục củng cố, xây dựng TCCSĐ trong sạch, vững mạnh, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ, đội ngũ cán bộ, đảng viên. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã ban hành Thông báo số 222-TB/TU ngày 10/2/2012 về thống nhất thời gian sinh hoạt chi bộ và việc phân công cán bộ về dự sinh hoạt với các chi bộ, đảng bộ các xã trong tỉnh, quy định thời gian sinh hoạt chi bộ trong toàn tỉnh từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 5 hàng tháng; đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát cấp ủy cơ sở về việc duy trì nền nếp sinh hoạt theo quy định Điều lệ Đảng và thời gian sinh hoạt chi bộ trong toàn tỉnh. Trong sinh hoạt, dân chủ được phát huy, cán bộ, đảng viên tập trung thảo luận những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, nhiều vấn đề bức xúc được tập trung giải quyết ngay từ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ. 

Đồng chí Đỗ Văn Hiện, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Thái Thụy chia sẻ: Huyện đã phân công 105 đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Huyện ủy viên, trưởng, phó và một số chuyên viên các phòng, ban của huyện về sinh hoạt chi bộ định kỳ với chi bộ nông thôn và mời 31 đồng chí được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công về dự sinh hoạt với chi bộ, đảng bộ trong huyện. Khi phân công cán bộ về sinh hoạt chi bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy chú trọng đến những tiêu chí, những ngành, lĩnh vực mà địa phương còn khó khăn, những xã chưa về đích nông thôn mới hoặc những xã đã về đích nhưng còn nợ đọng nhiều để phân công cán bộ trong ngành, lĩnh vực về sinh hoạt, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Hàng tháng, Ban Tổ chức Huyện ủy tổng hợp kết quả sinh hoạt chi bộ, tổng hợp ý kiến phản ánh của đảng viên, báo cáo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét, có ý kiến chỉ đạo, do đó đã phát hiện, xử lý kịp thời những vấn đề bức xúc nảy sinh ở địa phương.

Cùng với nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng nói chung, sinh hoạt cấp ủy nói riêng được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện thường xuyên. Trong kiểm điểm, chú trọng kiểm điểm tập thể và cá nhân cấp ủy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 03, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong quá trình thực hiện kiểm điểm đã phát huy dân chủ, thẳng thắn, khách quan, đoàn kết và xây dựng; có tiếp thu, giải trình rõ các ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân; phân tích sâu sắc, chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân; tập trung kiểm điểm những hạn chế, khuyết điểm của tập thể cấp ủy, liên hệ kiểm điểm làm rõ những khuyết điểm, yếu kém đã chỉ ra nhưng chưa được khắc phục triệt để; xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân; đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, khả thi để sửa chữa những khuyết điểm, hạn chế. Nhờ làm tốt công tác kiểm điểm, tự phê bình và phê bình đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, uy tín của tổ chức đảng, đảng viên được nâng cao. Qua phân loại, đánh giá TCCSĐ, đảng viên năm 2017, toàn tỉnh có 76,6% TCCSĐ đạt trong sạch, vững mạnh, 91,29% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ đã tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng. Vai trò hạt nhân chính trị, chất lượng của tổ chức đảng, đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Những năm qua, kinh tế của tỉnh liên tục tăng trưởng ở mức 2 con số, năm sau cao hơn năm trước, vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra (bình quân 8,6%/năm), đưa tỉnh ta là 1 trong 3 tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng cao nhất vùng đồng bằng sông Hồng. Các ngành kinh tế chủ yếu đều đạt mức tăng trưởng khá, cao hơn mục tiêu kế hoạch. Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực với 200 xã và 1 huyện về đích, vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra. Đến nay, 100% xã, phường, thị trấn đã có nước sạch phục vụ nhân dân, trên 94,2% số hộ đã đấu nối, sử dụng nước sạch thường xuyên, tăng gần 3 lần cùng kỳ năm 2017, về đích trước 2 năm so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng lên. Đến năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo của Thái Bình còn 4,01%, giảm 6,29% so với năm 2008. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có sự phát triển. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất