Đảng bộ thành phố Huế tăng cường lãnh đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí
UBKT Thành ủy Huế họp kiểm tra, xử lý tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên. vi phạm

Triển khai Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, Ban Thường vụ Thành ủy Huế đã ban hành kế hoạch tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện. Trên cơ sở đó, cấp ủy, tổ chức đảng, mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên... Các chi, đảng bộ từ thành phố đến cơ sở đều xây dựng chương trình hành động, cụ thể hóa nội dung thực hiện Nghị quyết và đăng ký cam kết chi bộ, đảng viên không tham nhũng, lãng phí.

Ban Thường vụ Thành ủy cũng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố tuyên truyền, phố biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đài Truyền thanh thành phố duy trì chuyên mục “Pháp luật và đời sống” nhằm phổ biến, giới thiệu, giải thích về các văn bản Luật Phòng, chống tham nhũng, các nghị định, thông tư, hướng dẫn, quy định về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Phòng Tư pháp biên tập và phát hành các chuyên đề pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố đăng các nội dung về “Học Bác về tinh thần trách nhiệm”, “tỉnh Thừa Thiên Huế với công tác phòng, chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” trên các bản tin tuyên truyền định kỳ, đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào bài giảng tại các lớp, các báo cáo viên báo cáo chuyên đề tại cơ sở và một số buổi sinh hoạt chi, đảng bộ hằng tháng... Từ đó tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Ban Thường vụ Thành ủy và chính quyền các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng, có thẩm quyền tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra, điều tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật, tham nhũng, lãng phí. Tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực: Quản lý sử dụng ngân sách, các nguồn quỹ, nguồn vốn đầu tư, xây dựng cơ bản; việc giải quyết chế độ chính sách; chống thất thu thuế; cổ phần hóa doanh nghiệp... Từ năm 2010 đến nay, cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra 49 đảng viên, 275 tổ chức đảng; giám sát 60 đảng viên, 165 tổ chức đảng; ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra 27 đảng viên, 4 tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm. Đã có 4 đảng viên vi phạm phải xử lý kỷ luật liên quan đến tham nhũng; giải quyết 16 đơn thuộc thẩm quyền; kiểm tra tài chính đảng đối với 122 tổ chức; giám sát chuyên đề 48 đảng viên, 176 tổ chức đảng; các cấp có thẩm quyền thi hành kỷ luật 80 đảng viên, trong đó có 11 trường hợp vi phạm kỷ luật do tham nhũng, với các hình thức: khiển trách 2, cảnh cáo 3, cách chức 1, khai trừ 5 trường hợp. Tiến hành 40 cuộc thanh tra đối với 175 đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; công tác quản lý, sử dụng đất đai; công tác phòng, chống tham nhũng; tài chính ngân sách, phát hiện thu hồi nộp ngân sách nhà nước hơn 5,57 tỷ đồng.

Tuy nhiên, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí vẫn còn một số hạn chế, đó là công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí ở một số cấp ủy còn hình thức; người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị chưa xác định được nhiệm vụ trọng tâm trong phòng, chống tham nhũng; cán bộ, đảng viên, công nhân viên chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm trong phát hiện, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí...

Để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thời gian tới, Thành ủy Huế chú trọng thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phố biến pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên các phương tiện thông tin đại chúng, gắn với tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong hoạt động cũng như trong đời sống của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

2. Bổ sung các quy định, quy chế ràng buộc chặt chẽ về mặt tiến độ, thời gian thực hiện quy hoạch và triển khai thực hiện các dự án phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tránh tình trạng quy hoạch treo, không có khả năng triển khai nhưng không thu hồi, để lãng phí, dễ nảy sinh tiêu cực.

3. Xây dựng cơ chế giám sát, kiểm tra, kiểm soát thu nhập cá nhân, quy định cụ thể về trách nhiệm giải trình của người có chức vụ, quyền hạn. Hoàn thiện cơ chế để nhân dân thực hiện tố giác tội phạm, phát huy quyền giám sát của nhân dân.

4. Kịp thời xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, đảng viên, đảm bảo mọi cán bộ, đảng viên và công dân đều bình đẳng trước pháp luật, không bao che hoặc chỉ xử lý nội bộ.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất