Về đảng viên sinh hoạt nơi cư trú ở Đảng bộ huyện Tuy Phong (Bình Thuận)
Thực hiện Quy định 76-QĐ ngày 15-6-2000 của Bộ Chính trị về đảng viên đang công tác ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú; Quy định số 10-QĐ/TU, ngày 28-7-2004 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận (khóa X) về đảng viên đang công tác về giữ mối liên hệ và thực hịên nghĩa vụ công dân nơi cư trú, Ban Thường vụ Huyện ủy Tuy Phong đã lãnh đạo quán triệt, triển khai nghiêm túc đến cấp ủy các chi bộ, đảng bộ cơ sở; ban hành nhiều văn bản để hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện. 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận hướng dẫn về đối tượng giới thiệu về nơi cư trú, lập sổ theo dõi quy trình giới thiệu và tiếp nhận đảng viên về nơi cư trú,tổ chức sinh hoạt định kỳ (06 tháng/01 lần) cho đảng viên được giới thiệu về nơi cư trú; kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở những thiếu sót trong quá trình triển khai thực hiện ở các TCCSĐ. Hằng năm, trong mẫu đánh giá chất lượng TCCSĐ và  đảng viên, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo việc nhận xét, góp ý đảng viên đang công tác về giữ mối liên hệ và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú và kết quả đảng viên thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú là một trong những cơ sở để xếp loại chất lượng TCCSĐ và đảng viên cuối năm.

Qua kiểm tra, quản lý cho thấy hầu hết đảng viên được giới thiệu về nơi cư trú đều tham gia sinh hoạt đảng  ở chi bộ thôn, khu phố đầy đủ (02 kỳ/năm); quan tâm nắm bắt tình hình địa bàn, tham gia đóng góp, đề xuất ý kiến xây dựng thôn, khu phố; tự giác thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của công dân nơi cư trú; luôn gương mẫu, nêu cao ý thức xây dựng tình làng nghĩa xóm, đoàn kết và gần gũi, giữ mối liên hệ mật thiết với quần chúng nhân dân nơi mình đang cư trú, vận động gia đình chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, quy định của chính quyền địa phương và quy ước xây dựng khu phố, thôn văn hóa, đóng góp nhiều cho các phong trào đoàn thể ở địa phương.

Việc triển khai và thực hiện Quy định 76 đã giúp cho cấp ủy cơ quan, đơn vị đánh giá chất lượng đảng viên sâu sát và chặt chẽ hơn, từng bước nâng cao chất lượng, nội dung, hình thức sinh hoạt và hiệu quả hoạt động của thôn, khu phố; kịp thời nhắc nhở, giúp đỡ đảng viên sửa chữa những thiếu sót, hạn chế ở nơi cư trú, giúp đảng viên thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người đảng viên theo quy định Điều lệ Đảng. Qua đó, mối quan hệ phối hợp giữa cấp ủy cơ quan, đơn vị và cấp ủy nơi cư trú cũng được tăng cường, chặt chẽ hơn, góp phần củng cố mối liên hệ giữa Đảng với dân.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện một số cấp ủy chi bộ, đảng bộ cơ sở quán triệt chưa thường xuyên, kịp thời mục đích, yêu cầu của Quy định 76 của Bộ Chính trị; một số ít đảng viên chưa nhận thức được tầm quan trọng và ý nghĩa của việc giới thiệu đảng viên về giữ mối liên hệ và thực hiện nghĩa vụ công dân mà mình đang cư trú, chưa thật gương mẫu trong việc thực hiện các quy định tại địa phương, thôn, khu phố; mối quan hệ phối hợp giữa các cấp ủy nơi đảng viên công tác và cấp ủy nơi cư trú mà đảng viên sinh hoạt chưa chặt chẽ, thường xuyên; một số thiếu sót của đảng viên nơi cư trú chưa được phát hiện chấn chỉnh, uốn nắn kịp thời…

Việc thực hiện Quy định 76 của Bộ Chính trị ở Huyện ủy Tuy Phong thời gian quan vẫn còn những tồn tại, hạn chế: Một số cấp ủy chưa lập sổ theo dõi việc giới thiệu, tiếp nhận đảng viên được giới thiệu về sinh hoạt và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Quan hệ giữa cấp ủy nơi đảng viên đang công tác với cấp ủy nơi đảng viên cư trú trong việc giới thiệu, tiếp nhận, quản lý, kiểm tra đảng viên về thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú chưa thường xuyên, thiếu chặt chẽ. Cấp ủy cơ quan, đơn vị (nơi đảng viên công tác) chưa chủ động liên hệ để nắm tình hình và kết quả đảng viên của cơ quan, đơn vị mình thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú để kịp thời uốn nắn, ngăn chặn những hạn chế, thiếu sót của đảng viên, trong khi đó một số cấp ủy nơi cư trú (thôn, khu phố) chưa kịp thời phản ánh với cấp ủy cơ quan, đơn vị những trường hợp đảng viên có hạn chế, thiếu sót hoặc có ý kiến đóng góp, dư luận quần chúng phản ánh về thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, mối quan hệ với quần chúng nhân dân để cấp ủy cơ quan, đơn vị xem xét giải quyết. Cấp ủy nơi cư trú ở nhiều nơi nhận xét đảng viên còn có biểu hiện nể nang, chưa mạnh dạn góp ý những mặt hạn chế, thiếu sót hoặc nhận xét còn chung chung, không ghi rõ mức độ chấp hành của đảng viên về thực hiện nghĩa vụ của công dân, do đó cấp ủy nơi đảng viên đang công tác khó khăn trong việc đánh giá đúng mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đảng viên. Nội dung sinh hoạt chi bộ thôn, khu phố chưa phong phú, chưa phản ánh những vấn đề bức xúc, khó khăn của nhân dân đang diễn ra ở địa phương và trên địa bàn thôn, khu phố, để tạo điều kiện cho đảng viên tham gia góp ý, bàn bạc thảo luận, tìm ra những hướng khắc phục. Có nơi vận động khá nhiều khoản đóng góp từ đảng viên, trong khi đó những khoản này đã được đảng viên thực hiện tại cơ quan và ở hộ gia đình. Vẫn còn tình trạng đảng viên chưa thể hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của mình ở nơi cư trú như: tham gia sinh hoạt chưa đều đặn, vắng không lý do; trong sinh hoạt ít có tham gia ý kiến; chưa gương mẫu trong việc thực hiện và chấp hành một số chủ trương của địa phương; vẫn còn đảng viên không đạt gia đình văn hóa.

Trong thời gian tới, để tiếp tục thực Quy định 76 của Bộ Chính trị, Huyện ủy Tuy Phong xác định thực hiện nghiêm túc các giải pháp:

Thứ nhất, chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ cơ sở tiếp tục quán triệt Quy định 76 của Bộ Chính trị, Quy định số 10 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để đảng viên nhận thức sâu sắc hơn về mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về đảng viên đang công tác giữ mối liên hệ và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú; từ đó tổ chức đảng và đảng viên thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm cao.

Thứ hai, cấp ủy cơ quan, đơn vị và cấp ủy nơi cư trú mở sổ quản lý, theo dõi, kiểm tra việc đảng viên về sinh hoạt nơi cư trú, làm cơ sở cho việc nhận xét, góp ý đảng viên cuối năm đúng thực chất, đầy đủ, khách quan hơn.

Thứ ba, các cấp ủy cơ quan, đơn vị khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong quy trình giới thiệu, tiếp nhận kết quả nhận xét đối với đảng viên được giới thiệu về nơi cư trú; tăng cường quản lý, giáo dục đảng viên gương mẫu, thực hiện tốt việc giữ mối liên hệ và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú, tham gia đầy đủ các hoạt động, phong trào do địa phương phát động.

Thứ tư, cấp ủy các xã, phường, thị trấn lãnh đạo các chi bộ thôn, khu phố đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt định kỳ dành cho đảng viên nơi cư trú; nhận xét, góp ý đảng viên cuối năm đầy đủ, chặt chẽ, khách quan.

Thứ năm, tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa cấp ủy cơ quan, đơn vị với cấp ủy nơi cư trú để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác quản lý đảng viên. Xây dựng quy chế phối hợp giữa cấp ủy cơ quan, đơn vị với cấp ủy nơi cư trú trong việc thực hiện quy định đảng viên thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.  

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất