Nâng cao chất lượng sinh hoạt của tổ chức cơ sở đảng ở Sư đoàn 308 (Quân đoàn 1)
Lãnh đạo Tổng cục Hậu cần và các đại biểu tham quan khu vực chăn nuôi của. Trung đoàn 102, Sư đoàn 308, Quân đoàn 1 (3-2015).

Tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) ở Sư đoàn 308 (Quân đoàn 1) là các đảng bộ cơ sở được thành lập trong các Trung đoàn đủ quân và rút gọn, các tiểu đoàn trực thuộc Sư đoàn và các phòng chức năng. Loại hình TCCSĐ ở Sư đoàn 308 được tổ chức theo loại hình đơn vị là trung đoàn, tiểu đoàn, cơ quan sư đoàn. Nhiệm vụ chính trị trọng tâm của các TCCSĐ là lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh; cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Hiện nay, TCCSĐ ở các cơ quan, đơn vị trong Sư đoàn thường có 3 hình thức sinh hoạt chính, đó là: sinh hoạt lãnh đạo, sinh hoạt học tập, sinh hoạt tự phê bình và phê bình. Căn cứ vào tính chất, nhiệm vụ, điều kiện, hoàn cảnh cụ thể mà các TCCSĐ duy trì các hình thức, chế độ sinh hoạt một cách nền nếp và bảo đảm đúng nguyên tắc. Song dù sinh hoạt ở hình thức nào cũng phải bảo đảm về chất lượng. Những năm qua Sư đoàn luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Đảng bộ Sư đoàn luôn đạt trong sạch, vững mạnh, Sư đoàn vững mạnh toàn diện. Qua kết quả phân tích, đánh giá tổ chức đảng, đảng viên trong Đảng bộ Sư đoàn cho thấy chất lượng sinh hoạt của các TCCSĐ ở các cơ quan đơn vị như Trung đoàn 102, e88 tiểu đoàn 16,18, 14, phòng chính trị, phòng tham mưu đều được coi trọng và từng bước nâng cao chất lượng, phát huy được vai trò của mình là hạt nhân lãnh đạo trong cơ quan, đơn vị. Trung đoàn 102, tiểu đoàn 16, phòng chính trị là những đơn vị luôn đi đầu, là đơn vị quyết thắng được cấp trên khen thưởng.

Tuy nhiên, một số trung đoàn vẫn còn những hạn chế, bất cập như: Trách nhiệm của một số cấp uỷ, bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt của TCCSĐ còn hạn chế. Việc duy trì nền nếp, chế độ sinh hoạt chưa thường xuyên; chất lượng xây dựng nghị quyết còn thấp, việc nắm bắt thực tiễn, hoạt động huấn luyện, trực ban, trực chiến sẵn sàng chiến đấu còn chưa kịp thời, chưa có các nội dung, biện pháp lãnh đạo phù hợp với loại hình của cơ quan, đơn vị mình. Nội dung sinh hoạt còn nghèo nàn, chưa đáp ứng được với yêu cầu, nhiệm vụ lãnh đạo đơn vị trong tình hình mới.

Trong thời gian tới, để nâng cao chất lượng sinh hoạt của các TCCSĐ ở các cơ quan, đơn vị trong Sư đoàn cần thực hiện tốt những nội dung sau đây:

Một là, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, trước hết là cấp ủy, bí thư và phó bí thư đối với việc nâng cao chất lượng sinh hoạt của các TCCSĐ.

Đây là nội dung quan trọng hàng đầu, trực tiếp quyết định chất lượng sinh hoạt của các TCCSĐ. Cần thường xuyên làm tốt công tác giáo dục, quán triệt, làm cho mọi cán bô, đảng viên nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt của các TCCSĐ đối với việc quản lý, rèn luyện đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ. Mỗi đảng viên phải bám sát thực tiễn, có kiến thức sâu rộng về quân sự, chính trị, đồng thời sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống. Cấp ủy, bí thư, phó bí thư là những người trực tiếp chuẩn bị nội dung và tổ chức duy trì sinh hoạt ở các TCCSĐ, vì vậy cần nhận rõ trách nhiệm trong việc chuẩn bị nội dung sinh hoạt, trách nhiệm tổ chức duy trì nền nếp sinh hoạt và phát huy tính tích cực, trí tuệ của mọi đảng viên, thái độ lắng nghe, các ý kiến đóng góp vào các quyết định của tổ chức đảng. Cần khắc phục biểu hiện chủ quan, đơn giản trong chuẩn bị và tổ chức duy trì các kỳ họp, tránh hình thức, chiếu lệ làm cho xong để đối phó với cấp trên.

Hai là, xác định rõ mục đích, tính chất, yêu cầu, nội dung từng buổi sinh hoạt. Việc lựa chọn nội dung sinh hoạt phải phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Nội dung sinh hoạt ở các TCCSĐ phải thiết thực, cụ thể, bám sát từng đại đội, các ban và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, nhất là cấp trên trực tiếp. Các chi bộ, đảng bộ phải đổi mới nâng cao chất lượng ra nghị quyết, bảo đảm nghị quyết luôn ngắn gọn, rõ ràng, thể hiện được quan điểm, thái độ của Đảng trước yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; quán triệt được mục tiêu chung và gắn với nhiệm vụ mỗi loại hình tổ chức đảng. Nghị quyết phải mạch lạc, cụ thể, chỉ ra được nội dung, chương trình, kế hoạch thực hiện; phân công nhiệm vụ rõ ràng, xác định được thời gian hoàn thành từng công việc, từng nhiệm vụ cụ thể; bảo đảm dễ hiểu, dễ nhớ và thực hiện được.

Không lẫn lộn nội dung sinh hoạt đảng với nội dung sinh hoạt cơ quan. Cần phải phân biệt sự khác nhau giữa sự lãnh đạo của đảng bộ, chi bộ bằng nghị quyết với tổ chức phân công cụ thể của Ban chỉ huy đối với từng đảng viên để thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Thông báo cho tất cả các đảng viên biết trước nội dung sinh hoạt để họ suy nghĩ, chuẩn bị ý kiến tham gia, khắc phục tình trạng sinh hoạt với nội dung nghèo nàn, rập khuôn, gây nhàm chán, hiệu quả thấp. Thực hiện 3 tháng ra nghị quyết lãnh đạo toàn diện, hằng tháng ra nghị quyết chuyên đề.

Ba là, cấp ủy và bí thư phải làm tốt công tác chuẩn bị và điều hành sinh hoạt. Nội dung sinh hoạt do cấp ủy đề xuất, có sự chỉ đạo của cấp trên trực tiếp. Quá trình chuẩn bị nội dung sinh hoạt phải phát huy được trách nhiệm của cấp uỷ viên, đảng viên và các tổ chức quần chúng. Việc tổ chức tiến hành sinh hoạt, điều khiển hội nghị của bí thư (phó bí thư) trên các vấn đề: trình bày nội dung đã chuẩn bị, phương pháp điều khiển hội nghị, kết luận hội nghị phải bảo đảm đúng nguyên tắc sinh hoạt Đảng. Quá trình điều hành hội nghị, bí thư (chủ tọa) phải chấp hành đúng nguyên tắc, biết tạo ra bầu không khí trong sinh hoạt thật sự dân chủ; phải nhạy bén, hướng cho đảng viên thảo luận vào nội dung cần thiết, có biện pháp giải quyết các vấn đề sắc sảo, không áp đặt ý muốn chủ quan. Kết luận có lý, có tình, đúng người, sát việc, bao hàm được ý kiến chung của hội nghị. Đúng quan điểm, nguyên tắc, những hành vi vi phạm nghị quyết của Đảng, những biểu hiện thiếu trách nhiệm, thiếu gương mẫu, vi phạm nguyên tắc của Đảng cần phải được xác định và chỉ rõ biện pháp sửa chữa, khắc phục. Tích cực tham gia thảo luận và đề xuất chủ trương, biện pháp lãnh đạo, góp phần tích cực vào xây dựng nghị quyết. Biết khơi dậy các vấn để để các đảng viên, tổ trưởng đảng ở các chi bộ phát biểu đề xuất các nội dung biện pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, duy trì kỷ luật ở các trung đội, đại đội trong đơn vị.

Bốn là, chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng và phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm, trí tuệ của mọi đảng viên.

Thực hiện tốt tính lãnh đạo, tính chiến đấu, tính giáo đục trong sinh hoạt. Thông qua sinh hoạt mà tạo ra sự thống nhất về ý chí, hành động của tập thể đảng viên trong TCCSĐ. Qua đó mỗi đảng viên nâng cao được nhận thức, thấy rõ được trách nhiệm của mình trong việc tham gia xây dựng TCCSĐ và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được phân công. Đề cao ý thức trách nhiệm trong đấu tranh tự phê bình và phê bình, tăng cường kỷ luật tự giác, nghiêm minh, giữ vững đoàn kết nhất trí trong chi bộ, đảng bộ. Xây dựng được bầu không khí lành mạnh trong chi bộ, đảng bộ, nâng cao được nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, quần chúng.

Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt của TCCSĐ ở các cơ quan, đơn vị trong Sư đoàn hiện nay có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng nhằm trực tiếp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Xây dựng TCCSĐ trong sạch,  vững mạnh ở các cơ quan, đơn vị trong Sư đoàn là cơ sở nền tảng quan trọng đảm bảo cho Sư đoàn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng quân đội cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn hiện nay.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất