Kinh nghiệm đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng ở Bình Thuận
Hội đồng tư vấn của Tỉnh ủy họp thẩm định tổ chức đảng đề nghị trong sạch vững mạnh tiêu biểu và đảng viên xuất sắc tiêu biểu cấp tỉnh 2016.
Đảng bộ tỉnh Bình Thuận có 15 đảng bộ trực thuộc, gồm 10 đảng bộ huyện, thị, thành phố, 2 đảng bộ khối và 3 đảng bộ lực lượng vũ trang. Tại thời điểm đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng năm 2016, Bình Thuận có 504 tổ chức cơ sở đảng (242 đảng bộ cơ sở, 262 chi bộ cơ sở), 7 đảng bộ bộ phận, 2.289 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và 28.758 đảng viên.

Trong những năm qua, thực hiện việc đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên, Ban Tổ chức Trung ương Đảng đã 3 lần thay đổi Hướng dẫn (năm 2010, 2011 thực hiện Hướng dẫn số 20 –HD/BTCTW, ngày 10-10-2008; năm 2012, 2013 thực hiện Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW ngày 11-10-2011 và năm 2014 đến nay thực hiện Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW ngày 25-9-2014). Trên cơ sở các hướng dẫn nêu trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận đã chỉ đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch, hướng dẫn nội dung, phương pháp đánh giá và cụ thể hóa thành 8 hướng dẫn cho từng loại hình tổ chức cơ sở đảng (từ cấp xã, cơ quan, đơn vị sự nghiệp, trường học, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp nhà nước đến doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài), kèm theo 8 bảng điểm cho từng loại hình và được lượng hóa chi tiết từng tiêu chuẩn, nội dung theo khung hướng dẫn chung của Ban Tổ chức Trung ương Đảng, phù hợp nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương và từng loại hình tổ chức cơ sở đảng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã ban hành Quy định về việc khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên. Đây là một trong những cơ sở quan trọng tạo điều kiện cho các đảng bộ, chi bộ căn cứ để chấm điểm vừa thể hiện tính toàn diện, đồng thời nội dung rất cụ thể, phù hợp với đặc điểm của từng loại hình tổ chức đảng, qua đó giúp cho việc đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng đúng thực chất hơn.

Trên cơ sở các hướng dẫn của tỉnh, một số cấp ủy trực thuộc tỉnh đã bám sát nội dung hướng dẫn của Trung ương, của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, xây dựng kế hoạch thực hiện, đồng thời cụ thể hóa thành các hướng dẫn đánh giá theo từng loại hình chi, đảng bộ trực thuộc phù hợp, sát thực tế tình hình của từng địa phương, đơn vị. Đồng thời, đã chủ động, kịp thời chỉ đạo triển khai, hướng dẫn, kiểm tra, thẩm định việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng trong các tổ chức đảng trực thuộc và thành lập các tổ công tác do các đồng chí ủy viên ban thường vụ làm tổ trưởng trực tiếp theo dõi, kiểm tra và dự kiểm điểm, trong đó chú trọng đánh giá kết quả lãnh đạo nhiệm vụ trọng tâm (đột xuất) do cấp thẩm quyền giao cho Đảng bộ và chức trách nhiệm vụ của đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ gắn với việc đẩy mạnh “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Riêng năm 2016, ngoài việc thực hiện Hướng dẫn số 27 -HD/BTCTW, ngày 25-9-2014 của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện bổ sung nội dung trong đánh giá và phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên về hiệu quả đấu tranh, khắc phục suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; sự nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu; kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị.

Với yêu cầu chung là: “đánh giá phân loại tổ chức đảng và đảng viên phải đúng thực chất, không chạy theo thành tích”, hằng năm Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tổ chức nhiều cuộc kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng và đảng viên về thi hành Điều lệ Đảng; sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của các cấp ủy; về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; phân công nhiệm vụ cấp ủy, đảng viên; công tác nghiệp vụ đảng viên, từ đó kịp thời phát huy những tổ chức đảng hoạt động đạt kết quả, và phổ biến kinh nghiệm đối với một số mô hình có cách làm hay; đồng thời, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót đối với các tổ chức đảng có biểu hiện xem nhẹ công tác này.

Qua kết quả đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng hằng năm, tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh ngày càng đi vào thực chất, thực hiện đúng Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương  “không nên vượt quá 50%...”. Cụ thể:  tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh năm 2011 chiếm 51,14% đến năm 2016 chiếm 49,6% so với tổng số tổ chức cơ sở đảng được đánh giá, phân loại chất lượng (năm 2011 chiếm 51,14%, năm 2012 chiếm 47,52%, năm 2013 chiếm 45,25%, năm 2014 chiếm 44,84%, năm 2015 chiếm 50,08% và năm 2016 chiếm 49,6%). Đối với chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở: Tỷ lệ chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh bình quân chiếm 54,6% so với tổng số chi bộ trực thuộc được đánh giá, phân loại chất lượng (từ năm 2011 chiếm 57,08% đến năm 2016 còn 52,86%).

Việc khen thưởng tổ chức đảng: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận đã khen thưởng tổ chức đảng đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu đúng thực chất: Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu của năm 2011 là 13,82%  đến năm 2016 chỉ còn 7,60% so với tổng số tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh (năm 2011 chiếm 13,82%, năm 2012 chiếm 11,67%, năm 2013 chiếm 13,39%, năm 2014 chiếm 10,18%, năm 2015 chiếm 9,88% và năm 2016 chiếm 7,60%), thấp hơn so với Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương Đảng cho phép “số tổ chức cơ sở đảng được khen thưởng tối đa không vượt quá 20%...”.

Đối với chi bộ trực thuộc được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận khen thưởng chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu hằng năm, chiếm tỷ lệ cao nhất là 1,71% và đạt thấp nhất là 0,84% (năm 2011 chiếm 1,53%, năm 2012 chiếm 1,03%, năm 2013 chiếm 0,84%, năm 2014 chiếm 1,71%, năm 2015 chiếm 1,55% và năm 2016 chiếm 1,40%). Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế: Kết quả đánh giá chất lượng tổ chức đảng có nơi còn chưa đánh giá sát, đúng thực chất; công tác kiểm tra giám sát của các cấp ủy chưa duy trì thường xuyên. Việc đánh giá, thẩm định chất lượng của các chi bộ trực thuộc ở một số đảng bộ cơ sở chưa chặt chẽ; chưa bám sát các hướng dẫn của các cấp ủy cấp trên; tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng được phân loại trong sạch, vững mạnh ở một số cấp ủy trực thuộc tỉnh vẫn còn cao so với quy định. Một số cấp ủy chưa cụ thể hóa những tiêu chuẩn bản điểm phù hợp với tình hình, đặc điểm và chức năng nhiệm vụ của từng loại hình tổ chức đảng ở địa phương, đơn vị.

Nguyên nhân của hạn chế nêu trên chủ yếu là: Các hướng dẫn đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng tuy đã được cụ thể hóa theo hướng cụ thể, phù hợp với đặc điểm của từng loại hình tổ chức đảng, song cũng còn có tiêu chí, điều kiện xếp loại tổ chức cơ sở đảng vẫn còn những bất cập.

Từ những kết quả đạt được, có thể rút ra một số kinh nghiệm:

Một là, nội dung, tiêu chuẩn, các tiêu chí để đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng phải thật cụ thể, phù hợp chức năng, nhiệm vụ và kết quả thực hiện nhiệm vụ cụ thể theo từng loại hình tổ chức cơ sở đảng.

Hai là, hằng năm, các ban tham mưu tiếp tục nghiên cứu, tham mưu bổ sung, hoàn thiện hướng dẫn nội dung, tiêu chí đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng phù hợp theo từng loại hình tổ chức cơ sở đảng. Công tác đánh giá chất lượng và khen thưởng thực hiện theo hướng xem trọng chất lượng để kết quả xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng đúng thực chất, trong đó đặt ra yêu cầu cao hơn ở các loại hình cơ quan, đơn vị sự nghiệp và lực lượng vũ trang.

Ba là, đối với các cấp ủy trực thuộc tỉnh phải cụ thể hóa nội dung, tiêu chuẩn theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy để triển khai thực hiện cho sát hợp với tình hình, đặc điểm của từng tổ chức đảng ở địa phương, đơn vị mình. Đồng thời, các cấp ủy phải quán triệt đầy đủ mục đích, yêu cầu, nội dung, quy trình thực hiện đến từng cấp ủy, tổ chức đảng và triển khai nghiêm túc.

Bốn là, các tổ chức cơ sở đảng phải tổ chức quán triệt sâu kỹ các văn bản, hướng dẫn đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng của cấp ủy cấp trên, thực hiện đầy đủ đúng theo nội dung, yêu cầu và phải phát huy tốt chế độ tự phê bình và phê bình trong từng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

Năm là, cấp ủy cấp trên cơ sở phải thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra, đôn đốc việc đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng; kịp thời chấn chỉnh, khắc phục bệnh chạy theo thành tích, nể nang, xuê xoa, đánh giá không đúng thực chất chất lượng của tổ chức cơ sở đảng. Nếu tổ chức cơ sở đảng nào qua kết quả đánh giá, phân loại chất lượng không đúng theo nội dung, yêu cầu, quy định chung phải đề nghị cấp ủy đó điều chỉnh, xếp loại tổ chức cơ sở đảng cho đúng thực chất.

Lê Thị Hòa
Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Thuận

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất