Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Tĩnh: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng trong doanh nghiệp
Lễ công bố thành lập chi bộ Ngân hàng teachcombank - Chi nhánh Hà Tĩnh.

Từ sau Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh lần thứ II nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị. Việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy cơ sở và cán bộ, đảng viên trong toàn khối trong việc học tập, quán triệt chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh về công tác xây dựng đảng và phát triển doanh nghiệp được đẩy mạnh. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành quy chế làm việc của cấp ủy, ủy ban kiểm tra; quy định về phân cấp quản lý cán bộ; nghị quyết về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh nhân. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí ủy viên ban thường vụ và cấp ủy phụ trách, theo dõi từng khối, dự sinh hoạt chi bộ định kỳ cùng cơ sở… qua đó chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ được nâng lên, vai trò của cấp ủy, bí thư chi bộ được khẳng định. Hằng quý Đảng ủy Khối tổ chức hội nghị giao ban nghe ý kiến cơ sở, nắm bắt thực tiễn hoạt động sản xuất, kinh doanh, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được tăng cường. Việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, khóa XII được cụ thể hóa trong phong trào thi đua lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tăng cường xây dựng văn hóa doanh nghiệp, đạo đức kinh doanh. Cứ 2 năm 1 lần, Đảng ủy Khối tổ chức vinh danh các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhằm tạo động lực thi đua, phát hiện nhân tố, lan tỏa các mô hình hay, cách làm sáng tạo ở cơ sở.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo sắp xếp, kiện toàn một số tổ chức đảng phù hợp để hoạt động hiệu quả. Công tác phát triển tổ chức đảng trong doanh nghiệp được chú trọng thực hiện. Tính từ thời điểm Đảng bộ được thành lập (năm 2009) đến nay đã vận động thành lập mới, chia tách 13 tổ chức cơ sở đảng. Từ năm 2015 đến nay, Đảng ủy Khối cử 10 đồng chí lãnh đạo doanh nghiệp đi học cao cấp lý luận chính trị; phối hợp với Trường Chính trị Trần Phú mở 1 lớp trung cấp chính trị cho cán bộ, đảng viên, người lao động của các doanh nghiệp; bổ sung 16 đồng chí vào cấp ủy và 8 đồng chí làm công tác kiểm tra cơ sở; tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng đảng cho 350 lượt cấp ủy viên và 165 cán bộ làm công tác kiểm tra cơ sở; tổ chức 7 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 727 quần chúng và 6 lớp đảng viên mới cho 626 đảng viên; kết nạp 569 đảng viên, chuyển đảng chính thức cho 556 đồng chí. Hằng năm, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên,

Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng. Sau gần 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015-2020, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 51 tổ chức đảng, 45 đảng viên; giám sát đối với 63 tổ chức đảng và 96 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 1 tổ chức đảng, 1 đảng viên; kiểm tra 41 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và thi hành kỷ luật trong Đảng; giám sát 28 tổ chức và 12 đảng viên; kiểm tra 35 tổ chức đảng và 437 đảng viên trong việc thu nộp đảng phí. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối thi hành kỷ luật 73 đảng viên. Bên cạnh đó, Đảng ủy Khối tăng cường đổi mới phương thức lãnh đạo đối với các đoàn thể, đa dạng hóa phương thức tập hợp đoàn viên, hội viên. Đoàn Thanh niên và Hội Cựu chiến binh Khối Doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, phát huy tốt vai trò tại các doanh nghiệp. Đảng ủy đã chỉ đạo Đoàn thanh niên Khối tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022.

Công tác dân vận, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở có sự đổi mới nội dung, khắc phục tình trạng hành chính hóa và đạt nhiều kết quả tích cực. Mô hình “5S” được các doanh nghiệp triển khai hiệu quả, góp phần khẳng định thương hiệu của các doanh nghiệp trên địa bàn. Các tổ chức cơ sở đảng đã bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Khối và tình hình thực tiễn của đơn vị, xây dựng và ban hành chương trình công tác, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, lộ trình cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh và của Đảng ủy Khối. Vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng trong hoạt động doanh nghiệp ngày càng được khẳng định; cấp ủy, lãnh đạo doanh nghiệp quan tâm, tạo điều kiện cho các tổ chức đoàn thể phát huy vai trò. Bằng sự nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người lao động, trong năm 2015 và năm 2016 mặc dù trong điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng doanh thu và lợi nhuận của các doanh nghiệp trong khối vẫn được bảo đảm, thu nhập bình quân người lao động đạt 6 triệu đồng/người/tháng; hỗ trợ xây dựng nông thôn mới hơn 125 tỷ đồng; nhận phụng dưỡng 30 Mẹ Việt Nam anh hùng; hỗ trợ 93 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội. Năm 2016, có trên 60% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp đạt trong sạch, vững mạnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng của một số đơn vị trong Khối còn hạn chế, hoạt động của các đoàn thể còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng có đơn vị, có thời điểm chưa nghiêm, chưa thật sự hiệu quả. Chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa cao. Công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp đứng trước không ít khó khăn, thách thức…

Thời gian tới, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Tĩnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng; phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo các doanh nghiệp; nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể, tạo động lực thúc đẩy doanh nghiệp phát triển. Tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh, Đảng ủy Khối và của các tập đoàn, tổng công ty; đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động, sản xuất, kinh doanh; tăng cường công tác xây dựng đảng trong doanh nghiệp, trong đó tâp trung đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và chất lượng ban hành các nghị quyết, đẩy mạnh công tác phát triển tổ chức đảng và đảng viên. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thường xuyên thực hiện việc đối thoại với người lao động, góp phần giải quyết các khó khăn, vướng mắc, tạo động lực cho sự phát triển của doanh nghiệp.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xác định tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng trong doanh nghiệp là một giải pháp quan trọng góp phần đưa Hà Tĩnh phát triển nhanh hơn, bền vững hơn như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã đề ra.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất