Hưng Nguyên thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

Thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18-12-1998 của Bộ Chính trị (khoá VIII) và quy chế dân chủ ở cơ sở theo Kết luận 65 của Ban Bí thư Trung ương, Công văn số 2824-CV/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An, Ban Thường vụ Huyện uỷ Hưng Nguyên đã ban hành Công văn số 60-CV/HU ngày 12-12-2010 chỉ đạo triển khai toàn diện trên tất cả các loại hình, trong đó tập trung những khâu khó, việc khó, những vấn đề mới đặt ra ở cơ sở để chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Từ thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở đã thu hút, tạo được động lực to lớn để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, khơi dậy và phát huy nội lực của nhân dân đóng góp xây dựng hạ tầng; xây dựng tổ chức đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu mà nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hưng Nguyên khoá XXVII, nhiệm kỳ 2010-2015 đã đề ra, xứng đáng hơn nữa với quê hương của Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, quê hương Xô viết Anh hùng.
Đảng bộ Hưng Xã thực hiện tốt dân chủ trong xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể và trong nhân dân… góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu nhiều năm liên tục, được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tặng Bằng khen. Ở xã Hưng Đạo, Hưng Châu thực hiện công khai dân chủ, góp phần làm tốt công tác giải phóng mặt bằng tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện các dự án đúng tiến độ. Xã Hưng Tân thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở trong huy động sức dân xây dựng các công trình trọng điểm, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng 142 trang trại. Xã Hưng Nhân xây dựng cánh đồng có thu nhập cao; nhiều đơn vị đã sáng tạo trong giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân gắn với công tác phòng, chống tham nhũng với thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; gắn thực hiện quy chế dân chủ cơ sở với cải cách hành chính, xây dựng phong cách của cán bộ góp phần thu hút đầu tư trên địa bàn...

Tuy nhiên, việc tuyên truyền chỉ thị, pháp lệnh, nghị định, kết luận về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở chưa liên tục, chưa thường xuyên; thực hiện quy chế dân chủ trong công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn còn nhiều hạn chế; hoạt động của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng một số nơi chất lượng còn yếu; việc công khai, minh bạch về tài chính, quy hoạch, công tác đền bù giải phóng mặt bằng… có nơi làm chưa tốt, chưa được sự đồng thuận trong nhân dân...


Qua thực hiện quy chế dân chủ ở Hưng Nguyên cho thấy:

Ở đâu thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở thì ở đó kinh tế - xã hội phát triển, quốc phòng, an ninh đảm bảo, bởi lẽ thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tốt tạo không khí, tin tưởng trong nhân dân, từ đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội, vì mục tiêu của thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở chính là làm cho đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện, tạo sự đồng thuận xã hội ngày càng cao.

Luôn gắn chặt thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở với công tác phòng, chống tham nhũng, cải cách hành chính, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, vì làm tốt những việc này chính là làm tốt công tác công khai, minh bạch, tạo được niềm tin của nhân dân vào Đảng, chính quyền.

Ở đâu cấp uỷ đảng quan tâm, chính quyền vào cuộc, ban chỉ đạo quy chế dân chủ ở cơ sở hoạt động tích cực, có sáng tạo thì ở đó việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở có chuyển biến, đạt hiệu quả cao.

Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phát hiện những vấn đề mới nảy sinh, kịp thời đề xuất các cấp có thẩm quyền giải quyết, không để khó khăn, yếu kém tồn đọng, có những khó khăn bản thân cơ sở không tự giải quyết mà cần cấp có thẩm quyền giải quyết.


Kiến nghị

Một là,
phải tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo Kết luận 65 của Ban Bí thư Trung ương và Công văn số 2824-CV/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Công văn số 60-CV/HU ngày 12-12-2010 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18-12-1998 của Bộ Chính trị (khoá VIII) một cách toàn diện, trong đó tập trung những khâu khó, việc khó, những vấn đề mới đặt ra ở cơ sở để chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Trong đó, chỉ đạo thực hiện quyết liệt hơn nữa việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn theo Nghị định 87/CP của Chính phủ. Hiện nay toàn huyện có 85 doanh nghiệp, 30 công ty cổ phần, 31 công ty TNHH và 24 doanh nghiệp tư nhân, nhưng tỷ lệ triển khai thực hiện quy chế dân chủ trong loại hình này tỷ lệ còn thấp, một trong những giải pháp đó là phải quan tâm thành lập tổ chức công đoàn trong công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn.

Hai là,
quan tâm, tạo điều kiện cho ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng hoạt động gắn với nâng cao năng lực giám sát, phát hiện vấn đề của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng.

Ba là,
gắn chặt thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở với công tác cải cách thủ tục hành chính, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, công tác phòng chống tham nhũng, làm tốt việc công khai minh bạch, nhằm tạo ra môi trường thuận lợi thu hút đầu tư và huy động sức dân xây dựng cơ sở hạ tầng.

Bốn là,
không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở các cấp và cơ quan thường trực ban chỉ đạo, vì ban chỉ đạo hoạt động có chất lượng thì mới tham mưu cho cấp uỷ, UBND triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở có sở có hiệu quả.

Năm là,
tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, mỗi năm tiến hành 2 đợt vào dịp 6 tháng đầu năm và cuối năm. Qua kiểm tra phải giúp cơ sở tháo gỡ khó khăn, khắc phục những hạn chế yếu kém.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất