Đảng bộ huyện Phù Cát (Bình Định) coi trọng công tác xây dựng đảng
Đảng bộ huyện Phù Cát sơ kết công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm 2014.
Từ sau Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX đến nay, trong bối cảnh kinh tế, an ninh chính trị trong khu vực không thuận lợi, diễn biến bất thường của thiên nhiên, dịch bệnh cùng với những khó khăn của nền kinh tế trong nước, trong tỉnh đã ảnh hưởng rất lớn đến việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy nhiên, với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực, cố gắng vượt qua khó khăn của các ngành, các cấp, sự đồng thuận trong nhân dân, về cơ bản Phù Cát đã đạt được các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XX đề ra.
Mức tăng trưởng kinh tế của huyện tương đối ổn định và toàn diện: Tổng giá trị sản xuất tăng 1,7% so với chỉ tiêu Nghị quyết; tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - giao thông vận tải - thương mại - dịch vụ chiếm 66,4%; tỷ trọng nông - lâm - thủy sản chiếm 33,6%; thu nhập GDP bình quân đầu người đạt 27,6 triệu đồng, tăng 0,4 triệu đồng so với chỉ tiêu Nghị quyết, tăng 12,2 triệu đồng so với năm 2010. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của huyện có sự phát triển, tốc độ đô thị hóa diễn ra nhanh; các chương trình kinh tế - xã hội ngày càng phát huy hiệu quả, tạo thế và lực mới, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, hội nhập, nhất là khu vực nông thôn.
Một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn tới kết quả trên là do những năm qua Đảng bộ huyện luôn tập trung đẩy mạnh công tác xây dựng đảng, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Các công việc, nhiệm vụ đều được các cấp, các ngành, các địa phương triển khai thực hiện tương đối đồng bộ và hiệu quả, bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của huyện. Một số chủ trương, nhiệm vụ mới do Tỉnh ủy triển khai đã được Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kịp thời, đạt hiệu quả tốt, nhất là việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đảng bộ huyện coi trọng đổi mới nội dung và phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng chủ động bám sát cơ sở, nắm bắt dư luận xã hội và thực tiễn của địa phương, gắn kết chặt chẽ hơn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và an ninh - quốc phòng. Việc học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng được tổ chức nghiêm túc từ huyện đến cơ sở, ngày càng đổi mới nội dung, phương pháp, tăng cường thảo luận, gắn với góp ý xây dựng các chương trình hành động của các cấp. Đảng bộ huyện coi trọng làm tốt các khâu của công tác cán bộ, từ đánh giá, quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bố trí, bổ nhiệm và thực hiện chính sách cán bộ; chú ý đến cán bộ trẻ. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được Đảng bộ huyện chú trọng triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao. Chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên. Số lượng TCCSĐ trong sạch, vững mạnh hằng năm đạt chỉ tiêu Nghị quyết, không còn TCCSĐ yếu kém. Công tác kết nạp đảng viên có cố gắng, số đảng viên mới kết nạp bình quân tăng 5%/năm. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được chỉ đạo chặt chẽ, nhất là tổ chức thẩm tra, kết luận về tiêu chuẩn chính trị, phục vụ tốt cho việc đề bạt, bổ nhiệm cán bộ và kết nạp đảng viên ...
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng đảng của Đảng bộ huyện vẫn còn một số hạn chế: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng chậm đổi mới, hiệu quả chưa cao; việc nắm bắt và định hướng dư luận cho cán bộ, đảng viên và nhân dân còn hạn chế, có lúc, có nơi chưa kịp thời; việc lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những hạn chế, yếu kém qua kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) có mặt còn chậm. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số TCCSĐ còn hạn chế, chưa thực hiện tốt việc phân công đảng viên. Công tác cán bộ có mặt chưa đáp ứng yêu cầu; một số cấp ủy, tập thể lãnh đạo, nhất là người đứng đầu chưa nhận thức đầy đủ và sâu sắc về vị trí, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác quy hoạch cán bộ và vai trò lãnh đạo của TCCSĐ tại cơ sở, do đó chưa quyết tâm xây dựng và thực hiện quy hoạch cán bộ. Công tác kiểm tra, giám sát ở một số cơ sở chưa được chú trọng. Công tác chỉ đạo, phát động quần chúng tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cũng như cơ chế mặt trận, đoàn thể và nhân dân tham gia giám sát việc thực hiện những điều đảng viên không được làm; giám sát việc rèn luyện, tu dưỡng của cán bộ, đảng viên, công chức chưa được quan tâm đúng mức. Việc tham gia xây dựng chính quyền địa phương thiếu sự tham gia của người dân.
Trên cơ sở kết quả đạt được và khắc phục những hạn chế, yếu kém, Đảng bộ huyện Phù Cát quyết tâm phấn đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX đã đề ra. Thời gian tới huyện sẽ tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:
Một là, tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX đã đề ra; các chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh, huyện; các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phát triển kinh tế - xã hội.
Hai là, thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ.
Ba là, rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, chuẩn bị nhân sự đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 đảm bảo theo quy định, hướng dẫn. Đẩy mạnh việc đổi mới công tác xây dựng đảng, trọng tâm là đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.
Bốn là, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đổi mới hoạt động của mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, phát huy dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng cơ sở chính trị vững chắc cho sự phát triển của huyện trong tương lai.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất