Đảng bộ thành phố Quy Nhơn (Bình Định) quan tâm công tác xây dựng đảng
Thành ủy Quy Nhơn khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình qua 3 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị
Trước hết, Thành ủy chú trọng lãnh đạo công tác giáo dục chính trị - tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XII; các nghị quyết, kết luận của Trung ương (khóa XI) cho cán bộ, đảng viên; tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong nhân dân gắn với xây dựng các chương trình hành động, đề án, kế hoạch triển khai thực hiện các nghị quyết theo hướng đổi mới, thiết thực, hiệu quả.                      

Cùng với đó, Thành ủy quan tâm công tác xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các TCCSĐ. Thành ủy đã chỉ đạo tổ chức, sắp xếp các TCCSĐ trực thuộc theo Hướng dẫn 38-HD/BTCTW ngày 9-3-2010 của Ban Tổ chức Trung ương về “Xây dựng và hoàn thiện mô hình tổ chức của một số loại hình TCCSĐ”. Đảng bộ thành phố hiện có 50 TCCSĐ trực thuộc, gồm 38 đảng bộ và 12 chi bộ cơ sở, với hơn 9.000 đảng viên. Nhiều TCCSĐ đã phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị. Thành ủy cũng đã ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các Ban đảng và Văn phòng Thành ủy theo Quy định số 220-QĐ/TW của Ban Bí thư TW Đảng, Đề án vị trí việc làm để củng cố, sắp xếp cán bộ, công chức khối đảng của Thành ủy theo quy định. Công tác đánh giá chất lượng TCCSĐ và đảng viên được Thành ủy triển khai thực hiện chặt chẽ, số TCCSĐ đạt trong sạch vững mạnh hàng năm đạt 87,3%; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm sau cao hơn năm trước. Trong đó, tỷ lệ số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2011: 76,1%, năm 2012: 79,3% và năm 2013: 80%. Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2011: 12,59%, năm 2012: 13,37%, năm 2013: 14,9%.                       

Thành ủy triển khai và hoàn thành công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thành phố và cơ sở nhiệm kỳ 2015 – 2020, đảm bảo số lượng, trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và có tính kế thừa. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm: đã cử 132 đồng chí đi đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ, trong đó cao học có 22 đồng chí, đại học có 110 đồng chí; phối hợp với Trường Chính trị tỉnh mở 2 lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính cho 220 học viên là cán bộ của thành phố, để từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ thành phố và phường, xã theo quy định. Việc đánh giá cán bộ, bố trí sắp xếp, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cán bộ được các cấp ủy tiến hành chặt chẽ, bảo đảm đúng quy trình, quy định về phân cấp quản lý cán bộ.               

Ngoài ra, công tác luân chuyển cán bộ theo Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị (khóa IX) được Thành ủy triển khai tích cực, đã xây dựng Kế hoạch luân chuyển cán bộ nhiệm kỳ 2010 – 2015, điều động, luân chuyển 30 cán bộ giữa các cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể thành phố và phường, xã.

Thành ủy đã chỉ đạo hoàn thành công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết TƯ 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng từ thành phố đến cơ sở đúng theo kế hoạch, tập trung chỉ đạo khắc phục các khuyết điểm, tồn tại sau kiểm điểm, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.
Đồng chí Phan Cao Thắng, Bí thư Thành ủy Quy Nhơn, cho biết: Những năm qua, Thành ủy cũng đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên. Thành ủy đã ban hành quy định giải quyết tố cáo đối với đảng viên, quy định về giám sát đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, quy trình kiểm tra của Ban Thường vụ Thành ủy và quy định trách nhiệm các ban của Thành ủy tham gia giải quyết khiếu nại, kỷ luật Đảng thuộc thẩm quyền của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy; xây dựng và thực hiện nghiêm túc chương trình công tác kiểm tra, giám sát hàng năm của Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban kiểm tra Thành ủy; đồng thời chỉ đạo Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ sở tham mưu, giúp cấp ủy xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, khuyết điểm đối với tổ chức đảng và đảng viên. Qua 4 năm, Thành ủy đã phát hiện và xử lý kỷ luật 85 đảng viên, trong đó, khiển trách: 45 đồng chí; cảnh cáo: 16 đồng chí; cách chức: 4 đồng chí; khai trừ 20: đồng chí. Nội dung vi phạm chủ yếu là: chấp hành nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phẩm chất đạo đức, lối sống; thiếu tinh thần trách nhiệm trong công tác quản lý, sử dụng đất.

Để thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra tại Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ TP. Quy Nhơn nhiệm kỳ (2010 - 2015), Thành ủy Quy Nhơn tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa X) về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và đội ngũ cán bộ, đảng viên”, xây dựng TCCSĐ trong sạch vững mạnh. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, chế độ tự phê bình và phê bình; đánh giá, phân loại TCCSĐ và đảng viên sát với thực tiễn từng loại hình bảo đảm đúng thực chất; xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ thành phố trong sạch vững mạnh toàn diện.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất