Đảng bộ TP. Bắc Ninh xây dựng tổ chức đảng vững mạnh
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh (thứ hai, phải sang) trao Bằng khen của Tỉnh ủy cho Đảng bộ Thành phố Bắc Ninh.
Các cấp uỷ, chính quyền từ thành phố đến cơ sở đã vận dụng sáng tạo các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, từ đó đề ra các chủ trương, chính sách phù hợp, tạo thống nhất, đưa nghị quyết đi vào cuộc sống. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ, cán bộ, đảng viên từng bước được nâng lên. Năm qua, Thành ủy Bắc Ninh đã tập trung chỉ đạo hoàn thành việc sắp xếp, bố trí cán bộ; tiến hành thực hiện xong quy trình bố trí, sắp xếp 12 chức danh phó chủ tịch UBND các xã, phường dôi dư theo phân loại đơn vị hành chính. Đồng thời tập trung rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015-2020 đối với 11 đồng chí, xây dựng quy hoạch Ban Chấp hành đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 đối với 84 đồng chí và triển khai xây dựng vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức trong cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố. Công tác tổ chức cán bộ đã được Thành ủy chú trọng gắn việc đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch và sử dụng cán bộ, từng bước nâng cao tính chuyên nghiệp của cán bộ công chức, phát huy được năng lực trong lãnh đạo, quản lý, điều hành. Cử 21 đồng chí đi học cao cấp lý luận chính trị, 6 đồng chí tham gia thi nâng ngạch chuyên viên chính, điều động luân chuyển công tác cán bộ 4 đồng chí, bổ nhiệm lại và thỏa thuận bổ nhiệm lại 19 đồng chí. Trong năm, toàn thành phố đã kết nạp thêm 218 đảng viên, đạt 121,0% kế hoạch năm, đưa tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ hiện nay lên trên 8.980 đồng chí. Chất lượng đảng viên mới được kết nạp ngày càng cao và mở rộng hơn về thành phần tôn giáo, người lao động trực tiếp.

Trong công tác xây dựng đảng, Đảng bộ TP. Bắc Ninh chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong đó tập trung cao cho công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và nhất là Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các Chỉ thị của Trung ương và Tỉnh ủy trong toàn Đảng bộ thành phố với tỷ lệ đảng viên tham gia đạt trên 95%. Mở 23 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, đảng viên mới, bồi dưỡng nghiệp vụ... cho trên 3.000 học viên; mở 1 lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính cho 65 học viên; tổ chức 12 hội nghị thông tin thời sự cho 2.000 lượt người nghe, phát trên 7.000 tài liệu gồm: Bản tin sinh hoạt chi bộ, bản tin thành phố cho các chi đảng bộ cơ sở. 

Công tác kiểm tra, giám sát cũng được tăng cường nhằm kịp thời chấn chỉnh những sai phạm của cơ sở, xử lý nghiêm những tổ chức đảng và đảng viên vi phạm khuyết điểm. Trong năm, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra 126 tổ chức đảng, 134 đồng chí cấp ủy viên và 111 đảng viên; giám sát chuyên đề với với 19 đảng bộ xã, phường. Qua kiểm tra, giám sát đã làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, đồng thời cảnh báo, nhắc nhở và xử lý kịp thời những tổ chức đảng, đảng viên có khuyết điểm, vi phạm, đã xem xét, thi hành kỷ luật 33 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm, trong đó khai trừ 1 trường hợp và cách chức 1 trường hợp… Việc kiểm tra, giám sát đã kịp thời phát hiện, uốn nắn những tồn tại, khuyết điểm của các tổ chức đảng và đảng viên trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần hạn chế tình trạng khiếu kiện vượt cấp, đảm bảo ổn định tình hình ở cơ sở. Năm 2016, thành phố đã có 82,28% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh, trong đó đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu chiếm gần 46,2%, không có tổ chức đảng yếu kém; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm gần 90%, trong đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm 12%.

Cùng với việc đổi mới phong cách, lề lối làm việc của các cấp ủy đảng, Thành ủy còn trung chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, UBND các cấp và các cơ quan tư pháp. Hoạt động của HĐND thành phố có bước đổi mới và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Thường trực HĐND thành phố đã chủ động, tích cực phối hợp triển khai các nhiệm vụ về công tác bầu cử đảm bảo đúng nội dung, thời gian, trình tự, thủ tục. Hoạt động giám sát chú trọng tới chất lượng và hiệu quả hướng về cơ sở đáp ứng tốt nguyện vọng của cử tri; việc thực hiện kết luận sau giám sát nhìn chung đảm bảo nghiêm túc. Phối hợp chỉ đạo tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND thành phố. Chú trọng cải cách hành chính, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; phòng chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực xây dựng cơ bản, tài nguyên, an toàn thực phẩm, bảo đảm vệ sinh môi trường. 

Vai trò lãnh đạo của Đảng bộ thành phố trong năm qua được khẳng định qua những thành quả đạt được toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, đó là: kinh tế tiếp tục có bước phát triển khá, tốc độ tăng trưởng đạt 11,87% vượt 0,87% kế hoạch; thu ngân sách đạt kết quả cao nhất từ trước đến nay trên 3.510 tỷ đồng vượt 313,4% so với năm trước; giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt trên 65.565 tỷ đồng, tăng 14,5% so với năm trước. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 18.890 tỷ đồng, tăng 13,1% so với năm trước, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ nhất là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” có nhiều tiến bộ rõ rệt với 92,5% gia đình, 87,7% làng khu phố đạt danh hiệu văn hóa; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh còn 2,2%. Những kết quả to lớn trên là tiền đề quan trọng, nguồn cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố tiếp tục phấn đấu, đưa thành phố Bắc Ninh sớm trở thành đô thị loại I vào năm 2020.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất